Introduktionsutbildning - behörighetsgivande kurs i svenska

Sammanfattning

Öka dina kunskaper i svenska och få behörighet för högskolestudier!

Vår 20-veckorskurs på helfart vänder sig till studenter med utländsk utbildning som behöver komplettera sina betyg för att få grundläggande och särskild behörighet i svenska för högskolestudier. Vidare syftar kursen till att förbereda studenter för fortsatta högskole- och universitetsstudier.

Detta är en intensivkurs på en termin vilket kräver att du redan har mycket goda kunskaper i svenska för att klara av kursen.

Godkänt resultat på hela kursen ger behörighet i svenska (HSVFS 2009:1, §4 samt UHR/studera.nu) – motsvarande Sv 3 (Gy 11), tidigare Sv B.

Kursen går på dagtid under vårterminen.

Behörighetskrav

Avslutad fullständig utländsk gymnasieutbildning samt godkänt resultat på obligatoriskt inträdesprov i svenska.

Urval:

högskolepoäng 32% betyg 34% högskoleprov 34%

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2021

Kurskod:
AK001F version 2
Engelsk benämning:
Qualifying Course in Swedish for University Studies
Fördjupningsnivå
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
17 mars 2020
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
18 januari 2021

Förkunskapskrav

Avslutad fullständig utländsk gymnasieutbildning samt godkänt resultat på obligatoriskt inträdesprov i svenska.

Syfte

Kursen syftar till att studenten efter avslutad kurs kan förstå, tala, läsa och skriva svenska på sådan nivå att studier på svensk högskola och universitet är möjliga att genomföra. Godkänt resultat på hela kursen ger behörighet i svenska (HSVFS 2009:1, §4 samt UHR/studera.nu) – motsvarande Sv 3 (Gy 11) tidigare Svenska B.

Innehåll

Studenten utvecklar färdigheter i att läsa, skriva och tala på svenska genom aktiviteter anpassade för fortsatta akademiska studier. Kursen bygger successivt upp studentens färdigheter i läsförståelse samt skriftlig och muntlig färdighet.

  • Ordkunskap och grammatik (9 fup)
  • Muntlig färdighet (4,5 fup)
  • Skriftlig färdighet (4 fup)
  • Läsförståelse (5 fup)
  • Språk och lärande i akademisk miljö (7,5 fup)

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten
1. ha utvecklat ett tillräckligt ordförråd för att kunna genomföra akademiska studier
2. kunna tillämpa regler för svenskt standardspråk
3. muntligt kunna diskutera ämnen som rör vardag, samhälle och studier och anpassa sitt språk efter ämne, syfte, situation och mottagare. Studenten ska även kunna redogöra för och motivera sina åsikter, följa upp andras påståenden och slutsatser och på så sätt föra diskussionen framåt
4. kunna hålla muntliga anföranden vilka är välstrukturerade, begripliga och relevanta i skilda genrer
5. kunna analysera och värdera texter inom svensk skönlitteratur och facklitteratur
6. kunna producera egna texter i olika genrer och bearbeta dessa utifrån återkoppling och visa prov på variation, komplexitet och korrekthet
7. kunna skriva en vetenskaplig text där arbetet sker både individuellt och i grupp och tillämpa de akademiska krav som ställs på skrivande vid högskola.
8. kunna opponera respektive respondera på en studentproducerad vetenskaplig text.

Arbetsformer

Kursens undervisning sker i form av föreläsningar, lektioner, seminarier och gruppövningar.

Bedömningsformer

Ordkunskap och grammatik:
Prov 1, skriftlig salstentamen (written sit-in exam), 3 fup (U-V). I detta prov examineras lärandemål 1 och 2. Provet genomförs i början av kursen.

Prov 2, skriftlig salstentamen (written sit-in exam), 3 fup (U-V.) I detta prov examineras lärandemål 1 och 2. Provet genomförs i mitten av kursen.

Prov 3, skriftlig salstentamen (written sit-in exam), 3 fup (U-V) .I detta prov examineras lärandemål 1 och 2. Provet genomförs i slutet av kursen.

Skriftlig färdighet:
Fortlöpande skriftliga inlämningsuppgifter (written assignments), 3 fup (U-G). I denna examination examineras lärandemål 6.

Skriftligt slutprov, salstentamen (written sit-in exam), 1 fup (U-V). I denna examination examineras lärandemål 6.

Läsförståelse:
Hemtentamen i svensk skönlitteratur (written take-home exam), 2 fup (U-V). I denna examination examineras lärandemål 5.
Muntlig tentamen i bokanalys (oral exam), 2 fup (U-G). I denna examination examineras lärandemål 1 och 5.
Slutprov i läsförståelse, salstentamen (written sit-in exam),1 fup (U-V). I denna examination examineras lärandemål 1

Muntlig färdighet:
Fortlöpande muntliga framställningar (oral presentations), 3 fup (U-G). I denna examination examineras lärandemål 3 och 4.
Slutprov i muntlig färdighet (oral exam), 1,5 fup (U-V). I denna examination examineras lärandemål 3.

Språk och lärande i akademisk miljö:
Hemtentamen i referenshantering och källkritik (written take-home exam), 1,5 fup (U-V). I denna examination examineras lärandemål 7.

Vetenskaplig text 1, skriftlig inlämningsuppgift, skrivs och ventileras i grupp (written assignment), 1 fup (U-G). I denna examination examineras lärandemål 7 och 8.

Vetenskaplig text 2, skriftlig inlämningsuppgift (written assignment), 5 fup (U-V). I denna examination examineras lärandemål 7.

För att erhålla betyget väl godkänd på hel kurs krävs betyget Väl godkänt på slutproven i läsförståelse, skriftlig färdighet och muntlig färdighet vilka sammanlagt ger 4,5 fup. Därutöver krävs minst 9,5 fup Väl godkänt.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Blomström, Vendela & Wennerberg, Jeanna (2015) Akademiskt läsande och skrivande. Lund: Studentlitteratur. (ca 200 s)

Fasth, Cecilia & Kannermark, Anita (2019) Form i fokus C med facit. Lund: Folkuniversitets förlag. (ca 200 s)

Mathlein, Marianne (2007) Avancera Grammatik. Stockholm: Liber. (ca 80 s)

Åström, Monika (2018) Språkporten. Svenska som andra språk 1, 2, 3. Lund: Studentlitteratur. (ca 400 s)

Samtidsorienterad litteratur, 1 bok, ca 500 sidor.

Svensk ordbok.

Extra instuderingsmaterial, ca 100 sidor.

Kursvärdering

Studenter som deltar i eller har avslutat en kurs ska ges möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av universitetet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs har upphört att ges eller har genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen har skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på Institutionen för Akademiskt lärarskap.

Mer information om utbildningen

Josefin Bergfeldt, Kursansvarig
Telefon: 040-6657214
Anita Marttila, studieadministratör
Telefon: 040-6657345

Anmälan

18 januari 2021 - 06 juni 2021 Dagtid 100% Malmö Schema Anmälningskod: mau-16118

Öppen för sen anmälan

Ansök