Mänskliga rättigheter

Sammanfattning

Mänskliga rättigheter innebär att alla människor är födda fria och har lika värde och rättigheter. Men vilka rättigheter finns och vad händer om de kränks? Detta program belyser mänskliga rättigheter inom fyra tematiska områden: juridik, politik, filosofi och religion. Begreppet mänskliga rättigheter reglerar det juridiska förhållandet mellan stat och individ men väcker även politiska och filosofiska frågor om t ex moral och rättvisa. Vem bestämmer vilka rättigheter som ska finnas och vad betyder det ur ett filosofiskt perspektiv att ha rättigheter? Under utbildningen kommer du att lära dig vad mänskliga rättigheter är. Du får lära dig att analysera, diskutera och lösa problem med anknytning till mänskliga rättigheter ur juridiskt, politiskt och filosofiskt perspektiv. Under utbildningen har du möjlighet att studera utomlands eller praktisera på en myndighet eller frivilligorganisation under en termin.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

Urval:

betyg 66% högskoleprov 34%

Utbildningsplan

Utbildningsplan för studenter antagna höst 2015

Programkod:
SGMRS version 10
Engelsk benämning:
Human Rights
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Inrättandedatum:
02 mars 2007
Fastställandedatum:
27 februari 2013
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
02 september 2013
Ersätter utbildningsplan fastställd:
07 november 2012

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Upplägg

Termin:

1. Mänskliga rättigheter I, 1-30, 30 hp

2. Mänskliga rättigheter II, 31-60, 30 hp

3. Valbar termin, 30 hp, Valfria kurser / Utlandsstudier / Praktik

4. Valbar termin, 30 hp
Valfria kurser / Utlandsstudier / Praktik

5. Specialiseringskurser, 30 hp

6. Mänskliga rättigheter III, 61-90, 30 hp

Syftet med programmet i Mänskliga rättigheter är att ge studenten insikter och kunskaper om vad mänskliga rättigheter är, hur de används och hur utvecklingen på området hänger samman med förändringar i världen. Mänskliga rättigheter är ett aktuellt ämne som kan analyseras utifrån olika vetenskapliga teorier och discipliner. Mänskliga rättigheter är dessutom ett begrepp som används allt oftare i dagens samhälle, både nationellt och internationellt. Exempelvis hänvisas till mänskliga rättigheter i samband med nationella och internationella myndigheters, organisationers och företags verksamhet och regelsystem. Respekten för och främjandet av mänskliga rättigheter har kommit att bli en grundpelare för utvecklingen av rättssäkerhet och individuell trygghet i demokratier.

Programmet omfattar sex terminers studier och leder till en kandidatexamen i Mänskliga rättigheter. Termin ett är en introduktion till ämnesområdet. Under denna termin ges grundläggande kunskaper i de flervetenskapliga perspektiv på mänskliga rättigheter som utmärker utbildningen, närmare bestämt juridik, politik och filosofi/religion. I Mänskliga rättigheter I ingår också att genomföra ett projektarbete i grupp. Termin två utgörs av studier i Mänskliga rättigheter II. Kursen utgör en fördjupning av mänskliga rättigheter I. De olika flervetenskapliga perspektiven från mänskliga rättigheter I studeras och analyseras utifrån en fördjupad ansats med fokus på regionala rättssystem, universalism och samhällsteori. Kursen avslutas med ett projektarbete inklusive metodundervisning. Termin tre och fyra ger möjlighet till valfria kurser i Sverige eller utomlands samt praktik (praktik kan genomföras under en av de båda valbara terminerna) som av programansvarig bedömts vara relevant för utbildningen. Termin fem utgörs av specialiseringskurser. Här erbjuds tematiska kurser inom juridik, politik, filosofi och religion. Exempel på kurser som kan komma att ges är:

  • Barnets bästa i teori och praktik (MR221S)
  • Företags samhällsansvar och mänskliga rättigheter (MR223S)
  • Global rättvisa (MR226S)
  • Internationella brott och straffrätt (MR226S)
  • Mänskliga Rättigheter i svensk rätt (MR224S)
  • Påtvingad migration i ett mänskligt rättighetsperspektiv. (MR220S)
  • Rätten till liv och moderna betydelser av liv (MR225S)

Termin sex omfattar studier i mänskliga rättigheter 61-90 på kandidatnivå, Mänskliga rättigheter III. Kursen initieras med en teori- och metodkurs och avslutas med ett uppsatsarbete om 15 hp.

Innehåll

Kurser inom programmet

För programtillfälle med start Höst 2015:
Höst 2015 - Termin 1
Vår 2016 - Termin 2
Höst 2016 - Termin 3
  • -
Vår 2017 - Termin 4
  • -
Höst 2017 - Termin 5
Vår 2018 - Termin 6

Lärandemål

Kunskaper och förståelse

Efter avslutad utbildning ska studenten:

- visa kunskaper om hur mänskliga rättigheter regleras i nationell lagstiftning och folkrättsligt och förståelse för förhållandet mellan dessa båda regelsystem;

- visa kunskaper om och förståelse för de politiska dimensionerna av framväxten och användningen av mänskliga rättigheter;

- visa kunskaper om och grundläggande förståelse för rättighetsteoriers struktur och bevekelsegrunder, samt de frågor och problem teorierna är avsedda att analysera;

- visa kunskap om mänskliga rättigheter i en internationell politisk kontext

Färdigheter och förmågor

Efter avslutad utbildning ska studenten:

- visa förmåga att identifiera, formulera och lösa problem av mänskliga rättighets-karaktär ur såväl juridiskt och politiskt, som filosofiskt perspektiv;

- visa sådan färdighet i att tillämpa rättighetsteorier som fordras för att analysera och utvärdera faktiska förhållanden och fenomen;

- visa förmåga att kunna författa akademiska texter och att skriftligt och muntligt kunna redogöra för mänskliga rättighets-relaterade projekt;

- visa förmåga att inom givna tidsramar genomföra uppgifter, enskilt eller i grupp, med mänskliga rättighetsrelaterade frågeställningar;

- visa sådan färdighet som fordras för att arbeta självständigt inom olika verksamheter där mänskliga rättigheter är centrala begrepp och

Värderingsförmågor och förhållningssätt

Efter avslutad utbildning ska studenten:

- visa förmåga att självständigt analysera och tolka utvecklingen av mänskliga rättigheter ur ett flervetenskapligt perspektiv;

- visa förmåga att inom MR-området göra bedömningar med hänsyn till olika metodologiska aspekter och

- visa förmåga att självständigt värdera och kritiskt reflektera över frågor rörande mänskliga rättigheter och deras roll i dagens samhälle.

Examen

Kandidatexamen.

Kandidatexamen i Mänskliga rättigheter

Övrigt

Mer information finns på www.mah.se

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på Institutionen för Globala politiska studier.

Mer information om utbildningen

Malin Isaksson, programansvarig
Telefon: 040-6657282
Anna-Karin Holm, studieadministratör
Telefon: 040-6658171