Transportsektorn i samhällsekonomin: Omvärldsanalys

Kursen erbjuds ej.

Du kan hitta vårt nuvarande utbud på http://edu.mah.se.
Har du frågor om kursen kontakta institutionen, se Kontakt.

 

Sammanfattning

Kursens syfte är att du utvecklar kunskaper i nationalekonomisk teori, ekonomisk politik, internationell handel och transportpolitikens bestämningsfaktorer. Särskilt studeras teknisk förändring samt konjunkturella och strukturella mönster som påverkar transportsektorns utveckling såväl historiskt som spatialt och i framtiden samt dess betydelse för ekonomisk tillväxt, välfärd, internationell migration, miljöpolitik och jämställdhet.

Behörighetskrav

Kurser om minst 30 högskolepoäng inom huvudområdet Transport Management.

Urval:

högskolepoäng 60% betyg 20% högskoleprov 20%

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2014

Kurskod:
TR109A version 5
Engelsk benämning:
Transports in the Economy
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Transport Management
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Fastställandedatum:
11 juni 2014
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
01 september 2014
Ersätter kursplan fastställd:
25 maj 2012

Förkunskapskrav

Kurser om minst 30 högskolepoäng inom huvudområdet Transport Management.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Ingår på nivå 31-60 hp inom huvudområdet Transport Management.

Syfte

Kursen syftar till att studenten ska utveckla förståelse för transportsektorns roll i samhällsekonomin och samhällsekonomins betydelse för transportsektorns utveckling.

Innehåll

Kursen innehåller grunderna inom nationalekonomisk mikro- och makroteori, ekonomisk geografi och ekonomisk historia. Kursen innehåller också transportsektorns utveckling och betydelse för samhällsekonomin såväl regionalt som nationellt och globalt i ett framtidsperspektiv med utgångspunkt i aktuell transportforskning och transportpolitisk debatt. Avseende de senare blir miljö-, migrations- och genusperspektiven naturliga inslag.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Studenten ska efter avslutad kurs kunna:

 • redogöra för transport- och logistiksektorns betydelse i samhällsutvecklingen utifrån grundläggande nationalekonomiska, ekonomisk historiska och ekonomisk geografiska teoribildningar
 • visa kunskap om hur transportutvecklingen är integrerad i den globala arbetsfördelningen och hur den samverkar med allmänn samhällsutveckling, teknologisk förändring, internationell migration, miljöpolitik och jämställdhetsarbete
 • visa kunskap om den teknologiska förändringens betydelse för tillväxtprocesser i samhället

Färdighet och förmåga
Studenten ska efter avslutad kurs kunna:
 • analysera transport- och logistiksektorns betydelse i samhällsutvecklingen
 • visa förmåga att reflektera över den offentliga transportpolitiska debatten utifrån väl underbyggda ekonomiskpolitiska och omvärldsanalytiska argument
 • självständigt följa den transportpolitiska debatten, lagstiftningen och transportforskningsutvecklingen

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Studenten ska efter avslutad kurs kunna:
 • värdera vilka ekonomiska och ekonomiskpolitiska teoribildningar som är användbara vid olika typer av omvärldsanalyser av transportsektorn och transportpolitiken

Arbetsformer

Föreläsningar och lärarledda seminarier ca 80 timmar. Självstudietid innefattande projektarbete m m ca 320 timmar.

Bedömningsformer

Krav för godkänd: Godkänd skriftlig tentamen (7,5 hp) samt godkänd inlämningsuppgift (7,5 hp).
För väl godkänd krävs dessutom väl godkänd sktiftlig tentamen.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel


Hela kursen

 • Carlsson, C.-M. (red). (2006). Transportstruktur och ekonomi - en analys av transportbarriärer i Öresundsregionen, STMØ (elektroniskt tillgänglig).
 • Carlsson, C.-M. (red). (2008). Hållbart transportsystem för inre och yttre attraktionskraft: Integration, konkurrenskraft och utbildning i Öresundsregionen, STMØ rapport 2, Malmö högskola (elektroniskt tillgänglig).
 • Carlsson, C.-M., Emtairah, T., Gammelgaard, B., Vestergaard Jensen, A. & Thidell, Å. (red). (2012). Rethinking Transport in the Öresund Region: Policies, Strategies and Behaviours. Öresund EcoMobility, Lunds universitet (elektroniskt tillgänglig).
 • Eklund, K. (senaste uppl.). Vår ekonomi - en introduktion till samhällsekonomin, Prisma, Stockholm.
 • Framtidens Götaland – en bandregion för tillväxt och utveckling, Jönköping International Business School, 2012 (elektroniskt tillgänglig).
 • Mål för framtidens resor och transporter, Regeringens proposition 2008/09 (elektroniskt tillgänglig).
 • VITBOK - Färdplan för ett gemensamt europeiskt transportområde – ett konkurrenskraftigt och resurseffektivt transportsystem, EU 2011:144 (elektroniskt tillgänglig).
 • Artiklar (max 75 sidor) tillkommer (utdelas)

Referenslitteratur

 • Hultkrantz, L. (2004). Samhällsekonomisk analys. SNS Förlag, Stockholm.

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet finns tillgänglig på området. Kursansvarig informerar om resultatet och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingen.

Övrigt

Denna kurs kan ingå det Öresundsregionala utbildningssamarbetet Strategic Transport Management i Öresundsregionen (STMÖ) som verkar för ökad integration, hållbar tillväxt och effektiva transportsystem.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på institutionen Urbana studier.

Mer information om utbildningen

Eva Stockelius, studieadministratör tel 040-665 71 79 eva.andersson@mah.se
Telefon: 040-66 57179
Carl-Magnus Carlsson, kursansvarig carl-magnus.carlsson@ts.mah.se
Telefon: 040-66 57725