Examensarbete

Kursen erbjuds ej.

Du kan hitta vårt nuvarande utbud på http://edu.mau.se.
Har du frågor om kursen kontakta institutionen, se Kontakt.

 

Sammanfattning

Behörighetskrav

Kursen ingår som obligatorisk kurs i Medie- och kommunikationsvetenskap, tredje året. Tillträde till kursen har studerande som är godkända på samtliga övriga kurser på programmet.

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2009

Kurskod:
1360KK version 1
Engelsk benämning:
Degree project
Fördjupningsnivå
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Inrättandedatum:
13 december 2006
Fastställandedatum:
13 december 2006
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
18 januari 2008

Kursbeskrivning

Syftet med kursen är att ge de studerande möjligheter till att självständigt kunna arbeta med en för forskningsfältet medie- och kommunikationsvetenskap relevant frågeställning. Arbetet ska baseras på en kombination av teori, empiri och gestaltning.

Förkunskapskrav

Kursen ingår som obligatorisk kurs i Medie- och kommunikationsvetenskap, tredje året. Tillträde till kursen har studerande som är godkända på samtliga övriga kurser på programmet.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska de studerande kunna genomföra avancerade analyser av medievetenskapliga frågeställningar. De ska ha utveckalt goda färdigheter i problematisering, analys och gestaltning.

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Kursen examineras genom genomförandet och presentation av examinationsarbetet.

Innehåll eller kursinnehåll

De studerande väljer i samråd med handledare den frågeställning som de vill arbeta med. Därefter ägnas kursen åt fördjupat arbete med denna frågeställning.

Arbetsformer

Kursen bedrivs huvudsakligen som ett självständigt arbete, genomfört med handledningsstöd. I kursen ingår emellertid också stödföreläsningar och diskussioner kring för klassen gemensamma problem.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Enligt särskild litteraturlista.

Kursvärdering

Skriftlig kursvärdering sker i slutet av kursen.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på institutionen Konst, kultur och kommunikation.

Mer information om utbildningen

Ewa Sjöberg, studieadministratör
Telefon: 040-6657130