Utbildningen ger dig tre värdefulla år då du helt kan koncentrera dig på grafisk design, testa och laborera och få värdefull kritik och hjälp av lärarna och mentorerna på programmet.

Elina Christiansen, tidigare student

Grafisk design

Sammanfattning

Var vi än är, vad vi än gör, så möts vi av visuella budskap förpackade utifrån en visuell retorik. Genom en grundlig förståelse för grafisk design blir du medveten om detta flöde och kan kritiskt granska, analysera och därefter skapa dina egna visuella uttryck.

Under utbildningen lär du dig olika designdiscipliner och tränas i att kommunicera och kritiskt analysera designförslag både skriftligt och muntligt. Du lär dig tolka och utforma företagsidentiteter, utställningar, typografi, layout, webb och förpackningar. Efter utbildningen är du väl förberedd för att arbeta med att visualisera idéer och koncept och att arbeta i team. Du kommer att kunna arbeta med design och kommunikation i många sammanhang: på design- och reklambyråer, inom ett förlag eller i ett designteam på en kommunikationsavdelning. Programmet har ett branschnära fokus och under studierna finns möjlighet att samarbeta med kommunikations- och reklambyråer, museer, konsthallar, kommuner eller företag.

Öka dina chanser med arbetsprov
Du kan öka dina chanser att bli antagen genom att lämna in arbetsprov. Arbetsprovet läggs ut i samband att antagningen öppnar och du hittar det under fliken ”Urval”.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B.


Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet 6/A6

Urval:

Betyg 34%, Högskoleprov 34%, Särskilt prov 32%. Tillsättning av platserna i urvalet särskilt prov baserar sig på rangordning av inlämnade arbetsprov.

Observera
Det här programmet har ytterligare information om behörighet eller urval under fliken Urval på den här sidan. Vänligen läs igenom instruktionerna noga!

Om utbildningen

Arbetslivsnära utbildning

Under hela utbildningen arbetar vi nära branschen. Vi arbetar tillsammans med byråer, museer, konsthallar, kommuner och även nystartade företag som på olika sätt behöver hjälp med sin grafiska kommunikation. Det sker till exempel i form av skarpa studentprojekt eller examensarbeten. Det gör att du tränas i att förhålla dig till en växande men framförallt föränderlig arbetsmarknad redan under studietiden.

grafisk_design_studentarbete_200x250px

Arbetslivsinriktningen kommer bland annat till uttryck i följande:

  • Kursen Att arbeta som designer där du tillsammans med studie- och karriärvägledare har kontakt med och intervjuar de som redan arbetar i branschen. Du får möjlighet att presentera din portfolio för inbjudna gäster och få värdefull feedback.
  • Representanter för branschen deltar i programråd.
  • En årlig examensutställning som ett större evenemang tillsammans med regionens designutbildningar.
  • Skarpa projekt i många av kurserna. Under utbildningen tar du ett allt större ansvar för kontakt med externa uppdragsgivare.
  • I examensarbetet uppmanas du att söka samarbete med externa parter, främst i form av ”halvskarpa” projekt som kan gå vidare efter examen. Många av våra tidigare studenter har arbetat vidare med sina uppdragsgivare efter avslutad utbildning, via egna företag eller som anställda. 

Blandning av film, fotografi och teckning

Under din utbildning kan du söka fristående kurser inom fotografi och film. Teckning ges inom programmet.

Bra på att kommunicera din kompetens

Vårt mål med utbildningen är att du ska få den kunskap och kompetens som dagens arbetsmarknad kräver av en grafisk designer. Men vi vill också att du ska känna dig trygg i designerrollen och att du ska kunna kommunicera din egen kompetens till blivande arbetsgivare. 

Vad lär du dig? 

Under programmet lär du dig olika designdiscipliner till exempel grafisk design och produktdesign. Genom utbildningen tränas du i att kommunicera och kritiskt analysera designförslag både skriftligt och muntligt. Du lär dig att visualisera idéer och koncept och att arbeta i team.

Programmets innehåll och upplägg

Under programmet lär du dig grafisk kommunikation och olika designdiscipliner genom reflektion samt arbete med projekt av varierande slag. Utbildningen bygger på teoretiska grunder för grafisk design men innehåller även praktiskt arbete med exempelvis företagsidentiteter, utställningar, typografi, layout, webb och förpackningar.

Du kommer att arbeta med designförslag som granskas genom hela din utbildning och du tar aktiv del av andras design. 

Tre spår i utbildningen

Utbildningens fyra första terminer har en gemensam struktur där kurserna i huvudområdet grafisk design är uppdelade i tre parallella spår:

  • ett projektbaserat spår   
  • ett gestaltande spår 
  • ett teoretiskt spår.

Det projektbaserade spåret
Det huvudsakliga. Detta spåret väver samman praktiska och teoretiska moment i olika former av projektarbete.

Det gestaltande spåret 
Är i huvudsak praktiskt och tekniskt orienterat. Här får du testa och öva på olika verktyg i såväl tvådimensionell som tredimensionell, textorienterad och rumslig gestaltning. 

Det teoretiska spåret 
Här lär du dig exempelvis om olika vetenskapsteorier för designers. Olika teorier du lär dig ska du sedan väva in i dina projekt och i ditt examensprojekt.

Studera utomlands eller välj valbara kurser i Malmö

Den femte terminen är en valbar termin. Det innebär att du kan välja att läsa en kurs inom ett helt annat ämnesområde eller välja att fördjupa dig inom ditt specialområde. Ett alternativ består av en kurs som innehåller praktik på en för ämnet relevant arbetsplats. Om du vill, har du möjlighet att studera utomlands den här terminen.

Examensprojekt

Programmets sjätte och sista termin utgörs av ett självständigt examensarbete som även det innehåller projektbaserade, gestaltande och teoretiska utmaningar. Här ska du utveckla en egen produkt som ska beskrivas och presenteras. Du kan se exempel från tidigare examensprojekt på grafiskdesignmau.se.

Vad kan du jobba med efter examen?

Du kan välja en rad olika karriärvägar. Grafisk design är en växande men framförallt föränderlig arbetsmarknad som du tränas i att förhålla dig till. Det är också en arbetsmarknad du som student själv är med och skapar, genom ett aktivt nätverksbygge. Under utbildningen stöttar vi detta nätverksbygge genom ständig kontakt med branschen, både genom vårt kursupplägg och genom våra programråd. 

Efter utbildningen är du väl förberedd för att arbeta med att visualisera idéer och koncept och att arbeta i team. Du kommer att kunna arbeta med design och kommunikation i många sammanhang: på design- och reklambyråer, på förlag eller som del av informationsavdelning eller designteam i andra företag. Du kan också välja att studera vidare inom designområdet.

 

Intervjuer

Urval

Du kan öka dina chanser att bli antagen genom att lämna in arbetsprov. Instruktioner för arbetsprov läggs upp här när utbildningen öppnar för anmälan. 

Utbildningsplan

Utbildningsplan för studenter antagna höst 2020

Programkod:
KGGRD version 10
Engelsk benämning:
Graphic Design
Undervisningsspråk:
Svenska och engelska
Inrättandedatum:
12 augusti 2010
Fastställandedatum:
22 februari 2017
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
28 augusti 2017
Ersätter utbildningsplan fastställd:
22 februari 2017

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B.

Upplägg

Vi ser huvudområdet grafisk design som föränderligt, påverkat av uppluckrade gränser mellan olika teknologier och medier. En följd av detta är att områdena grafisk design och interaktionsdesign kommer att överlappa varandra. En annan utveckling är att design ingår som en integrerad del av hela utvecklingsprocessen av tjänster, produkter eller grafisk kommunikation. Som följd av detta ökar kraven på designerns förmåga att kommunicera –visuellt, i tal och skrift - och arbeta som del av ett arbetslag med många olika yrkesutövare.


Utbildningen tar upp bild, typografi, layout, interaktion och digitala medier. Målet är att hjälpa studenterna att tillägna sig en mångsidig verktygslåda för design i många medier och former, och stöda deras utveckling av professionell kompetens och analytisk/kritisk förmåga. En viktig del av undervisningen är designprojekt, ofta i samarbete med externa aktörer, där studenterna arbetar praktiskt med problemformulering och problemlösning med användande av olika designmetoder.


Progression
Under utbildningens fyra första terminer löper projektbaserad undervisning löper parallellt med kortare kurser som tar upp vetenskapliga, tekniska, gestaltande eller yrkesrelaterade aspekter av huvudområdet. Efter det följer en termin för utbyte eller fristående kurser, och till slut examensarbetet som består av en designdel och en uppsatsdel.


Programmets bygger på praktikbaserade kunskapstraditioner, både de praktiska och de vetenskapliga delarna. Designprojekten utvecklas från enkla designövningar till komplexa uppdrag i grupp där deltagarna har olika ansvarsområden, och avslutningsvis examensprojektet där studenten har ansvar för idéutveckling, planering och genomförande.


Dessa processer stöds av en teoretisk förståelse som utvecklas från fackrelaterade kunskaper till problematisering av yrkesrollen och dess relation till vidare samhällsfrågor.

Innehåll

Kurser inom programmet

För programtillfälle med start Höst 2020:
Höst 2020 - Termin 1
Vår 2021 - Termin 2
Höst 2021 - Termin 3
Vår 2022 - Termin 4
Höst 2022 - Termin 5
  • Se kommentar nedan
Vår 2023 - Termin 6
Under termin 5 läses valbara kurser om 30 hp.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
För kandidatexamen skall studenten visa kunskap och förståelse inom huvudområdet grafisk design, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.


Färdighet och förmåga
För kandidatexamen skall studenten
-visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,

- visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem, att gestalta problem och lösningsförslag med hjälp av relevanta designmetoder, samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,

- visa förmåga att muntligt, skriftligt och visuellt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
- visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För kandidatexamen skall studenten
- visa förmåga att inom området grafisk design göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
- visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

Examen

Kandidatexamen.

Kandidatexamen med huvudområde Grafisk design.
Degree of Bachelor of Arts with a major in Graphic Design.

Kravet för kandidatexamen i Grafisk design är totalt 180 hp i avslutade kurser, varav 90 hp med successiv fördjupning inom huvudområdet, inklusive ett självständigt examensarbete.

Övrigt

Utbildningen ges på svenska, med inslag av kurser på engelska, framförallt under termin 5.
För att kunna tillgodogöra sig utbildningen bör studenten ha vana vid något eller några datorprogram för design (t.ex. Adobe Photoshop, Indesign).
Programmet är en heltidsutbildning, och studenterna förväntas lägga 40 timmar per vecka på sina studier. Undervisningen bygger på situerat, studiobaserat lärande, och sker ofta i grupp. Detta förutsätter studenternas aktiva deltagande och fysiska närvaro under gemensamma aktiviteter, både lärarledd undervisning och gruppuppgifter.

För behörighet till termin 3 ska studenten ha fullgjort minst 45 högskolepoäng, och ha avslutat minst en av kurserna Grafisk design: Forskningsfältet (7,5 hp) och Grafisk design: Visuell Analys (7,5 hp). För behörighet till termin 6 ska samtliga 120 högskolepoäng från termin 1 till 4 vara fullgjorda.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på Institutionen för Konst, kultur och kommunikation.

Mer information om utbildningen

Om du har frågor kring programmet Grafisk design är du välkommen att kontakta K3:s studieadministration, K3student@mau.se

För att komma i kontakt med studie- och karriärvägledare, Viktoria Brännström, viktoria.brannstrom@mau.se

Anmälan

31 augusti 2020 Dagtid 100% Malmö Schema

02 september 2019 Dagtid 100% Malmö Schema

03 september 2018 Dagtid 100% Malmö Schema