Självständigt arbete

Kursen erbjuds ej.

Du kan hitta vårt nuvarande utbud på http://edu.mah.se.
Har du frågor om kursen kontakta institutionen, se Kontakt.

 

Sammanfattning

Behörighetskrav

Antagen till Kaospilot, 180 hp.

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2009

Kurskod:
2023KK version 1
Engelsk benämning:
Project work
Fördjupningsnivå
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Inrättandedatum:
03 februari 2006
Fastställandedatum:
27 september 2008
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
01 september 2008

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att:
- förbereda studenten inför de karriärval hon står inför
- utveckla studentens ledarskapsförmåga
- utveckla studentens förmåga att strukturera och genomföra presentationer, både skriftliga och muntliga med tillhörande illustrationer
- fördjupa studentens förståelse för projektledning, processledning och företagsledning i privata, offentliga och eller ideella organisationer.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen är obligatorisk inom programmet Kaospilot (180 hp), termin 5 och 6.

Förkunskapskrav

Antagen till Kaospilot, 180 hp.

Lärandemål

Efter genomförd och godkänd kurs ska studenten kunna:
• förmedla egen kompetens
• reflektera över egna karriärval
• uppvisa god förmåga att kunna reflektera över sitt eget ledarskap
• demonstrera en god förståelse för hur verktyg inom projektledning, processledning och företagsledning kan användas i nationella och internationella sammanhang. Studenten ska också kunna utvärdera och reflektera över resultatet av genomförda processer.
• uppvisa goda kunskaper i hur planera och genomföra muntliga argumentation genom att använda retorikens verktyg
• behärska en reportoar av retoriska verktyg som stödjer utveckling och förberedelser vid textproduktion.
• utifrån sina erfarenheter från eget projekt identifiera och formulera en problemställning med relevans
• välja och motivera ett utifrån det valda problemområdet lämpligt teoretiskt och metodiskt angreppssätt
• utföra en undersökning, ett utvecklingsarbete eller ett gestaltande arbete utifrån den valda ansatsen

• analysera, tolka och värdera dokumenterat material i enlighet med vedertagna principer för forsknings- och utvecklingsarbete samt dra för valda projektet relevanta slutsatser
• framställa examensarbetets syfte, problem, genomförande och viktigare resultat i form av en utredande text som är väldisponerad, formellt korrekt och språkligt klar samt presentera den utvecklade kunskapen i lämplig form
• vid ett avslutande seminarium redovisa och diskutera de inom examensarbetet vunna kunskaperna samt opponera på ett annat arbete.

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Bedömning av de studerandes prestationer sker genom skriftliga och muntliga redovisningar, samt genom redovisning av obligatoriska uppgifter enskilt eller i grupp.

Examinationen består av projektrapportering både i form av muntliga presentationer och utredande texter där studenten visar att han/hon förvärvat de kunskaper som lärandemålen anger. Examinationen kan också bestå av en redovisning av ett utvecklings- eller ett gestaltande arbete i kombination med en utredande text vilken uppfyller de krav som är formulerade i lärandemålen.

För betyget VG krävs att studenten visar på en mycket god förmåga att teoretiskt och praktiskt hantera de olika steg som ingår i en kunskapsutvecklande process, samt visar mycket god förmåga att förhålla sig kritiskt värderande till i examensarbetet nyttjade teorier, metoder och resultat. I detta ingår att tydliggöra och visa på betydelsen av egna värderingar och ställningstaganden i relation till examensarbetets process och resultat. Vidare krävs att studenten konsekvent och kreativt synliggör konsekvenser av genomförd projektledning, processledning och eller företagsledning.

Innehåll eller kursinnehåll

Kursen består av fyra delar
• Karriärplanering (3 hp)
• World internship (9 hp)
• Retorik (3 hp)
• Självständigt arbete (15 hp)


Delkursen Karriärplanering behandlar kaospilotens karriärmöjligheter. Genom att behandla:
• kompetens
• kompetensanalys
• kompetensutveckling
Inom kursen arbetar studenten också med att reflektera över sin individuella potential på arbetsmarknaden.


Inom delkursen World internship behandlas:
• introduktion till konfliktlösningsmetoder
• kundsökning
• kontraktsskrivning med tillhörande förväntningsavklaring
• hur genomföra världspraktik
• hur arbeta med sponsorering

Inom delkursen Retorik behandlas:
• Retorikens teorier
• Den retoriska kompassen
• Introduktion till argumentationsteori
• Kroppens betydelse för muntlig framställning
• Repetition av språkets byggstenar så som grammatik, syntax och ordklasser

Kursens slutprojekt är det sjävständiga arbetet (15 hp).
Här kommer studenten att behandla de principer som ligger till grund för systematisk kunskapsutveckling i form av forskning och utvecklingsarbete samt gällande forskningsetiska regler. Studenterna genomför ett enskilt arbete i samråd med en handledare. Arbetet ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och kan ha formen av en undersökning, ett utvecklingsarbete eller en gestaltande uppgift. Examensarbetets syfte, problem, genomförande och viktigare resultat framställs i form av en utredande text, t.ex. uppsats, rapport, artikel, projektredogörelse. De inom examensarbetet vunna kunskaperna presenteras, granskas och diskuteras vid ett avslutande seminarium. Vid det muntliga seminariet ska studenten ska också förbereda och framföra en opposition på minst ett annat självständigt arbete.

Arbetsformer

Kursen består av föreläsningar, informationsträffar, seminarier, coaching, vägledning. Inom delkurserna ”world internship” och ”självständigt arbete” utvecklas arbetsformer individuellt för varje student med utgångspunkt från det syfte som studentens projekt har. Kursens projektsyfte och mål tas fram i samverkan mellan studenter och teamleadare inom högskola och övriga partners. Arbetet under kursen bedrivs huvudsakligen självständigt med stöd av utsedd handledare. Också seminarier ingår. De moment som kräver obligatorisk närvaro anges av kursledaren vid kursstarten.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel


• Aristoteles (1996): Retorik, Museum Tusculanums Forlag, 278 sidor, t ISBN: 9788772891415

• Bryman, A.: Samhällsvetenskapliga metoder. Liber, 2002

• Fabricius Julie & Thore Roksvold (2008): Anvendt retorik – tag sproget i munden, Akademisk Forlag, 169 sidor, t ISBN: 9788750039952

• Johannesson Kurt (2006): 10 lektioner i kunsten at overbevisa, Retorikförlaget, 163 sidor, ISBN: 8791986001

Utöver detta kommer litteratur att väljas i samråd med handledare under kursens gång.


Kursvärdering

Kursvärdering sker löpande under kursen gång. En sammanfattande skriftlig kursvärdering görs individuellt efter kursens slut.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på institutionen Konst, kultur och kommunikation.

Mer information om utbildningen