Kaospilot

Programmet erbjuds ej.

Du kan hitta vårt nuvarande utbud på http://edu.mah.se.
Har du frågor om programmet kontakta institutionen, se Kontakt.

 

Sammanfattning

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet, EnB samt godkänt arbetsprov.

Urval:

Antagningen till samtliga utbildningsplatser sker utifrån ett särskilt urval som baserar sig på rangordning av arbetsprov. Du som vill delta i urvalet sänder en fullständig anmälan med merithandlingar till Malmö högskola utöver den ordinarie anmälan via www.studera.nu. Information om arbetsprover för det särkilda urvalet kan fås via http://www.mah.se/templates/Page____35246.aspx Den kan också beställas via 040-665 70 00. Malmö högskola tillhanda senast 2006-04-15. Skickas till: Malmö högskola, K3, 205 06 Malmö.

Utbildningsplan

Utbildningsplan för studenter antagna höst 2006

Programkod:
SKAPK version 1
Engelsk benämning:
Kaospilot, 180 ECTS credits
Undervisningsspråk:
Svenska och engelska
Inrättandedatum:
02 mars 2006
Fastställandedatum:
02 mars 2006
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
02 mars 2006

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet, EnB samt godkänt arbetsprov.

Upplägg

Programmet består av a) ämnesspecifika kurser, b) gemensamma och delvis valbara kurser som ges inom ramen för grundutbildningar inom Konst, kultur och kommunikation eller Teknik och samhälle, c) workshops, d) fördjupningar inom avgränsade delar av kaospilotens breda arbetsfält.
Inom i stort sett alla kurser blandas teoretiska och praktiska/gestaltande moment. Studenterna kommer under de tre åren att få arbeta både självständigt och i grupper. Programmet avslutas med ett självständigt arbete.

Kurser år 1

Det första årets kurser består av en introduktion till de grundläggande begreppen entreprenörskap och innovation samt projekt- och processledning baserat på sex kurser. Utöver detta ingår också en workshop:
-Grupp- och projektdynamik, 6 poäng (9 ECTS). Kursen fokuserar på processer som fenomen, gruppdynamik, lärande både i teori och praktik, personlig kommunikation samt metoder för att bygga grupper (team building).
-Entreprenörskap, 6 poäng (9 ECTS). Kursen syftar till att ge en grundläggande förståelse för processer och värden, affärsmodeller, socialt entreprenörskap samt affärsprocesser och värdeskapande inom området.
-Projektledning, 6 poäng (9 ECTS). Kursen behandlar processer som fenomen, organisationsteori, projektkoordinering, och projektverktyg.
-Kreativitet och innovation, 6 poäng (9 ECTS). Denna kurs syftar till att öka studentens förståelse för kreativitet och innovation som fenomen. Studenten kommer att öva sig i att leda och förstå kreativa processer i ett organisatoriskt och regionalt perspektiv.
-Personlig utveckling och ledarskap, 4 poäng (6 ECTS). Kursen består av en introduktion till psykologi och beteendestudier. Under kursen arbetar studenten också med stresshantering.
-Workshop, 2 poäng (3 ECTS). Här blandas studenter från samtliga längre utbildningar på Konst, kultur och kommunikation (K3) i mindre grupper. Workshops planeras termin för termin och innehållet i det valbara utbudet kommer därför att variera.
-Projektdesign, 10 poäng (15 ECTS). Kursen består av en projektbaserad pedagogisk uppgift där fokus ligger på projektdesign.

Kurser år 2:

Andra årets kurser innebär fördjupade studier kring förståelse av processer, ledarskap och strategier i förändringsprocesser. Vidare studeras faktorer som genererar hållbar utveckling och vikten av att arbeta med mångfalds och globaliseringsfrågor som en integrerad del i en
förändringsprocess.
-Processledning, 9 poäng (13,5 ECTS). I kursen studeras individer i relation till grupprocesser.
-Ledarskap och strategier vid förändringsprocesser, 9 poäng (13,5 ECTS). Denna kurs syftar till att studenterna ska förvärva en förståelse för individuella och gruppers processer och faser. Kursen behandlar ”Coaching-metoder”, metoder för återkoppling (feedback) och processledarens roll.
-Workshop, 2 poäng (3 ECTS). Se år 1.
-Globalisering,10 poäng (15 ECTS). Kursen behandlar globaliseringens dynamik och förståelse av begreppen modernitet/postmodernitet.
-Interkulturell kompetens, 10 poäng (15 ECTS). Kursen består av ett projektbaserat uppdrag med en beställare. I uppdraget ligger fokus på att också kunna genomföra en kvalificerad mångfalds- och hållbarhetsanalys.

Kurser år 3:

Inledande termin av år tre är vikt åt att specialisering på affärs- och verksamhetsutveckling. Utbildningens avslutande termin ägnas åt självständigt arbete.
-Kreativt affärs- och verksamhetsutveckling, 6 poäng (9 ECTS). Inom kursen behandlas hur affärsplaner kan skrivas, metoder för genomförande av olika typer av fältstudier; och hur olika affärsutvecklingsprocesser kan te sig.
-Marknadsföring, varumärke och försäljning, 6 poäng (9 ECTS). Under kursen kommer studenten att arbeta med att skapa varumärken och dess värden (creating branding value).
Försäljningstekniker, förhandlingsmetoder och marknadsundersökningar kommer också att vara viktiga områden som behandlas inom kursen.
-Ekonomi och finansiering, 6 poäng (9 ECTS). Under denna kurs kommer studenten att arbeta med budgetarbete, både att skapa riktlinjer för budgetarbete och att skapa förutsättningar för att få igång nya verksamheter. Fokus kommer då bland annat att ligga på att förstå fenomen som riskkapital i förhållande till budgetering.
-Workshop, 2 poäng (3 ECTS). Se år 1.
-Självständigt arbete, 20 poäng (30 ECTS). I detta avslutande arbete, kring ett självständigt formulerat projekt, kombineras praktiskt arbete med teoretisk reflektion och analys. Inom arbetets ram kommer studenten att arbeta med utvärderingsmetoder för att värdera projekt och organisationer. Studenten kommer också att arbeta med att uttrycka sig i skrift och förstå retorik. Syfte med detta är att ytterligare utveckla studentens förmåga till att skriva rapporter, genomföra presentationer och att kunna argumentera. Inom ramen för det självständiga arbetet kommer studenten också parallellt att arbeta med sin
egen karriärplanering.

Pedagogisk grundsyn och studieform

Utbildningens pedagogiska grundsyn bygger på att lärande är en aktivitet som innefattar både praktiskt arbete och reflektion. Den reflekterande praktikern bygger mycket av sitt lärande på diskussion. Diskussionen sker hos oss i en studioliknade miljö. Därför kommer en dominerande del
av studentens arbete, individuellt eller i grupp att ske i högskolans lokaler, och med närvarokrav. Varje students bidrag är en viktig del i studioarbetet. Du kommer också att möta många olika lärare, men lärarens roll är ofta också mentorns, handledarens eller coachens. Utbildningen
genomförs i en internationell miljö med lärare och utbytesstudenter från olika utländska lärosäten.

Examination

Examinationer inom utbildningen sker kontinuerligt. Olika kurser examineras på olika sätt. Exempel på examinationsformer är muntliga presentationer, muntliga och/eller skriftliga individuella analyser samt olika typer av individuella eller gemensamma projektarbeten. Examinationen kan bestå av en kombination av projektarbete och individuella uppgifter.

Innehåll

Kurser inom programmet

För programtillfälle med start Höst 2006:
Höst 2006 - Termin 1
  • -
Vår 2007 - Termin 2
  • -
Höst 2007 - Termin 3
  • -
Vår 2008 - Termin 4
  • -
Höst 2008 - Termin 5
  • -
Vår 2009 - Termin 6

Lärandemål

SYFTE/PROFIL

Kaospilotprogrammet är riktat till studenter som vill utveckla sig och bli medvetna, ansvarstagande aktörer vid förändringsprocesser. Kaospiloten ska under utbildningen uppnå expertiskunskap inom entreprenörskap och samtidigt lära sig att ta initiativ till att starta upp och genomföra nya
aktiviteter, driva projekt och organisationer. En kaospilotstudent kommer att inom utbildningen både arbeta med den offentliga sektorn, NGO:s (non-governmental organisations) och privata verksamheter, i syfte att lösa olika uppgifter som skapar nya möjligheter. Utbildningen ska leda till att studenterna bygger en bred repertoar av exempel, både goda och dåliga. Dessa exempel ligger till grund för att utveckla studentens handlingsberedskap i olika nya och okända situationer, ofta benämnt som kaos. En Kaospilotstudent kommer att utveckla sig till en generalist som kan agera mellan olika områden eller marknader. Kaospiloten kommer att under utbildningen ha byggt specialistkunskap inom vad som kan benämnas situationsbaserat ledarskap, projekt- och verksamhetsutveckling samt processkapande. De många inslagen av projektarbete syftar till att ge studenter såväl ökad förståelse för entreprenörens och innovatörens metod som handlingsberedskap i de framtida rollerna som professionella aktörer. Utbildningen kommer att genomföras i nära samarbete med övriga Kaospilotutbildningar. Inom utbildningen kommer studenterna att arbeta med både lokala, regionala och internationella projekt där externa
uppdragsgivares deltagande kommer att vara en viktig del i studentens kunskapsutveckling.

MÅL för kunskap och förståelse

Utöver de allmänna målen för grundläggande högskoleutbildning, som finns formulerade i
högskolelagen (1 kap 9 §), är syftet med utbildningen att utbilda initiativrika, internationellt och socialt orienterade entreprenörer genom att utveckla kvalifikationer och kompetenser inom projektorienterat ledarskap, processledarskap och egenföretagande.

Färdigheter och kompetenser

Det primära målet är att varje student ska uppnå kompetenser så att studenten har förmåga att:
• initiera, planera och starta upp verksamheter såsom företag och organisationer
• initiera, planera och genomföra projekt
• initiera, planera och genomföra processer, samt kunna utarbeta fungerande metoder inom området.

Förtrogenhetskunskap (Kapaciteter)

Under utbildningen kommer studenten att utveckla sin:
• relationskompetens, vilket innebär att kunna kommunicera, samarbeta, lösa konflikter och uppnå mål som stämmer överens med personlig övertygelse.
• förändringskompetens, vilket innebär att kunna tänka nytt, hantera turbulens, förstå olika utvecklingsprocesser, samt uppövat en förmåga att se möjligheter i stället för tyngas
av problem i osäkra situationer
• handlingskompetens, vilket innebär att kunna prioritera mellan olika värderingar, visioner, kunskaper och erfarenheter så att dessa överförs till målmedvetna handlingar
• kompetens att se konsekvenser, genom att kunna analysera och tolka samhället i de ekonomiska, kulturella, sociala och organisatoriska sammanhang som ett projekt ingår i.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Utbildningen bygger på att studenter ska:
• känna att de ingår i en säker miljö där varje individ kan bygga sitt självförtroende och egenvärde. Detta bygger på att det inom utbildningen finns utrymme att experimentera, göra misstag och att utveckla sig själv
• ha möjlighet att utveckla och förstärka sin egen identitet genom att utveckla sin förmåga att reflektera över sin egen personlighet
• kunna finna sin egen väg som passar med planer för karriär och personlig livsstil
• kunna värdesätta att livet är oförutsägbart och unikt – och att i detta se möjligheter och värdesätta utmaningarna som detta för med sig
• utveckla sin kommunikativa och sociala kompetens, så att hon eller han blir en god lyssnare och pålitlig partner
• tränas till att ta medvetna beslut och bli problemlösare – både på ett personligt och professionellt plan
• utvecklas till att bli toleranta och kulturellt medvetna individer, som är motiverade att besegra egna fördomar
• lära sig att ”hålla huvudet kallt och hjärtat varmt” när de upplever och tampas mot orättvisor och fel i samhället.

Bildningsmål

Vid Malmö högskola läggs speciell vikt vid tre perspektivområden: genus, miljö, migration och etnicitet. För utbildningen Kaospilot innebär detta att de tre perspektiven läggs på samtliga ingående kurser, om än i olika stor omfattning på olika kurser. Perspektiven genus och migration
och etnicitet är speciellt framträdande i de kurser som behandlar grupp- och processdynamik och ledarskap. Miljöperspektivet är extra framträdande i kurser som inriktar sig på kreativitet,
utveckling och entreprenörskap.

Student som med godkänt resultat genomgått samtliga kurser erhåller en högskoleexamen.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på institutionen Konst, kultur och kommunikation.

Mer information om utbildningen