Kriminologi, masterprogram

Programmet erbjuds ej.

Du kan hitta vårt nuvarande utbud på http://edu.mah.se.
Har du frågor om programmet kontakta institutionen, se Kontakt.

 

Sammanfattning

Masterprogrammet i kriminologi ger dig specialistkunskaper i prevention och riskbedömning inom områdena brottslighet, missbruk och psykisk ohälsa.
På arbetsmarknaden finns idag stor efterfrågan på kunskap inom det kriminologiska området. Inom psykiatrin, kriminalvården, socialtjänsten och rättsväsendet förväntas olika professioner samverka runt frågor som rör kriminalitet, missbruk och psykisk ohälsa.

Behörighetskrav

1. Kandidatexamen inom samhällsvetenskapligt, beteendevetenskapligt eller medicinskt huvudområde av relevans för utbildningens mål och innehåll.
2. English B

Urval:

högskolepoäng 100%

Utbildningsplan

Utbildningsplan för studenter antagna höst 2012

Programkod:
VAKRM version 1
Engelsk benämning:
Criminology, Master Programme
Undervisningsspråk:
Svenska och engelska
Inrättandedatum:
01 oktober 2009
Fastställandedatum:
24 november 2011
Beslutande instans:
Fakulteten för hälsa och samhälle
Gäller från:
03 september 2012

Förkunskapskrav

1. Kandidatexamen inom samhällsvetenskapligt, beteendevetenskapligt eller medicinskt huvudområde av relevans för utbildningens mål och innehåll.
2. English B

Upplägg

Utbildningen bedrivs på helfart och leder till en masterexamen i kriminologi
efter fullgjorda kursfordringar för terminerna 1- 4 nedan. Möjlighet finns att göra en etappavgång till magisterexamen efter termin 2. Första terminen i programmet ges på engelska.

Examensarbete
För magisterexamen genomför studenten ett examensarbete i kriminologi omfattande 15 högskolepoäng under termin 2. För masterexamen genomför studenten antingen två examensarbeten i kriminologi omfattande 15 högskolepoäng under termin 2 respektive 4, eller ett examensarbete omfattande 30 högskolepoäng under termin 4.

Tillträde till efterföljande kurs
För tillträde till termin 4 krävs godkända termin 1 och termin 2.

Tillgodoräknande av kurser
Tillgodoräknande prövas i enlighet med föreskrifterna i 6 kap 6-8 §§ Högskoleförordningen (1993:1000) i dess lydelse 070101.

Examination
Examinationen genomförs individuellt enligt beskrivning i respektive kursplan.

Rätt till omtentamen
Student som underkänts i tentamen för viss kurs eller del av kurs, ges möjlighet till två omtentamina på samma kursinnehåll och med samma krav. Studenten har därutöver rätt att tentera på samma kurs vid efterföljande kurstillfällen enligt samma regel. Om en kurs upphört eller genomgått större förändringar har studenten, inom ett år efter det att förändringen skett, rätt till två omtentamina baserade på den kursplan som gällde vid registreringen på kursen. Tentamen och omtentamen sker enligt i studiehandledningen fastställda tider.

Betyg
Som betyg används något av uttrycken Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd i enlighet med föreskrifterna i 6 kap 18-19 §§ Högskoleförordningen (1993:1000) i dess lydelse 070101.

Examens- och kursbevis
Examens- och kursbevis utfärdas i enlighet med föreskrifterna i 6 kap 9-11, 20 §§ Högskoleförordningen (1993:1000) i dess lydelse 070101.

Innehåll

Kurser inom programmet

För programtillfälle med start Höst 2012:
Höst 2012 - Termin 1
Vår 2013 - Termin 2
Höst 2013 - Termin 3
Vår 2014 - Termin 4

Lärandemål

Mål för utbildning på avancerad nivå
1 kap 9 § i Högskolelagen (1992:1434) i dess lydelse 070101

Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller på grundnivå,
- ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
- utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och
- utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.

Mål för magisterexamen
Högskoleförordningen (1993:1000) i dess lydelse 070101

Kunskap och förståelse
För magisterexamen i kriminologi skall studenten visa
- kunskap och förståelse inom huvudområdet kriminologi, såväl generellt som specifikt inom det brottspreventiva området, samt fördjupad insikt i det kriminologiska forsknings- och utvecklingsarbetet, och
- fördjupad kunskap i vetenskapliga metoder inom kriminologisk forskning samt därtill stödjande forskningsområden.

Färdighet och förmåga
För magisterexamen i kriminologi skall studenten visa
- förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer inom det kriminologiska området,
- förmåga att självständigt identifiera och formulera kriminologiska frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar,
- förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika intressenter och målgrupper inom det kriminologiska området, och
- sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för arbete i annan kvalificerad verksamhet inom det kriminologiska fältet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För magisterexamen i kriminologi skall studenten visa
- förmåga att inom det kriminologiska området göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
- insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället, och människors ansvar för hur den används, och
- förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och ta ansvar för sin kunskapsutveckling inom det kriminologiska området.

Mål för masterexamen i kriminologi
Högskoleförordningen (1993:100) i dess lydelse 070101

Kunskap och förståelse
För masterexamen i kriminologi skall studenten visa
- kunskap och förståelse inom huvudområdet kriminologi, inbegripet såväl brett kunnande inom kriminologin som väsentligt fördjupad kunskap och förståelse inom det brottspreventiva området, samt fördjupad insikt i det kriminologiska forsknings- och utvecklingsarbetet, och
- fördjupad kunskap i vetenskapliga metoder inom kriminologisk och annan samhällsvetenskaplig forskning.

Färdighet och förmåga
För masterexamen i kriminologi skall studenten visa
- förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer inom det kriminologiska området, även med begränsad information,
- förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera kriminologiska frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,
- förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika intressenter och målgrupper inom det kriminologiska området, och
- sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för arbete i annan kvalificerad verksamhet inom det kriminologiska fältet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För masterexamen i kriminologi skall studenten visa
- förmåga att inom det kriminologiska området göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
- insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället, och människors ansvar för hur den används, och
- förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och ta ansvar för sin kunskapsutveckling.


Lokal profil
Kriminologi vid Malmö Högskola har en flervetenskaplig bas, innehåller fler studieobjekt än ”brott”, nämligen hälsorelaterade aspekter och då i synnerhet psykisk ohälsa. Kriminologin vid Malmö Högskola är dessutom en vetenskap där individ och samhällsnivå – och därmed flera olika ämnesområden - tydligt integreras. Programkonstruktionen främjar därmed studenternas förmåga att utveckla en gränsöverskridande handlingskompetens med en hög flervetenskaplig och flerprofessionell betoning. Mastersprogrammet öppnar för en kompetenshöjning av redan befintliga professioner inom kommun, landsting och stat. De fyra terminerna ger spetskompetens i prevention och intervention inom områdena brottslighet, missbruk och psykisk ohälsa. Programmet förbereder olika professioner för att utveckla och organisera preventivt arbete. Interventioner, vare sig de är preventiva, behandlande eller rehabiliterande, bör ta sin utgångspunkt i en gemensam kunskapsbaserad policy av relevans för praktisk/klinisk verksamhet och för organisationer med hälsofrämjande eller ohälsoförebyggande mål. Det finns också ett stort behov av att skapa bättre förutsättningar för samverkan kring frågor om brott, missbruk och psykisk hälsa särskilt i offentlig sektor, inom hälso- och sjukvård samt rättsväsendet. Programmet uttrycker en ambition att utveckla studenternas interprofessionella kompetens, vilket innebär att varje student efter genomgången utbildning skall förstå betydelsen av, och kunna visa förmåga till, samarbete med olika professioner inom det kriminologiska området.

Pedagogisk grundsyn
Utbildningen syftar till en integration mellan olika kunskapsområden samt mellan teoretiska och tillämpade/praktiska moment. De teoretiska studierna syftar till att studenterna utvecklar både en förståelseram och analytiska redskap för tillämpningar inom det kriminologiska verksamhetsfältet.

Utgångspunkten för undervisningen är att såväl fortsatta studier som framtida yrkesverksamhet bygger på studenternas förmåga till självständig kunskapsutveckling samt förmåga att samla in, bearbeta och kritiskt granska texter och annan information. Det pedagogiska arbetet syftar till att studenten utvecklar dessa förmågor genom ett aktivt deltagande i och ansvarstagande för både sin egen och andra studenters kunskapsutveckling.

Examen

Masterexamen.

Magisterexamen.


Efter genomfört utbildningsprogram är examensfordringarna för masterexamen uppfyllda. Studenten har möjlighet att göra en etappavgång till magisterexamen efter genomförda kurser om 60 högskolepoäng. Malmö högskola utfärdar examensbevis efter ansökan. I examensbeviset anges benämningen Magisterexamen i kriminologi eller Masterexamen i kriminologi. I den engelska översättningen anges Master (One Year) of Science in Criminology alternativt Master (Two Years) of Science in Criminology.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för hälsa och samhälle på institutionen Kriminologi.

Mer information om utbildningen

Carina Grujic, studievägledare
Telefon: 040-66 57783
Maria O´Driscoll, studieadministratör
Telefon: 040-66 57968
Marie Väfors Fritz, programansvarig
Telefon: 040-66 57829