Svenska för studier på högskola och universitet

Sammanfattning

Hur skriver man på högskola och universitet? Den här kursen tar upp det som är utmärkande för text och kommunikation i den akademiska miljön, och kursens syfte är framförallt att studenterna ska utveckla sina färdigheter i både skrift och tal. Målet är att de ska kunna använda språket som ett redskap i sina fortsatta högskolestudier. Kursen ska bidra till att studenterna blir medvetna om och får förståelse för vilka generella kriterier som gäller för akademisk text och akademiskt skrivande samt till att de också ska kunna tillämpa detta i sina egna texter. Kursen är praktiskt inriktad; föreläsningar ingår, men viktiga moment i undervisningen är gruppövningar och färdighetsträning.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

Urval:

högskolepoäng 32% betyg 34% högskoleprov 34%

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2015, vår 2015, höst 2014, vår 2014, höst 2013, vår 2013, vår 2012

Kurskod:
SV202S version 2,3
Engelsk benämning:
Swedish to Prepare for Higher Studies
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Inrättandedatum:
24 januari 2006
Fastställandedatum:
26 september 2012
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
21 januari 2013
Ersätter kursplan fastställd:
10 december 2009

Kursbeskrivning

Syftet med kursen är att studenten ska utveckla sin skriftliga förmåga och förbättra sina förutsättningar att klara skrivandet på andra kurser och program. Kursen är praktiskt inriktad och ska bidra till att skapa förståelse och kunskap om de generella normer som gäller för skrivande i högre utbildning och bakgrunden till att dessa normer finns.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:

- redogöra för och diskutera vad som utmärker struktur, språk och stil i akademiska texter

- reflektera över skrivandets funktion i högre studier

- skriva akademiskt inriktade texter vad gäller struktur, språk och stil

- reflektera över och analysera det egna skrivandet och hur detta kan vidareutvecklas

- göra en kritisk bedömning av kurskamraters texter utifrån en modell för responsgivning.

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Studentens prestationer examineras genom ett antal skriftliga uppgifter:en portfolio, där studenten sammanställer de texter som skrivits under kursen, reflektioner om sin förståelse och sina kunskaper om akademiska texter samt reflektioner över och analys av det egna skrivandet;responsgivning på andra studenters texter, i vilket ingår att göra en kritisk bedömning av dessa texter; en examinationsuppgift (som ska bearbetas tills erforderlig nivå uppnåtts), där studenten visar sin förmåga att kunna skriva akademiskt inriktade texter. Som ett led i att studenten ska nå lärandemålen ingår dessutom formativ bedömning av uppgifter som ingår i den skriftliga färdighetsträningen.

Det ges minst två omtentamenstillfällen för studenter som inte slutfört tentamen med godkänt resultat vid ordinarie tentamensperiod. Omtentamen ges i samma examinationsform som vid det ordinarie examinationstillfället.

Innehåll eller kursinnehåll

Under kursen behandlas de grundläggande kraven på akademiskt skrivande, i första hand de som gäller struktur, språk och stil. Syftet är att den studerande ska förstå hur akademiska texter bör utformas och vad som påverkar denna form. Dessutom behandlas reflektion och innebörden av kritiskt tänkande. Kursen är till stor del praktiskt inriktad, och i det självständiga arbetet med textproduktion får studentens färdigheter i att applicera generella normer för akademiska texter i det egna skrivandet. Inför responsgivning på medstudenternas texter tas en modell för kamratrespons upp i undervisningen.

Arbetsformer

Arbetsformerna är föreläsningar, gruppövningar, seminarier, skriftlig färdighetsträning och kamratrespons. Föreläsningarna tar upp olika kännetecken som finns på den typ av text, språk och skrivande som förekommer på högskola och universitet. Under gruppövningarna undersöks och analyseras dessa kännetecken mer i detalj. Under seminarierna redogör studenten aktivt för resultatet av gruppövningarna och diskuterar detta. Färdighetsträningen innebär olika skriftliga uppgifter, vars syfte är att studenten ska förkovra sig i att skriva akademiskt inriktade texter. Kamratrespons, som innebär att ge och få respons på skriftliga uppgifter, bidrar till att studenten ska kunna göra kritisk bedömning av andras texter.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Ask, Sofia, (2006) Hållbara texter. Liber (eller senaste upplagan).
Dysthe, O., Hertzberg, F. & Hoel, T.L. (2011) Skriva för att lära, Studentlitteratur. Upplaga 2:2.
Svenska skrivregler. Utgiven av Språkrådet. Senaste upplaga.
Referenslitteratur:
Rienecker, Lotta & Stray Jørgensen (2006) Att skriva en bra uppsats. Liber. Upplaga 2.

Kompletterande material tillkommer, dock max 300 sidor

Kursvärdering

Alla studenter ges möjlighet att vid slutet av kursen ge skriftliga eller muntliga kommenterar.

Studentinflytande utövas genom kursråd.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på Institutionen för Språkstudier.

Mer information om utbildningen

Lisa Bjernhager, Kursansvarig
Telefon: 040-6657107
Anita Marttila, studieadministratör
Telefon: 040-6657345