Miljövetarprogrammet - Människa, miljö, samhälle

Sammanfattning

Miljövetarprogrammet är en flervetenskaplig utbildning för dig som vill arbeta med miljöfrågor och människor. Under utbildningen kommer du att lära dig att analysera och förklara de mänskliga och samhälleliga aktiviteter som orsakar miljöproblem, och hur man med praktiska verktyg kan arbeta med individer, företag och organisationer för en hållbar utveckling. Du kommer också att utveckla din kunskap om miljöproblemens naturvetenskapliga bakgrund och om de tekniska och juridiska möjligheter som står till buds i förändringsarbetet. Programmet ger en bred och gränsöverskridande kompetens i ämnet miljövetenskap, samt goda möjligheter till individuell fördjupning och praktisk erfarenhet inom valbara ämnen och intresseområden.

Vissa i programmet ingående kurser eller kursmoment kan komma att ges helt på engelska.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2. Eller: Engelska B, Samhällskunskap A.


Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet 6/A6

Urval:

betyg 66% högskoleprov 34%

Om utbildningen

Vad lär du dig?

Programmet ger dig en bred och gränsöverskridande kompetens i ämnet miljövetenskap, samt goda möjligheter till individuell fördjupning och praktisk erfarenhet inom valbara ämnen och intresseområden. 

Du lär dig att analysera och förklara de mänskliga och samhälleliga aktiviteter som orsakar miljöproblem, och hur man med praktiska verktyg kan arbeta med individer, företag och organisationer för en hållbar utveckling. Du kommer också att utveckla din kunskap om miljöproblemens naturvetenskapliga bakgrund och om de tekniska och juridiska möjligheter som står till buds i förändringsarbetet. Du kommer att kunna analysera konkreta problemsituationer och tillämpa möjliga angreppssätt och strategier för förändringar.

Du får kunskap och kompetens om

 • miljöproblemens ekologiska, ekonomiska, politiska och sociala sammanhang.  
 • hur man kan påverka människors attityder och miljöhandlingar i en mer hållbar riktning.
 • verktyg och metoder som kan användas för att praktiskt bedriva miljöarbete i företag och organisationer.

Praktik och branschkontakt

Under programmets femte termin erbjuds du en praktikkurs som omfattar 15 högskolepoäng. Praktiken förläggs till en valfri arbetsplats som bedriver någon form av miljöarbete. Kursen ger en nyttig erfarenhet av praktiskt miljöarbete, goda möjligheter att skapa egna kontakter inom det fält du valt att inrikta dig mot, samt en användbar ingång för examensarbetet.

Arbetsområden och arbetsplatser för miljövetare

Som miljövetare kan du arbeta med miljöfrågor samt hållbarförändringsarbete. Exempel på tänkbara arbetsområden är utveckling, samordning och projektledning i företag och kommuner, stads- och samhällsplanering, miljömanagement och införande av miljöledningssystem, personalutbildning, utredningsarbete, information, media och miljökommunikation eller strategiutveckling.

Framtida arbetsplatser kan vara statliga och kommunala myndigheter som hanterar frågor om miljö och hållbar utveckling, exempelvis Naturvårdsverket, länsstyrelserna och de kommunala miljöförvaltningarna. En annan viktig del av det hållbara utvecklingsarbetet, där miljövetares kompetens kommer till nytta, bedrivs av fristående organisationer, till exempel miljöorganisationer, biståndsorganisationer och organisationer som arbetar för mänskliga rättigheter.

Du kan också komma att jobba i branscher som arbetar direkt med miljötjänster eller miljöprodukter, till exempel miljöteknik- och miljökonsultföretag. Det kan även vara konventionella industriföretag, såsom energibolag, transportföretag, bostadsbolag, lantbruk och livsmedelsindustri, eller hotell och turism där miljöfrågor också är en viktig del av verksamheten.

 

Intervjuer

Utbildningsplan

Utbildningsplan för studenter antagna höst 2019

Programkod:
SGMVP version 6
Engelsk benämning:
Environmental Science
Undervisningsspråk:
Svenska och engelska
Inrättandedatum:
21 december 2006
Fastställandedatum:
13 december 2018
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
02 september 2019

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2. Eller: Engelska B, Samhällskunskap A.

Upplägg

Utbildningen syftar till att den studerande ska utveckla såväl en professionell identitet som yrkesmässigt användbara kunskaper och färdigheter inom kunskapsfältet miljövetenskap.
Efter genomgången utbildning ska den studerande kunna uppvisa ett yrkesetiskt och personligt förhållningssätt till de värdemässiga, moraliska och sociala dimensionerna av begreppet hållbar utveckling. Detta innebär att den studerande, utöver den generella värderingsförmågan ska kunna uppvisa att han eller hon på ett mer personligt plan kan relatera sig själv till normativa och värdemässiga frågor som berör hållbar utveckling, t ex miljöetik, mänskliga rättigheter, ekonomisk fördelning, könsmakt och etniska motsättningar.
Undervisningen sker genom föreläsningar, gruppövningar, seminarier, laborationer, studiebesök, projektarbeten och handledning. Utbildningen bygger i stor utsträckning på studentaktivt och problemorienterat lärande. Stor vikt läggs vid att utveckla förmågan att samarbeta i olika former av gemensamma projekt, samt förmågan att presentera samt kritiskt reflektera över arbetsresultat och rapporter. Kunskapsinhämtning sker såväl individuellt som i grupp.
Genom programmet ges möjligheter att skapa kontakter med näringsliv och omgivande samhälle.
Under rubriken Innehåll framgår programmets kurser. Kurser inom huvudområdet miljövetenskap är obligatoriska för kandidatexamen. Övriga kurser kan innehålla moment som är förkunskapskrav till huvudområdeskurserna.

Innehåll

Kurser inom programmet

För programtillfälle med start Höst 2019:
Höst 2019 - Termin 1
Vår 2020 - Termin 2
Höst 2020 - Termin 3
Vår 2021 - Termin 4
Höst 2021 - Termin 5
 • Se kommentar nedan
Vår 2022 - Termin 6
30 hp av programmets 180 hp är valfria. Dessa poäng läses normalt under hösttermin 2021, programmets termin 5.

Lärandemål

Lärandemålen för Miljövetarprogrammet – Människa, miljö, samhälle
är formulerade i enlighet med
– allmänna mål för grundläggande högskoleutbildning (högskolelagen 1 kap 8 §)
Kunskap och förståelse – Efter avslutad utbildning ska studenten visa kunskap om:

 • miljöproblemens gränsöverskridande och flervetenskapliga karaktär, förståelse av dessa problems historiska sammanhang samt fördjupad insikt om sambanden mellan ekologisk, ekonomisk, politisk, social och kulturell utveckling
 • miljöpolitikens sammanhang, organisation och genomförande
 • de ekonomiska aktörernas inverkan på miljöproblem samt kunskap om hur ekonomiska drivkrafter, marknadsprocesser och olika former av miljömanagement kan utnyttjas för att främja en hållbar utveckling
 • hur människors individuella och sociala handlingsmönster inverkar på miljöproblem och hur dessa handlingsmönster kan förstås och förklaras
 • miljövetenskapliga forskningsmetoder, samt kännedom om grundläggande vetenskapsteoretiska och kunskapsteoretiska frågeställningar
Färdighet och förmåga – Efter avslutad utbildning ska studenten visa färdighet att:
 • analysera ett miljöproblem, dess orsaksförlopp och konsekvenser i ett flervetenskapligt perspektiv
 • arbeta problemorienterat, att självständigt söka, värdera och sammanställa relevant information samt att utarbeta förslag på problemlösningar
 • delta i planering, samordning och genomförande av miljöprojekt och hållbart förändringsarbete
 • planera, genomföra och rapportera miljövetenskapliga undersökningar, vilket inbegriper en färdighet att kritiskt granska och analysera undersökningars teoretiska, metodologiska och praktiska utgångspunkter
 • utforma skriftliga rapporter av såväl vetenskaplig som utredande karaktär
 • muntligt, i såväl vetenskapliga som yrkesmässiga och publika sammanhang, presentera forskningsresultat, utredningar och annan information
 • i såväl vetenskapliga som yrkesmässiga och publika sammanhang diskutera, argumentera, ge återkoppling och framföra kritik
 • kritiskt och systematiskt tillgodogöra sig innehållet i vetenskaplig litteratur
 • samarbeta i gruppbaserade lärosituationer
Värderingsförmåga och förhållningssätt – Efter avslutad utbildning ska studenten visa:
 • förmåga att med utgångspunkt i tillgänglig information analysera och bedöma ett miljöproblem i relation till ett vidare etiskt, politiskt och historiskt sammanhang
 • förmåga att bedöma såväl vetenskapliga studiers som praktiskt förändringsarbetes relevans för ekologisk, ekonomisk, social och kulturell utveckling
 • förmåga att kritiskt reflektera över miljövetenskapliga studiers värdemässiga utgångspunkter, samt de teoretiska, metodologiska och praktiska implikationer dessa medför
 • ett självreflekterande förhållningssätt till sin egen kunskaps- och kompetensutveckling, sitt behov av ytterligare kunskaps- och kompetensutveckling, samt sitt etiska ansvarstagande som miljövetare

Examen

Kandidatexamen.

Kandidatexamen med huvudområde Miljövetenskap.
Bachelor of Science with a Major in Environmental Science.

Kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom huvudområdet. Obligatoriska kurser enligt kurslistan ovan skall ingå.

Övrigt

Vissa i programmet ingående kurser eller kursmoment kan komma att ges helt på engelska.
För att kunna fullfölja sina studier inom programmet, dvs uppnå behörighet för kurser på högre nivå i programmet, skall vissa förkunskapskrav vara uppfyllda. Förkunskapskraven anges i respektive kursplan.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på institutionen Urbana studier.

Mer information om utbildningen

Studentservice US - Malmö universitet,
Johanna Nygren Spanne, programansvarig
Telefon: 040-6657611
Ola Püschel, studievägledare
Telefon: 040-6658199

Anmälan

02 september 2019 Dagtid 100% Malmö Schema Anmälningskod: mau-94106

Öppen för sen anmälan

Ansök

03 september 2018 Dagtid 100% Malmö Schema

28 augusti 2017 Dagtid 100% Malmö Schema