Ekonomi och finansiering

Kursen erbjuds ej.

Du kan hitta vårt nuvarande utbud på http://edu.mah.se.
Har du frågor om kursen kontakta institutionen, se Kontakt.

 

Sammanfattning

Behörighetskrav

Antagen till Kaospilot, 180 hp.

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2009

Kurskod:
2022KK version 1
Engelsk benämning:
Economy and Finance
Fördjupningsnivå
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Inrättandedatum:
03 februari 2006
Fastställandedatum:
26 september 2008
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
19 januari 2009

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att introducera studenten till modeller för ekonomisk styrning.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen är obligatorisk inom programmet Kaospilot (180 hp), termin 6.

Förkunskapskrav

Antagen till Kaospilot, 180 hp.

Lärandemål

Efter genomförd och godkänd kurs ska studenten kunna:
• bruka ekonomiska begrepp
• demonstrera vikten av att värdera och analysera finansiella problem vid utveckling av en affärsidé, och i samband med detta kunna göra bedömningar om kapitalbehov.
• Uppvisa en övergripande insikt i metoder för att kunna göra bedömningar av olika investeringsalternativ.

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Bedömning av de studerandes prestationer sker genom skriftlig och/eller muntlig tentamen samt genom redovisning av obligatoriska uppgifter enskilt eller i seminariegrupper.

Innehåll eller kursinnehåll

I kursen introduceras studenterna till centrala begrepp inom budget, räkenskaper och finansiering.
Innehåll
• Verksamhetens ekonomistyrning och ”Balance score cards”
• Övergripande ekonomisk räkenskap och budgetmodeller
• Bruk av Excel som budgetverktyg

Arbetsformer

Kursen baserar på föreläsningar, enskilda arbeten samt grupparbeten. Nya moment introduceras genom föreläsningar. Varvat med övningar där studenten tillexempel arbetar med budgetar, räkenskaper och finansiering.

Betygsgrader

Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Kurslitteratur och övriga läromedel


Ocksen Jensen Jens (2006): Økonomistyring og budgettering, Academica, 6. edition, 232 sidor, ISBN: 9788776756208

Kursvärdering

Kursvärdering sker löpande under kursen gång. En sammanfattande skriftlig kursvärdering görs individuellt efter kursens slut.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på institutionen Konst, kultur och kommunikation.

Mer information om utbildningen

Ewa Sjöberg, studieadministratör
Telefon: 040-6657130