Introduktionsutbildning - behörighetsgivande kurs i svenska

Sammanfattning

Öka dina kunskaper i svenska och få behörighet för högskolestudier!

Vår 20-veckorskurs på helfart vänder sig till studenter med utländsk utbildning som behöver komplettera sina betyg för att få grundläggande och särskild behörighet i svenska för högskolestudier. Vidare syftar kursen till att förbereda studenter för fortsatta högskole- och universitetsstudier.

Detta är en intensivkurs på en termin vilket kräver att du redan har mycket goda kunskaper i svenska för att klara av kursen.

Godkänt resultat på hela kursen ger behörighet i svenska (HSVFS 2009:1, §4 samt UHR/studera.nu) – motsvarande Sv 3 (Gy 11), tidigare Sv B.

Kursen går på dagtid under vårterminen.

Behörighetskrav

Avslutad fullständig utländsk gymnasieutbildning samt godkänt resultat på obligatoriskt inträdesprov i svenska.

Urval:

högskolepoäng 32% betyg 34% högskoleprov 34%

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2021, vår 2020

Kurskod:
AK001F version 1,1
Engelsk benämning:
Qualifying Course in Swedish for University Studies
Fördjupningsnivå
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
04 december 2019
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
20 januari 2020
Ersätter kursplan fastställd:
27 augusti 2018

Förkunskapskrav

Avslutad fullständig utländsk gymnasieutbildning samt godkänt resultat på obligatoriskt inträdesprov i svenska.

Syfte

Den studerande ska efter kursen kunna förstå, tala, läsa och skriva svenska på sådan god nivå att studier på svensk högskola och universitet är möjliga att genomföra. Godkänt resultat på hela kursen ger behörighet i svenska (HSVFS 2009:1, §4 samt UHR/studera.nu) – motsvarande Sv 3 (Gy 11) tidigare Svenska B.

Innehåll

Den studerande utvecklar färdigheter i att läsa, skriva och tala på svenska genom aktiviteter anpassade för fortsatta akademiska studier. Kursen är indelad i 2 delmoment. Delmoment 1 bygger successivt upp studentens färdigheter i läsförståelse samt skriftlig och muntlig färdighet. I delmoment 2 skriver studenterna ett projektarbete i grupp och tillämpar de akademiska krav som ställs på skrivande vid högskola.

Delmoment 1 22,5 fup
• Ordkunskap och grammatik (9 fup)
• Muntlig färdighet (4,5 fup)
• Skriftlig färdighet (4 fup)
• Läsförståelse (5 fup)
Delmoment 2: 7,5 fup
• Projektarbete (7,5 fup)

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten
1. ha tillägnat sig ett tillräckligt ordförråd för att kunna genomföra akademiska studier
2. visa förståelse för svenska språkets uppbyggnad
3. muntlig kunna diskutera ämnen som rör vardag, samhälle och studier och anpassa sitt språk efter ämne, syfte, situation och mottagare. Studenten ska även kunna redogöra för och motivera sina åsikter, följa upp andras påståenden och slutsatser och på så sätt föra diskussionen framåt
4. kunna hålla muntliga anföranden vilka är välstrukturerade, begripliga och relevanta i skilda genrer
5. ha kunskap om och kunna använda sig av skilda lässtrategier
6. kunna analysera och värdera texter inom svensk samtidslitteratur
7. kunna producera egna texter i olika genrer och bearbeta dessa utifrån återkoppling och visa prov på variation, komplexitet och korrekthet.
8. kunna redogöra för grundläggande vetenskapliga förhållningssätt
9. kunna genomföra ett projektarbete i grupp och tillämpa de akademiska krav som ställs på skrivande vid högskola
10. kunna opponera respektive respondera på ett projektarbete.

Arbetsformer

Kursens undervisning sker i form av föreläsningar, lektioner, seminarier och gruppövningar.

Bedömningsformer

Delmoment 1:
Ordkunskap och grammatik – tre skriftliga salstentamen (U-V), 3x3 fup ( L1, L2)
Muntlig färdighet – fortlöpande muntliga framställningar (U-G), 3 fup (L3, L4), muntligt slutprov (U-V), 1,5 fup (L3)
Skriftlig färdighet – fortlöpande skriftliga inlämningsuppgifter (U-G), 3 fup (L2, L7),
skriftligt slutprov, salstentamen (U-V) 1 fup (L2, L7)
Läsförståelse – hemtentamen i svensk skönlitteratur (U-V), 2 fup (L6), muntlig tentamen i bokanalys (U-G), 2 fup (L3, L6), slutprov i läsförståelse, salstentamen (U-V), 1 fup (L1, L5)

Delmoment 2:
Projektarbete – hemtentamen i vetenskapsteori (U-V), 1,5 fup (L8), skriftligt projektarbete i grupp samt individuell skriftlig reflektion kring processen (U-V), 5 fup (L7, L9), projektseminarie (U-G), 1 fup (L10)
För betyget Godkänd på hel kurs krävs att samtliga moment är godkända. För betyget Väl godkänd på hel kurs krävs dessutom betyget Väl godkänd på minst 15 fup.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Blomström, Vendela & Wennerberg, Jeanna (2015) Akademiskt läsande och skrivande. Lund: Studentlitteratur.

Fasth, Cecilia & Kannermark, Anita (2019) Form i fokus C med facit. Lund: Folkuniversitets förlag.

Mathlein, Marianne (2007) Avancera Grammatik. Stockholm: Liber.

Thuren, Torsten (2007) Vetenskapsteori för nybörjare. Stockholm: Liber AB (s. 16-34).

Åström, Monika (2018) Språkporten. Svenska som andra språk 1, 2, 3. Lund: Studentlitteratur.

Samtidsorienterad litteratur, ca 400 sidor.

Svensk ordbok.
Extra instuderingsmaterial, ca 100 sidor.

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs har upphört att ges eller har genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen har skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på Institutionen för Akademiskt lärarskap.

Mer information om utbildningen

Josefin Bergfeldt, Kursansvarig
Telefon: 040-6657214
Anita Marttila, studieadministratör
Telefon: 040-6657345

Anmälan

18 januari 2021 - 06 juni 2021 Dagtid 100% Malmö Anmälningskod: mau-16118

Sista anmälningsdag 15 oktober

Ansök