Introduktionsutbildning - behörighetsgivande utbildning i svenska

Sammanfattning

Öka dina kunskaper i svenska och få behörighet för högskolestudier!

Den ettåriga heltidsutbildningen riktar sig till dig med utländsk utbildning som behöver komplettera din utbildning för att få grundläggande och särskild behörighet i svenska för att studera vid svensk högskola och universitet. Utbildningen är på två terminer vilket ger dig tid att utveckla dina språkkunskaper. Vidare syftar utbildningen till att förbereda dig för fortsatta högskole- och universitetsstudier.

Godkänt resultat på hela kursen ger behörighet i svenska (HSVFS 2009:1, §4 samt UHR/studera.nu) motsvarande Sv 3 (Gy 11) tidigare Sv som andra språk B.

Behörighetskrav

Avslutad fullständig utländsk gymnasieutbildning samt godkänt resultat på obligatoriskt inträdesprov i svenska.

Urval:

högskolepoäng 32% betyg 34% högskoleprov 34%

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2020, vår 2020, höst 2019, vår 2019

Kurskod:
AK002F version 1
Engelsk benämning:
Qualifying Studies in Swedish for University Studies
Fördjupningsnivå
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
27 augusti 2018
Beslutande instans:
Gäller från:
21 januari 2019

Förkunskapskrav

Avslutad fullständig utländsk gymnasieutbildning samt godkänt resultat på obligatoriskt inträdesprov i svenska.

Syfte

Den studerande ska efter kursen kunna förstå, tala, läsa och skriva svenska på sådan god nivå att studier på svensk högskola och universitet är möjliga att genomföra. Godkänt resultat på hela kursen ger behörighet i svenska (HSVFS 2009:1, §4 samt UHR/studera.nu) – motsvarande Sv 3 (Gy 11) tidigare Svenska B.

Innehåll

Den studerande utvecklar färdigheter i att läsa, skriva och tala på svenska genom aktiviteter anpassade för fortsatta akademiska studier. Kursen är indelad i 3 delmoment. Delmoment 1 och 2 bygger successivt upp studentens färdigheter i läsförståelse samt skriftlig och muntlig färdighet. I delmoment 3 skriver studenterna ett projektarbete i grupp och tillämpar de akademiska krav som ställs på skrivande vid högskola.
Delmoment 1: 30 fup
• Ordkunskap och grammatik 1 (9 fup)
• Muntlig färdighet 1 (6 fup)
• Skriftlig färdighet 1 (9 fup)
• Läsförståelse 1 (6 fup)
Delmoment 2: 22,5 fup
• Ordkunskap och grammatik 2 (9 fup)
• Muntlig färdighet 2 (4,5 fup)
• Skriftlig färdighet 2 (4 fup)
• Läsförståelse 2 (5 fup)
Delmoment 3: 7,5 fup
• Projektarbete (7,5 fup)

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten
1. ha tillägnat sig ett tillräckligt ordförråd för att kunna genomföra akademiska studier
2. visa förståelse för svenska språkets uppbyggnad
3. visa kännedom om svensk fonetik och fonologi samt kunna reflektera över sitt uttal
4. muntlig kunna diskutera ämnen som rör vardag, samhälle och studier och anpassa sitt språk efter ämne, syfte, situation och mottagare. Studenten ska även kunna redogöra för och motivera sina åsikter, följa upp andras påståenden och slutsatser och på så sätt föra diskussionen framåt
5. kunna hålla muntliga anföranden vilka är välstrukturerade, begripliga och relevanta i skilda genrer
6. ha kunskap om och kunna använda sig av skilda lässtrategier
7. kunna analysera och värdera texter inom svensk skönlitteratur och facklitteratur
8. kunna producera egna texter i olika genrer och bearbeta dessa utifrån återkoppling och visa prov på variation, komplexitet och korrekthet
9. kunna redogöra för grundläggande vetenskapliga förhållningssätt
10. kunna genomföra ett projektarbete i grupp och tillämpa de akademiska krav som ställs på skrivande vid högskola
11. kunna opponera respektive respondera på ett projektarbete.

Arbetsformer

Kursens undervisning sker i form av föreläsningar, lektioner, seminarier och gruppövningar.

Bedömningsformer

Delmoment 1:
Ordkunskap och grammatik 1 – tre skriftliga salstentamen (U-V), 3x3 fup ( L1, L2)

Muntlig färdighet 1 – individuell uttalsanalys och skriftlig reflektion (U-G) , 1 fup (L3), fortlöpande muntliga framställningar (U-G), 5 fup (L4, L5)
Skriftlig färdighet 1 – fortlöpande skriftliga inlämningsuppgifter (U-G), 9 fup (L2, L8)
Läsförståelse 1 – hemtentamen i lässtrategier (U-G), 2 fup (L6), muntlig tentamen i bokanalys (U-G), 4 fup (L4, L7)
Delmoment 2:
Ordkunskap och grammatik 2 – tre skriftliga salstentamen (U-V), 3x3 fup ( L1, L2)
Muntlig färdighet 2 – fortlöpande muntliga framställningar (U-G), 3 fup (L4, L5), muntligt slutprov (U-V), 1,5 fup (L4)
Skriftlig färdighet 2 – fortlöpande skriftliga inlämningsuppgifter (U-G), 3 fup (L2, L8),
skriftligt slutprov, salstentamen (U-V), 1 fup (L2, L8)
Läsförståelse 2 – hemtentamen i svensk skönlitteratur (U-V), 2 fup (L7), muntlig tentamen i bokanalys (U-G), 2 fup (L4, L7), slutprov i läsförståelse, salstentamen (U-V), 1 fup (L1, L6)
Delmoment 3:
Projektarbete – hemtentamen i vetenskapsteori (U-V), 1,5 fup (L9), skriftligt projektarbete i grupp samt individuell skriftlig reflektion kring processen (U-V), 5 fup (L8, L10), projektseminarie (U-G), 1 fup (L11)
För betyget Godkänd på hel kurs krävs att samtliga moment är godkända. För betyget Väl godkänd på hel kurs krävs dessutom betyget Väl godkänd på minst 20 fup.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Blomström, Vendela & Wennerberg, Jeanna (2015) Akademiskt läsande och skrivande. Lund: Studentlitteratur.

Fasth, Cecilia & Kannermark, Anita (1998) Form i fokus, del C med facit. Lund: Folkuniversitets förlag.

Mathlein, Marianne (2007) Avancera Grammatik. Stockholm: Liber.

Thuren, Torsten (2007) Vetenskapsteori för nybörjare. Stockholm: Liber AB (s. 16-34).

Åström, Monika (2012) Språkporten. Svenska som andra språk 1, 2, 3. Lund: Studentlitteratur.

Samtidsorienterad litteratur, 3 böcker, ca 1200 sidor.

Svensk ordbok.

Extra instuderingsmaterial, ca 100 sidor.

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs har upphört att ges eller har genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen har skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.

Kontakt

Utbildningen ges på institutionen Akademiskt lärarskap.

Mer information om utbildningen

Josefin Bergfeldt, Kursansvarig
Telefon: 040-6657214
Anita Marttila, studieadministratör
Telefon: 040-6657345

Anmälan

02 september 2019 - 07 juni 2020 Dagtid 100% Malmö Schema Schema (A) Schema (B) Schema (C) Schema (D) Schema (E) Anmälningskod: mau-96204

Öppen för sen anmälan

Ansök

20 januari 2020 - 17 januari 2021 Dagtid 100% Malmö Öppnar för anmälan 16 september 2019.

31 augusti 2020 - 06 juni 2021 Dagtid 100% Malmö

21 januari 2019 - 19 januari 2020 Dagtid 100% Malmö Schema Schema (A) Schema (B) Schema (C) Schema (D) Schema (E) Schema (F)