Digitala medier och lärande

Sammanfattning

Syftet med kursen är att ge grundläggande pratiska och teoretiska kunskaper om digitala medier som möjligheter för lärande. Under kursen kommer du att skapa flera digitala produktioner i olika medieformer. Dessa utgör också grunden för analys och diskussion av mediers betydelse för lärande. Med utgångspunkt i eget medieanvändande analyseras hur människor på olika sätt påverkas av medier. I kursen ingår ett projektarbete omfattande 7.5 hp.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

Urval:

högskolepoäng 20% betyg 40% högskoleprov 40%

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2015, vår 2014

Kurskod:
SO133F version 2,2
Engelsk benämning:
Digital Media and Learning
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
10 december 2013
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
20 januari 2014
Ersätter kursplan fastställd:
15 december 2011

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Fristående kurs samt sidoämne inom lärarutbildningen.

Syfte

Kursen syftar till att studenterna ska tillägna sig grundläggande praktiska och teoretiska kunskaper om digitala medier som möjligheter för lärande.Vidare syftar kursen till att studenterna ska utveckla förmågan att planera, genomföra, dokumentera och redovisa ett pedagogiskt utvecklingsarbete inom området medier och lärande i den egna praktiken.

Innehåll

I kursen studeras och analyseras digitala medier utifrån olika lärandeperspektiv. Mediernas roll i samhället diskuteras liksom dess påverkan på individens möjligheter till lärande. Vidare skapas olika korta medieproduktioner med tydlig pedagogisk relevans. Ett projektarbete, motsvarande halva kursen, genomförs där den studerande planerar och om möjligt genomför ett undervisningsmoment där digitala medieproduktioner utgör en viktig del. Planeringen diskuteras i förhållande till teoretiska aspekter i litteraturen.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten

kunna

  • genomföra och presentera medieproduktioner i förhållande till olika lärandesituationer.
  • värdera olika mediers möjligheter och begränsningar i pedagogiska sammanhang.
  • uppvisa kritiskt förhållningssätt till relevanta teorier, metoder och verktyg kring medier, medier i undervisning och medieproduktion.
  • reflektera över mediers roll i samhället med utgångspunkt i eget medieanvändande.
  • analysera och reflektera över hur medier påverkar attityder, omvärldsuppfattning och kommunikationsmönster hos människor med olika språklig och kulturell bakgrund både ur ett generellt perspektiv och ett genusperspektiv.
  • analysera och reflektera över olika mediers betydelse för lärande.

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer som kan utgöras av praktiskt arbete med uppföljande analys och reflektion, seminarier, individuellt arbete med portfolio, litteraturstudier samt projektarbete, utvecklas med utgångspunkt från kursens syfte och mål i samverkan mellan studerande och kursledare.

Bedömningsformer

Kursen examineras i tre delar. I den första delen bedöms studentens förmåga att diskutera mediers roll i samhället i förhållande till attityder, omvärldsuppfattning, kommunikationsmöster samt perspektiv på språk, kultur och genus. Redovisningsformen bestäms gemensamt av kursleding och studenten. Den andra delen består av en redovisning av projektarbete i form av medieproduktioner tillsammans med skriven text. Arbetet bedöms utifrån ett helhetsperspektiv där speciell vikt läggs vid hur väl studenten har integrerat ett kritiskt pedagogiskt perspektiv utifrån teorier, metoder ,verktyg och olika lärsituationer. Den tredje delen består av en individuell muntlig redovisning där studenten redogör för sin egen arbetsprocess genom dokumentation i portfolio med pesrpektiv på mediers betydelse för lärande.

Lärandemål för betyget Väl godkänd anges av kursledanren vid kursstarten.

Studenten äger rätt till fyra omtentamenstillfällen.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur och övriga läromedel

hela kursen

Ekström, Mats, (2008). Mediernas språk. Stockholm: Liber. (180 s.)

Fagerström, Linda & Nilsson, Maria. (2008). Genus, medier och masskultur. Malmö: Gleerups. (171s.)

Selander, Staffan & Kress, Gunther (2010) Design för lärande – ett multimodalt perspektiv. Nordstedts (173 s)

Litteratur tillkommer som tas fram i samråd med studenterna på kursen.

Kursvärdering

Studenterna får inflytande i undervisningen genom att det kontinuerligt under pågående kurs ges möjlighet till återkoppling och reflektion över kursens innehåll och genomförande. Kursen avslutas med en individuell, skriftlig kursvärdering utifrån kursens syfte och mål. Dessa kursvärderingar ligger till grund för den återkoppling kursledaren och studenterna/kursdeltagarna gör i anslutningen till kursens avslutning.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på Institutionen för Skolutveckling och ledarskap.

Mer information om utbildningen

Björn Lundgren, Kursansvarig
Telefon: 040-6658155
Malin Holmqvist Forsberg, studieadministratör
Telefon: 040-6658196