Svenska för internationella studenter - språk, kultur och samhällsliv IV

Sammanfattning

This course is designed to provide students with basic skills in the Swedish language. It covers such aspects as the structure and function of the language, words and phrases, simple oral communication, listening comprehension, and elementary reading texts. In addition, there will be a basic introduction to Swedish culture and society; this will be achieved partly by means of a number of lectures in English.
If you want to enter level II or III and do not have the formal requirements to do so, you can take a test at Malmö University to show your prior knowledge of Swedish. This is how you apply for the higher levels of Swedish Language, Culture and Society through test:
- Enter the application website www.antagning.se and log on.
- Apply for the level you want to take and all the levels below it. For example, if you want to take level III, apply for level I, II and III.
- You will get a message from antagning.se telling you that you are not admitted to the higher levels due to lack of requirements.
- If admitted to level I, accept admission.
Come to the introduction meeting for level one. Information on when and where it is held will be sent to all admitted students.
- Take the test to level II, III or IV immediately after the introduction meeting Gäddan 8, Citadellsvägen 7, Malmö. The test takes about an hour.
- N.B. You cannot take the test if you have not applied for the higher levels and been admitted to level one.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs avslutad kurs SV213S/SV213L Svenska för internationella studenter - språk, kultur och samhällsliv III. För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet för universitets-/högskolestudier i Sverige.

Urval:

högskolepoäng 32% betyg 34% högskoleprov 34%

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2018

Kurskod:
SV214L version 1,3
Engelsk benämning:
Swedish Language, Culture and Society IV
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
26 februari 2015
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
03 september 2018
Ersätter kursplan fastställd:
26 februari 2015

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs avslutad kurs SV213S/SV213L Svenska för internationella studenter - språk, kultur och samhällsliv III. För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet för universitets-/högskolestudier i Sverige.

Syfte

Kursen vänder sig till internationella studenter och syftar till att studenterna ska vidareutveckla sina kunskaper och färdigheter i svenska språket och fördjupa sin kunskap om och förståelse för svenskt samhälle och svensk kultur.

Innehåll

Kursen bygger på tidigare kunskaper med en frekvent vokabulär och grammatiska moment för muntlig och skriftlig kommunikation och -produktion på svenska. Kursen innehåller också läsning av sammanhängande texter. Lärandet innebär såväl färdighetsträning som kunskapsinhämtande. I samtliga delar står det svenska vardagslivet/studentlivet i fokus. Utöver det som tas upp i språkundervisningen presenteras och diskuteras svensk kultur och svenskt samhällsliv i ett antal föreläsningar på engelska eller svenska.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
- läsa och förstå sammanhängande texter på svenska
- ha ett så utbyggt ordförråd att man kan behandla även företeelser som inte enbart hör till vardagslivet
- skriva sammanhängande texter på svenska
- muntligt återge händelser, åsikter, förklaringar etc. på svenska genom att binda samman meningar och fraser på ett relativt klart och tydligt sätt
- delta (interagera) i samtal om kända och mindre kända ämnen på svenska
- visa att hen förstår innehållet i talad standardsvenska
- visa kännedom om och tillämpa regler för det svenska språkets struktur
- redogöra för företeelser inom svenskt samhälls- och kulturliv.
Efter avslutad kurs ska studenten uppvisa kunskaper i svenska motsvarande ungefer 50% av nivå B2 i Europarådets nivåskala (CEFR).
Kursen skall ge en bas för vidare studier som ger behörighet i svenska till högskoleutbildning i Sverige.

Arbetsformer

Undervisningen bedrivs i form av lektioner, praktiska övningar – individuellt och i grupp – rollspel, samtal, diskussioner samt filmvisning. Övriga arbetsformer är självstudier, processkrivande och andra former av skrivande.

Bedömningsformer

Studenternas muntliga färdigheter bedöms genom 2 muntliga examinationer om 1,5 hp vardera (totalt 3 hp).

Skriftliga färdigheter bedöms genom
en skriftlig mitterminstentamen (2 hp),
en skriftlig sluttentamen (3 hp) och
en självständigt skriven text (1hp)

Studenternas kunskaper inom Kultur och samhällsliv bedöms genom en skriftlig uppgift/fråga (1 hp).

Muntliga examina och Svenskt kultur- och samhällsliv har betygsgraderna G/U.

Det ges minst två omtentamenstillfällen för studenter som inte slutfört tentamen med godkänt resultat vid ordinarie slutprov. Omtentamen ges i samma examinationsform som vid det ordinarie examinationstillfället. Muntliga moment kan omtenteras skriftligt.

Betygsskala

Utmärkt (A), Mycket Bra (B), Bra (C), Tillfredsställande (D), Godkänd (E) eller Underkänd (U).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Fasth C, Kannermark A, Form i fokus B senaste upplagan: Folkuniversitetets förlag
Levy Scherrer, P, Lindemalm, K Rivstart B1+B2 Textbok senaste upplagan: Natur och Kultur
Levy Scherrer, P, Lindemalm, K Rivstart B1+B2 Övningsbok senaste upplagan: Natur och Kultur
Skönlitterär bok på svenska och av svensk författare (väljs i samråd med lärare).
Material för Kultur och samhällsliv delas ut av respektive lärare.
Utöver vad som anges i litteraturlistan kan annat material tillkomma om maximalt 100 sidor

Kursvärdering

Alla studenter ges möjlighet att vid slutet av kursen ge skriftliga kommenterar. En sammanställning av resultatet presenteras för studenterna.

Därutöver förekommer möjligheter till muntlig utvärdering under kursens gång.

Studentinflytande utövas genom direkta samtal om kursens olika moment.

Övrigt

Kursen vänder sig till internationella studenter och syftar till att studenterna ska vidareutveckla sina kunskaper och färdigheter i svenska språket och fördjupa sin kunskap om och förståelse för svenskt samhälle och svensk kultur.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på institutionen Språkstudier.

Mer information om utbildningen

Anita Marttila, studieadministratör
Telefon: 040-6657345
Anders Kärrman, studieadministratör
Telefon: 040-6657324

Anmälan

17 september 2018 - 16 december 2018 Dagtid 33% Malmö Öppnar för anmälan 15 mars 2018.

12 februari 2018 - 03 juni 2018 Kvällstid 33% Malmö Schema