English III, Linguistics option

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2017, vår 2016, vår 2015, vår 2014

Kurskod:
EN113L version 1,1
Engelsk benämning:
English III, Linguistics option
Fördjupningsnivå
G2E
Huvudområden:
Engelska
Undervisningsspråk:
Engelska
Inrättandedatum:
20 augusti 2013
Fastställandedatum:
20 augusti 2013
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
01 september 2014
Ersätter kursplan fastställd:
20 augusti 2013

Kursbeskrivning

Kursen engelska III, Språkvetenskaplig inriktning, syftar till att ge studenten möjlighet att utveckla fördjupade kunskaper och färdigheter inom engelsk språkvetenskap, både genom kurserna Kritisk diskursanalys och Korpuslingvistik, och genom det självständiga arbetet med en kandidatuppsats inom ett specifikt område.
Kursen Kritisk diskursanalys syftar till att studenten ska utveckla kunskap om och förståelse av begrepp och analytiska redskap som kan användas för att undersöka kopplingen mellan språkliga särdrag och de sociala och kulturella strukturer, relationer och processer dessa särdrag förmedlar och utgår från.
Kursen Korpuslingvistik syftar till att studenten ska utveckla kunskap om de resurser som finns tillgängliga för korpusanalys och utveckla de färdigheter som krävs för att använda dessa resurser för att undersöka språkliga data utifrån olika perspektiv.
Kandidatuppsatskursen ger studenterna tillfälle att demonstrera sin förmåga att kunna genomföra ett självständigt forskningsprojekt inom ett specifikt område av engelsk språkvetenskap.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen utgör den språkvetenskapliga grenen inom huvudområdet engelska på nivå 61-90 hp. För att uppfylla examensfordringarna för en kandidatexamen i engelska måste antingen denna kurs eller motsvarande litteraturvetenskapliga kurs inom huvudområdet engelska på nivå 61-90 ingå.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + English I, 30 hp (en101E/A) och English II, 30hp (en102E/A/B)

Lärandemål

Modul 1. Kritisk diskursanalys

Lärandemål
Kunskap och förståelse:
Efter avslutad kurs ska studenten kunna

1. redogöra för olika angreppsätt och metoder utvecklade inom ramen för kritisk diskursanalys,
2. demonstrera sin förståelse av diskurs som språk använt i en social kontext,
3. kritiskt relatera maktstrukturer, ideologi och skapandet av sociala och individuella identiteter till språkliga särdrag i verbal och icke-verbal kommunikation, och
Färdighet och förmåga:
Efter avslutad kurs ska studenten kunna

4. analysera särdrag i talad och skriven kommunikation i olika kontexter och sociala sammanhang och relatera dessa till de sociala och kulturella strukturer, relationer och processer särdragen förmedlar och utgår ifrån,
5. problematisera och bedöma de resonerande strategier, maktförstärkande mekanismer och ideologiska positioneringar som ligger till grund för olika diskursiva nivåer av meningsskapande, och
6. analysera olika dimensioner av samspelet mellan språk, handling och interaktion i olika kontexter.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna

7. värdera och kritiskt granska angreppssätt och metoder som används inom kritisk diskursanalys, och
8. kritiskt reflektera kring samtida sociala, politiska och kulturella fenomen (såsom politiska debatter, miljöfrågor, sjukvårdsfrågor, mediehändelser, frågor om kön, ras och etnicitet).

Modul 2. Korpuslingvistik

Lärandemål
Kunskap och förståelse:
Efter avslutad kurs ska studenten kunna

1. visa förståelse av hur korpusverktyg kan användas för språklig analys.

Färdighet och förmåga:
Efter avslutad kurs ska studenten kunna

2. visa förmåga att använda tillgängliga korpusar och korpusverktyg i en egen undersökning,
3. skapa en egen specialiserad korpus för ett specifikt ändamål och konstruera databaser, och
4. välja och analysera språkliga data på ett lämpligt sätt och utföra korpusbaserad analys.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna

5. ta välgrundade beslut om vilken forskningsmetod som lämpar sig för en specifik forskningsfråga, och
6. vara medveten om fördelar och begränsningar med empiriskt språkforskning.

Modul 3. Kandidatuppsats

Kunskap och förståelse:
Efter avslutad kurs ska studenten kunna

1. visa kunskap och förståelse inom huvudområdet engelska, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga:
Efter avslutad kurs ska studenten kunna

2. visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
3. visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
4. visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
5. visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna

6. visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
7. visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
8. visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Modul 1. Kritisk diskursanalys
Studentens uppfyllelse av kursens lärandemål bedöms genom en skriven examination (i form av en hemtenta) och ett självständigt skriftligt projektarbete. Hemtentan är värd 3 hp och projektarbetet 4,5 hp. För ett godkänt betyg på kursen måste studenten erhålla ett godkänt betyg på samtliga ingående moment.
Hemtentan bedömer lärandemål 1-7 och projektarbetet lärandemål 5-9, med speciellt fokus på studentens självständighet.

Modul 2. Korpuslingvistik
Studentens uppfyllelse av kursens lärandemål bedöms genom följande examinationer:
• Inlämningsuppgifter (4 hp)
• Forskningsprojekt, inklusive Powerpoint-presentation av projektet (3,5 hp)
Eftersom bedömningen delvis baseras på klassrumsaktiviteter krävs en hög nivå av närvaro och deltagande.

Modul 3. Kandidatuppsats
Lärandemålen för kandidatuppsatskursen bedöms på grundval av kandidatuppsatsen (14 hp) och studentens prestationer på oppositionsseminariet (1 hp).

Innehåll eller kursinnehåll

Engelska III, språkvetenskaplig inriktning, utgörs av två 7,5 hp kurser och en 15 hp kandidatuppsatskurs.

Modul 1: Kritisk diskursanalys (7,5 hp)
Modul 2: Korpuslingvistik (7,5 hp)
Modul 3: Kandidatuppsatskurs (15 hp)

I modul 1, Kritisk diskursanalys, undersöker vi talad och skriven kommunikation i relation till maktstrukturer, ideologi och till hur sociala och individuella identiteter är konstruerade. En rad olika dimensioner av samspelet mellan språk, handling och interaktion undersöks i detalj i relation till hierarkiska relationer, institutionell kontroll och makt. Genom att integrera textanalys på mikronivån med analys av sociokulturella perspektiv på makronivå, kommer flera olika metoder inom kritisk diskursanalys att användas för att belysa diskursiva källor till makt, dominans, ojämlikhet och fördomar samt hur dessa källor initieras, upprätthålls, reproduceras och transformeras inom specifika sociala, ekonomiska, politiska och historiska kontexter.
Modul 2, kursen Kurpuslingvistik behandlar verktyg och metoder för språklig analys. Kursen innefattar både undersökningar av existerande korpusar, dvs. stora textsamlingar, och instruktioner för hur man skapar nya specialiserade korpusar för specifika ändamål. Kursen är laborativ till sitt upplägg, och studenten lär sig genom att undersöka frågeställningar i existerande korpusar samt genom att bygga sina egna korpusar. I detta arbete används olika dataprogram för de mer detaljerade analyserna av det språkliga materialet.
Modul 3, Kandidatuppsatsen, innefattar ett självständigt projekt inom ett specifikt ämnesområde som väljs i samråd med en handledare. Arbetet med projektet utförs självständigt men studenten får stöd av handledaren i form av feedback under de olika delarna av processen. Inom ramen för kursen skriver studenten sin kandidatuppsats och försvarar denna i ett oppositionsseminarium.

Arbetsformer

Modul 1. Kritisk diskursanalys
Lärandeaktiviteterna innefattar föreläsningar, seminarier, självstudier av litteratur och självständigt projektarbete.

Modul 2. Korpuslingvistik
Lärandeformerna innefattar handledda övningar i ett språklabb som syftar till att studenterna ska få kunskap om tillgängliga korpusar och stöd för att kunna använda korpusverktyg för att skapa och analysera korpusmaterial, både i allmänhet och som förberedelse för det projekt som studenten gör inom ramen för kursen. Utöver dessa förberedande övningar arbetar studenterna också självständigt med sina projekt och med presentationerna av dessa.

Modul 3. Kandidatuppsats
Arbetsformerna innefattar seminarier, självstudier av litteratur, självständigt arbete med kandidatuppsatsen och handledning.

Rätten till handledning kan inte garanteras efter den termin då studenten var förstagångsregistrerad.

Betygsgrader

Utmärkt (A), Mycket Bra (B), Bra (C), Tillfredsställande (D), Godkänd (E) eller Underkänd (U).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Modul 1. Kritisk diskursanalys
Strauss, Susan and Feiz, Parastou. 2014. Discourse Analysis. Putting our Worlds into Words. New York: Routledge. 411 pages.
Ytterligare material i form av aktuella forskningsartiklar kommer att läggas till (omfattning ca 200 sidor).
Modul 2. Korpuslingvistik
Baker, Paul. 2006, 2nd edition. Using corpora in discourse analysis. London/New York: Continuum.
Ytterligare material om ca 100 sidor kan tillkomma i kursen.
Modul 3. Kandidatuppsats
Studenten förväntas självständigt söka, värdera och använda relevant litteratur för arbetet med kandidatuppsatsen.
Rekommenderad litteratur om akademiskt skrivande
Ramage, John D., John C. Bean and June Johnson. The Allyn and Bacon Guide to Writing. 5th ed. New York: Pearson and Longman.
Graff, Gerald and Cathy Birkenstein. 2010. They Say/I Say - The Moves That Matter in Academic Writing.New York: Ww Norton & Co.
The Purdue Online Writing Lab (tillgängligt via http://owl.english.purdue.edu)

Kursvärdering

Kursvärdering
Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övrigt

Svensk titel:
Engelska III, Språkvetenskaplig inriktning

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på institutionen Språkstudier.

Mer information om utbildningen

Anita Marttila, studieadministratör
Telefon: 040-6657345
Maria Wiktorsson, kursansvarig
Telefon: 040-6657255

Anmälan

21 januari 2019 - 09 juni 2019 Dagtid 100% Malmö Öppnar för anmälan 17 september 2018.

20 januari 2020 - 07 juni 2020 Dagtid 100% Malmö

17 januari 2021 - 06 juni 2021 Dagtid 100% Malmö

15 januari 2018 - 03 juni 2018 Dagtid 100% Malmö Schema