Sjuksköterskeprogrammet

Programmet erbjuds ej.

Du kan hitta vårt nuvarande utbud på http://edu.mau.se.
Har du frågor om programmet kontakta institutionen, se Kontakt.

 

Sammanfattning

Behörighetskrav

Programmets förkunskapskrav är grundläggande behörighet samt områdesbehörighet 16: Matematik B, Naturkunskap B och Samhällskunskap A. Kravet på NkB kan uppfyllas genom FyA, KeA, BiA.

Urval:

betyg 66% högskoleprov 34%

Utbildningsplan

Utbildningsplan för studenter antagna vår 2011

Programkod:
VGSSK version 8
Engelsk benämning:
Bachelor Programme in Nursing
Undervisningsspråk:
Svenska och engelska
Inrättandedatum:
22 november 2006
Fastställandedatum:
16 november 2010
Beslutande instans:
Fakulteten för hälsa och samhälle
Gäller från:
17 januari 2011
Ersätter utbildningsplan fastställd:
05 december 2008

Förkunskapskrav

Programmets förkunskapskrav är grundläggande behörighet samt områdesbehörighet 16: Matematik B, Naturkunskap B och Samhällskunskap A. Kravet på NkB kan uppfyllas genom FyA, KeA, BiA.

Upplägg

Utbildningen omfattar totalt 180 högskolepoäng och indelas i 6 terminer med sammanlagt 11 kurser. Teoretisk och verksamhetsförlagd utbildning innefattar vardera 90 högskolepoäng. Under verksamhetsförlagd utbildning följer studenten de tider som förekommer i verksamheten, vilket kan innebära kvällar, helger samt eventuell nattjänstgöring. Den avslutande kursen Verksamhetsförlagd utbildning inom medicinsk alt. kirurgisk vård 15 hp, akutsjukvård 8 hp samt hemsjukvård 7 hp. OV562A ges på engelska för utländska studenter och utgör ett valbart alternativ för svenska studenter.

Tillträde till efterföljande kurs
För tillträde till termin 3 ska kurserna OV111A, OV113A samt HS100A vara godkända. För tillträde till termin 4 ska kurserna OV111A, OV113A, HS100A samt OV212A vara godkända. För tillträde till termin 5 skall kurserna OV111A, OV113A, HS100A, OV212A samt OV311B vara godkända. För tillträde till termin 6 ska terminerna 1-4 vara godkända. Möjlighet att påbörja terminen men ej genomgå nationell klinisk slutexamination ges till studenter som uppfyller följande: Godkänt moment projektplan 2 hp i kurs OV512A samt godkänt moment halvtidsseminarium 7,5 hp i kurs OV513A.

Tillgodoräknande av kurser
Tillgodoräknande prövas i enlighet med föreskrifterna i 6 kap 6-8 §§ Högskoleförordningen (1993:100) i dess lydelse 070101.

Examination
Examination sker individuellt enligt beskrivning i respektive kursplan.
Examination av yrkesfunktionen som sjuksköterska sker genom klinisk slutexamination.

Rätt till omtentamen
Student som underkänts i tentamen för viss teoretisk kurs eller del av kurs, ges möjlighet till två omtentamina på samma kursinnehåll och med samma krav. Studenten har därutöver rätt att tentera på samma kurs vid efterföljande kurstillfällen enligt samma regel. Om en kurs upphört eller genomgått större förändringar har studenten, inom ett år efter det att förändringen skett, rätt till två omtentamina baserade på den kursplan som gällde vid registreringen på kursen. Tentamen och omtentamen sker enligt i studiehandledningen fastställda tider.
För de studenter som underkänts i verksamhetsförlagd utbildningerbjuds ett omtentamenstillfälle när utbildningsplats, lärare och handledare finns att tillgå.

Betyg
Som betyg används något av uttrycken Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd i enlighet med föreskrifterna i 6 kap 18-19 §§ Högskoleförordningen (1993:100) i dess lydelse 070101.

Examensbevis
Examens- och kursbevis utfärdas i enlighet med föreskrifterna i 6 kap. 9 -11, 20 §§ Högskoleförordningen (1993:100) i dess lydelse 070101.

Innehåll

Kurslista:

Lärandemål

Mål för utbildning på grundnivå
I kap 8 § Högskolelagen (1992:1434) i dess lydelse 070101.
Utbildning på grundnivå skall utveckla studenternas
- förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
- förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
- beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att
- söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
- följa kunskapsutvecklingen, och
- utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

Mål för sjuksköterskeexamen
Högskoleförordningen (1993:100) i dess lydelse 070101.

För sjuksköterskeexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för behörighet som sjuksköterska.

Kunskap och förståelse
För sjuksköterskeexamen skall studenten
- visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen,
- visa kunskap i planering, ledning och samordning av vård- och hälsoarbetet,
- visa kunskap om förhållanden och miljöaspekter i samhället som påverkar barns, kvinnors och mäns hälsa, och
- visa kunskap om relevanta författningar.

Färdighet och förmåga
För sjuksköterskeexamen skall studenten
- visa förmåga att självständigt och i samverkan med patienten och närstående identifiera vårdbehov, upprätta omvårdnadsplan samt ge vård och behandling med utgångspunkt i patientens behov och förutsättningar och med hänsyn tagen till kön, ålder och etnicitet,
- visa förmåga att hantera läkemedel på ett adekvat sätt samt kunna informera patienten om läkemedlens effekter och biverkningar,
- visa förmåga att identifiera behov av och genomföra hälsofrämjande och förebyggande arbete,
- visa förmåga att initiera metodförbättring och kvalitetssäkring,
- visa förmåga att tillämpa sitt kunnande för att hantera olika situationer, företeelser och frågeställningar utifrån individers och gruppers behov,
- visa förmåga att informera och undervisa olika grupper samt att genomföra handledande uppgifter,
- visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera åtgärder och behandlingsresultat med berörda parter samt i enlighet med relevanta författningar dokumentera dessa,
- visa förmåga till lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper, och
- visa förmåga att kritiskt granska, bedöma och använda relevant information samt att diskutera nya fakta, företeelser och frågeställningar med olika målgrupper och därmed bidra till utveckling av yrket och verksamheten.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För sjuksköterskeexamen skall studenten
- visa självkännedom och empatisk förmåga,
- visa förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter, med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna,
- visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot patienter och deras närstående, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och fortlöpande utveckla sin kompetens.

Självständigt arbete (examensarbete)
För sjuksköterskeexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett examensarbete om minst 15 högskolepoäng.

Lokal profil
Sjuksköterskeprogrammet anordnas vid fakulteten Hälsa och samhälle, ett av Malmö högskolas områden för utbildning och forskning. Vid fakulteten utbildas även biomedicinska analytiker, folkhälsovetare, socionomer och äldrepedagoger. Vid Hälsa och samhälle finns en strävan mot att utveckla flervetenskapligt grundad utbildning och forskning som tar sig uttryck i samarbete över traditionella ämnes- och programgränser. Det finns också en uttalad ambition att utveckla studenternas interprofessionella kompetens, vilket innebär att varje student efter genomgången utbildning skall förstå betydelsen av, och kunna visa förmåga till, samarbete med andra professioner inom det människobehandlande området.

Sjuksköterskeprogrammet har en mångkulturell profil. Blivande sjuksköterskor skall förstå vilka förutsättningar det mångkulturella samhället skapar för människor i allmänhet och för hälso- och sjukvårdsarbete i synnerhet. Målet är också att studenterna skall kunna utföra sina kommande arbetsuppgifter med respekt för människors integritet, autonomi och kulturella identitet samt deras behov av sammanhang.

Pedagogisk grundsyn
Sjuksköterskeprogrammet är en yrkesinriktad högskoleutbildning som vilar på flervetenskaplig grund. Utbildningen syftar till en integration mellan kurser och kunskapsområden samt mellan teori och klinisk utbildning. De teoretiska studierna syftar till att utgöra en förståelseram för det professionella arbetets villkor, innehåll och framtida utveckling. Den verksamhetsförlagda utbildningen och studenternas tidigare erfarenheter utgör en viktig grund för de teoretiska studierna. Vidare syftar utbildningen till utveckling och integration av kunskap och personlig mognad som grund för framtida yrkesverksamhet.

Utgångspunkten för undervisningen är att såväl fortsatta studier som framtida yrkesverksamhet bygger på studenternas förmåga till självständig kunskapsutveckling samt förmåga att samla in, bearbeta och kritiskt granska texter och annan information. Det pedagogiska arbetet syftar till att studenten utvecklar dessa förmågor genom ett aktivt deltagande i och ansvarstagande för både sin egen och andra studenters kunskapsbildning. Undervisningsformerna syftar vidare till att befrämja utvecklingen av personlig mognad, empatisk förmåga och ett förhållningssätt som vilar på grundläggande etiska värderingar i omvårdnadsarbetet. Genom kontinuerlig omvårdnadshandledning ges tillfälle för reflektion kring upplevda problemställningar under den verksamhetsförlagda utbildningen.

Examen

Kandidatexamen, Sjuksköterskeexamen.

Efter genomfört utbildningsprogram är examensfordringarna för såväl sjuksköterskeexamen som kandidatexamen i omvårdnad uppfyllda. Malmö högskola utfärdar examensbevis efter ansökan. För båda examina anges den engelska översättningen Bachelor of Science in Nursing.

För behörighet att utöva sjuksköterskeyrket krävs legitimation som efter ansökan utfärdas av Socialstyrelsen.
Utbildningen följer EU-direktiven för ömsesidigt erkännande av kompetensbevis inom anslutna medlemsstater (EES-avtalet Ds 1992:34).

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för hälsa och samhälle på institutionen Vårdvetenskap .

Mer information om utbildningen

Helena Bogazzi, studieadministratör
Telefon: 040-6657424
Irena Dychawy-Rosner, programansvarig
Telefon: 040-6657520