Arkitektur och stadsplanering

Sammanfattning

Behörighetskrav

Utbildningsplan

Programkod:
XASPZ version 1
Engelsk benämning:
Architecture and Urban Planning
Undervisningsspråk:
Svenska och engelska
Inrättandedatum:
16 juni 2004
Fastställandedatum:
16 juni 2004
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
16 juni 2004

Upplägg

Allmänt

Utbildningen omfattar 40 poäng i avslutade kurser.

Som en följd av kontinuerligt kvalitetsarbete vid Teknik och samhälle uppdateras kursförteckningen årligen. Detta innebär att vissa förändringar i kursutbudet kan ske inom ramen för denna utbildningsplan.

Kurserna är indelade i delkurser i de fall och på det sätt som framgår av respektive kursplan.

Genom en nära kontakt med yrkesutövare inom området och genom arbete med konkreta projekt kommer olika yrkesroller och arbetsuppgifter att åskådliggöras. Den andra terminen är upplagd med inriktning mot projektarbete. Med utgångspunkt från lokala förutsättningar genomförs ett projektarbete där publika, kommersiella och privata dimensioner beaktas och anpassas till en verklig, urban situation. Datorverktyg med möjlighet till bland annat realtidsanalyser kommer att användas för att effektivisera planering och visualisering av projekt.

Utbildningens utformning och genomförande

Utbildningen sker genom föreläsningar, övningar, seminarier och projektarbeten med förankring i befintliga stadsmiljöer. Obligatoriska moment anges i respektive kursplan.

Undervisningen planeras så att den ger den studerande förmåga till och vana vid att arbeta såväl självständigt som i grupp.

Självständigt arbete

I utbildningen ingår ett självständigt arbete, som omfattar 10 poäng.

Det självständiga arbetets omfattning i poäng räknat motsvarar en arbetsinsats i veckor, som minst är så stor som poängtalet. Det självständiga arbetet skall visa att studenten självständigt kan tillämpa de kunskaper, som förvärvats under studietiden. Det självständiga arbetet skall redovisas dels skriftligt i form av en rapport, dels muntligt vid ett seminarium. Studenten skall även opponera på ett annat, vid seminariet redovisat, självständigt arbete. Om det självständiga arbetet är författat på svenska, skall det förses med en sammanfattning på engelska.

Examination

Examination sker i enlighet med respektive kursplan.

Betyg sätts för hel kurs och delkurser enligt kursplan. Som betyg för hel kurs används något av uttrycken underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4) och med beröm godkänd (5) eller något av uttrycken underkänd (U), godkänd (G) och väl godkänd (VG). Kurser och prov med betyget underkänd tas ej med i examensbevis.

Lärandemål

Allmänna mål för grundläggande högskoleutbildning finns formulerade i högskolelagen (1 kap 9 §).

"Den grundläggande högskoleutbildningen skall ge studenterna


  • förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
  • förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, samt
  • beredskap att möta förändringar i arbetslivet


Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att


  • söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
  • följa kunskapsutvecklingen, och
  • utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området"


Specifika mål för programmet Arkitektur och stadsplanering

Utbildningen ger teoretiska och praktiska kunskaper inom arkitektur och stadsplanering. Studenten skall fördjupa sin kompetens med inriktning mot samspelet mellan bebyggelse, landskap och sociala integrationsmönster.

Utbildningen belyser på ett tydligt sätt genus-, miljö-, och IMER-perspektiven.

Den studerande skall på eget initiativ söka bevis över genomgången utbildning på administrativa enheten vid Teknik och samhälle och har, när utbildningskraven är uppfyllda, rätt att erhålla utbildningsbevis i Arkitektur och stadsplanering 40 poäng. Engelsk benämning är University Diploma in Architecture and Urban Planning.

Övrigt

Efter genomfört program erhålles ett utbildningsbevis i Arkitektur och stadsplanering som redovisar de kompetenser och kunskaper som tillägnats genom studierna.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på institutionen Urbana studier.

Mer information om utbildningen