Introduktionsutbildning - behörighetsgivande utbildning i svenska

Sammanfattning

Öka dina kunskaper i svenska och få behörighet för högskolestudier!

Den ettåriga heltidsutbildningen riktar sig till dig med utländsk utbildning som behöver komplettera din utbildning för att få grundläggande och särskild behörighet i svenska för att studera vid svensk högskola och universitet. Utbildningen är på två terminer vilket ger dig tid att utveckla dina språkkunskaper. Vidare syftar utbildningen till att förbereda dig för fortsatta högskole- och universitetsstudier.

Godkänt resultat på hela kursen ger behörighet i svenska (HSVFS 2009:1, §4 samt UHR/studera.nu) motsvarande Sv 3 (Gy 11) tidigare Sv som andra språk B.

Behörighetskrav

Avslutad fullständig utländsk gymnasieutbildning samt godkänt resultat på obligatoriskt inträdesprov i svenska.

Urval:

högskolepoäng 32% betyg 34% högskoleprov 34%

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2021, vår 2021

Kurskod:
AK002F version 3
Engelsk benämning:
Qualifying Studies in Swedish for University Studies
Fördjupningsnivå
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
17 mars 2020
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
31 augusti 2020
Ersätter kursplan fastställd:
21 april 2020

Förkunskapskrav

Avslutad fullständig utländsk gymnasieutbildning samt godkänt resultat på obligatoriskt inträdesprov i svenska.

Syfte

Kursen syftar till att studenten efter avslutad kurs kan förstå, tala, läsa och skriva svenska på sådan nivå att studier på svensk högskola och universitet är möjliga att genomföra. Godkänt resultat på hela kursen ger behörighet i svenska (HSVFS 2009:1, §4 samt UHR/studera.nu) – motsvarande Sv 3 (Gy 11) tidigare Svenska B.

Innehåll

Studenten utvecklar färdigheter i att läsa, skriva och tala på svenska genom aktiviteter anpassade för fortsatta akademiska studier. Kursen är indelad i 2 terminer. Delmoment 1 och 2 bygger successivt upp studentens färdigheter i läsförståelse samt skriftlig och muntlig färdighet.

Delmoment 1: 30 fup

 • Ordkunskap och grammatik 1 (9 fup)
 • Muntlig färdighet 1 (6 fup)
 • Skriftlig färdighet 1 (9 fup)
 • Läsförståelse 1 (6 fup)

Delmoment 2: 30 fup
 • Ordkunskap och grammatik 2 (9 fup)
 • Muntlig färdighet 2 (4,5 fup)
 • Skriftlig färdighet 2 (4 fup)
 • Läsförståelse 2 (5 fup)
 • Språk och lärande i akademisk miljö (7,5 fup)

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten
1. ha utvecklat ett tillräckligt ordförråd för att kunna genomföra akademiska studier
2. kunna tillämpa regler för svenskt standardspråk
3. kunna reflektera över sitt uttal med hjälp av ämnesspecifik terminologi inom fonologi
4. muntligt kunna diskutera ämnen som rör vardag, samhälle och studier och anpassa sitt språk efter ämne, syfte, situation och mottagare. Studenten ska även kunna redogöra för och motivera sina åsikter, följa upp andras påståenden och slutsatser och på så sätt föra diskussionen framåt
5. kunna hålla muntliga anföranden vilka är välstrukturerade, begripliga och relevanta i skilda genrer
6. kunna använda sig av skilda lässtrategier
7. kunna analysera och värdera texter inom svensk skönlitteratur och facklitteratur
8. kunna producera egna texter i olika genrer och bearbeta dessa utifrån återkoppling och visa prov på variation, komplexitet och korrekthet
9. kunna skriva en vetenskaplig text där arbetet sker både individuellt och i grupp och tillämpa de akademiska krav som ställs på skrivande vid högskola.
10. kunna opponera respektive respondera på en studentproducerad vetenskaplig text.

Arbetsformer

Kursens undervisning sker i form av föreläsningar, lektioner, seminarier och gruppövningar.

Bedömningsformer

DELMOMENT 1:

Ordkunskap och grammatik 1:

 • Prov 1, skriftlig salstentamen (written sit-in exam), 3 fup (U-V). I detta prov examineras lärandemål 1 och 2. Provet genomförs i början av delmoment 1.
 • Prov 2, skriftlig salstentamen (written sit-in exam), 3 fup (U-V). I detta prov examineras lärandemål 1 och 2. Provet genomförs i mitten av delmoment 1.
 • Prov 3, skriftlig salstentamen (written sit-in exam), 3 fup (U-V). I detta prov examineras lärandemål 1 och 2. Provet genomförs i slutet av delmoment 1.

Skriftlig färdighet 1:
 • Fortlöpande skriftliga inlämningsuppgifter (written assignments), 9 fup (U-G). I denna examination examineras lärandemål 8.

Läsförståelse 1:
 • Muntlig tentamen i bokanalys (oral exam) 4 fup, (U-G). I denna examination examineras lärandemål 4 och 7.
 • Hemtentamen i lässtrategier (written take-home exam), 2 fup (U-G). I denna examination examineras lärandemål 6

Muntlig färdighet 1:
 • Skriftlig/muntlig reflektion över studentens eget uttal (written/oral reflection), 1 fup (U-G). I denna examination examineras lärandemål 3.
 • Fortlöpande muntliga framställningar (oral presentations), 5 fup (U-G). I denna examination examineras lärandemål 4 och 5.

DELMOMENT 2:

Ordkunskap och grammatik 2:
 • Prov 1, skriftlig salstentamen (written sit-in exam), 3 fup (U-V). I detta prov examineras lärandemål 1 och 2. Provet genomförs i början av delmoment 2.
 • Prov 2, skriftlig salstentamen (written sit-in exam), 3 fup (U-V.) I detta prov examineras lärandemål 1 och 2. Provet genomförs i mitten av delmoment 2.
 • Prov 3, skriftlig salstentamen (written sit-in exam), 3 fup (U-V) .I detta prov examineras lärandemål 1 och 2. Provet genomförs i slutet av delmoment 2.

Skriftlig färdighet 2:
 • Fortlöpande skriftliga inlämningsuppgifter (written assignments), 3 fup (U-G). I denna examination examineras lärandemål 8.
 • Skriftligt slutprov, salstentamen (written sit-in exam), 1 fup (U-V). I denna examination examineras lärandemål 8.

Läsförståelse 2:
 • Hemtentamen i svensk skönlitteratur (written take-home exam), 2 fup (U-V). I denna examination examineras lärandemål 7.
 • Muntlig tentamen i bokanalys (oral exam), 2 fup (U-G). I denna examination examineras lärandemål 4 och 7.
 • Slutprov i läsförståelse, salstentamen (written sit-in exam),1 fup (U-V). I denna examination examineras lärandemål 1 och 6.

Muntlig färdighet 2:
 • Fortlöpande muntliga framställningar (oral presentations), 3 fup (U-G). I denna examination examineras lärandemål 4 och 5.
 • Slutprov i muntlig färdighet (oral exam), 1,5 fup (U-V). I denna examination examineras lärandemål 4.

Språk och lärande i akademisk miljö 2:
 • Hemtentamen i referenshantering och källkritik (written take-home exam), 1,5 fup (U-V). I denna examination examineras lärandemål 9.
 • Vetenskaplig text 1, skriftlig inlämningsuppgift, skrivs och ventileras i grupp (written assignment), 1 fup (U-G). I denna examination examineras lärandemål 9 och 10.
 • Vetenskaplig text 2, skriftlig inlämningsuppgift (written assignment), 5 fup (U-V). I denna examination examineras lärandemål 9.
För betyget godkänt på hel kurs krävs att samtliga moment är godkända.

För att erhålla betyget väl godkänd krävs betyget Väl godkänt på slutproven i läsförståelse, skriftlig färdighet och muntlig färdighet vilka sammanlagt ger 4,5 fup. Därutöver krävs minst 15,5 fup Väl godkänt.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Blomström, Vendela & Wennerberg, Jeanna (2015) Akademiskt läsande och skrivande. Lund: Studentlitteratur. (ca 200 s)

Fasth, Cecilia & Kannermark, Anita (2019) Form i fokus C med facit. Lund: Folkuniversitets förlag. (ca 200 s)

Mathlein, Marianne (2007) Avancera Grammatik. Stockholm: Liber. (ca 80 s)

Åström, Monika (2018) Språkporten. Svenska som andra språk 1, 2, 3. Lund: Studentlitteratur. (ca 400 s)

Samtidsorienterad litteratur, 3 böcker, ca 1200 sidor.

Svensk ordbok.

Extra instuderingsmaterial, ca 100 sidor.

Kursvärdering

Studenter som deltar i eller har avslutat en kurs ska ges möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av universitetet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs har upphört att ges eller har genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen har skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på Institutionen för Akademiskt lärarskap.

Mer information om utbildningen

Josefin Bergfeldt, Kursansvarig
Telefon: 040-6657214
Anita Marttila, studieadministratör
Telefon: 040-6657345

Anmälan

18 januari 2021 - 16 januari 2022 Dagtid 100% Malmö Schema Anmälningskod: mau-16119

Öppen för sen anmälan

Ansök

30 augusti 2021 - 05 juni 2022 Dagtid 100% Malmö Öppnar för anmälan 15 mars 2021.

31 augusti 2020 - 06 juni 2021 Dagtid 100% Malmö Schema

20 januari 2020 - 17 januari 2021 Dagtid 100% Malmö Schema