Introduktionsutbildning-behörighetsgivande kurs i svenska

Sammanfattning

Öka dina kunskaper i svenska och få behörighet för högskolestudier på halvfart vilket innebär att du studerar 15 fup per termin!

Kursen går på halvfart (kväll) under två terminer med ett stort inslag av datorstödda självstudier och vänder sig till dig som p g a arbete eller andra engagemang inte kan studera på dagtid. Du har en utländsk gymnasieutbildning men behöver fördjupade kunskaper i svenska för att få grundläggande och särskild behörighet i svenska för högskolestudier. Vidare syftar kursen till att förbereda dig för fortsatta högskole- och universitetsstudier. Kursen bedrivs på halvfart med studier förlagda till kvällstid och med ett stort inslag av IT-stödda självstudier.

Godkänt resultat på hela kursen ger behörighet i svenska (HSVFS 2009:1, §4 samt UHR/studera.nu) – motsvarande Svenska som andra språk 3 (Gy 11) eller Svenska som andra språk B i tidigare läroplan.

Kursen startar på höstterminen.

Behörighetskrav

Avslutad fullständig utländsk gymnasieutbildning samt godkänt resultat på de obligatoriska inträdesproven i svenska.

Urval:

högskolepoäng 32% betyg 34% högskoleprov 34%

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2021, höst 2020

Kurskod:
AK003F version 2
Engelsk benämning:
Qualifying Course in Swedish for University Studies 30 credits
Fördjupningsnivå
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
27 april 2020
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
31 augusti 2020
Ersätter kursplan fastställd:
04 december 2019

Förkunskapskrav

Avslutad fullständig utländsk gymnasieutbildning samt godkänt resultat på de obligatoriska inträdesproven i svenska.

Syfte

Kursen syftar till att förbereda studenten för akademiska studier på svenska. Kursen bedrivs på halvfart med studier förlagda till kvällstid och med ett stort inslag av IT-stödda självstudier. Godkänt resultat på hela kursen ger behörighet i svenska (HSVFS 2009:1, §4 samt UHR/studera.nu) – motsvarande Sv 3 (Gy 11) tidigare Svenska B.

Innehåll

Studenten tränar att utveckla kunskaperna i svenska språket genom övningar i muntlig och skriftlig färdighet och läsförståelse. Dessa tre delar examineras vid kursens slut genom prov som är gemensamma för de universitet som samarbetar kring den behörighetsgivande kursen. Kursen är uppdelad i fyra delmoment:
1. Läsförståelse och skriftlig färdighet I
2. Kommunikation ur ett omvärldsperspektiv
3. Vetenskaplig metod och projektarbete
4. Läsförståelse och skriftlig färdighet II

Lärandemål

Läsförståelse och skriftlig färdighet I 5,5 fup
Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. identifiera strukturer i svensk grammatik
2. visa fördjupad kunskap om argumenterande texters uppbyggnad
Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna
3. praktisera reglerna i svensk grammatik i skrift
4. analysera och förstå nutidsorienterande texter
5. använda ett adekvat ordförråd i dess rätta kontext
6. skriva argumenterande texter.
Kommunikation ur ett omvärldsperspektiv 11 fup
Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. redogöra för huvudtrenderna inom svensk skönlitteratur
2. beskriva svensk arbetsmarknad och regelverk för välfärdssamhället.
Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna
3. hålla muntliga anföranden vilka är välstrukturerade, begripliga och relevanta i skilda genrer.
4. visa förmåga att analysera skönlitteratur i förhållande till litterär genre
5. visa förmåga att diskutera samhällsinriktade ämnen och uttrycka åsikter utan att missförstånd av innehållet uppstår.
Vetenskaplig metod och projektarbete 7,5 fup

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. beskriva vad vetenskaplig metod innebär
2. söka och kritiskt granska information
3. skilja på akademiskt skrivande och vardagsprosa.
Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten
4. kunna tillämpa de akademiska krav som ställs på skrivande vid högskola i ett projektarbete
5. visa förmåga att opponera, respektive respondera på projektarbeten.
Läsförståelse och skriftlig färdighet II 6 fup
Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. identifiera strukturer i svensk grammatik.
Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna

2. analysera och förstå nutidsorienterande texter
3. tillämpa olika typer av lästeknik för när- och översiktsläsning
4. praktisera reglerna i svensk grammatik i tal och skrift
5. använda ett adekvat ordförråd i dess rätta kontext

Arbetsformer

Läsförståelse och skriftlig färdighet I 5,5 fup
Texter utifrån kurslitteraturen läses, analyseras och bearbetas i gruppdiskussioner och i skrivande av övningstexter. Arbete med skriftliga övningsuppgifter understöds av föreläsningar i grammatik. Skrivande av argumenterande texter bearbetas processinriktat.
Kommunikation ur ett omvärldsperspektiv 11 fup
Föreläsningar ges som stöd för inhämtandet av kunskap om svensk skönlitteratur. Inläsning av två skönlitterära böcker understöds av instuderingsfrågor vilka bearbetas i ett forum på nätet. I detta forum analyseras vad som är kännetecknande drag för genren och hur detta framkommer i de inlästa böckerna. De instuderade böckerna utgår från ett gemensamt ämne vilket analyseras ur olika synvinklar och perspektiv.
I individuella muntliga anföranden i kombination med respons från lärare och studenter tränas studentens förmåga att planera och genomföra anföranden i skilda genrer.
I studien av svensk arbetsmarknad och regelverk för det svenska välfärdssamhället ingår föreläsningar och seminarier. I seminarierna kan studenten analysera och göra egna jämförelser av den ”svenska modellen” med tidigare kunskaper från andra länder och diskutera aktuella samhällsfrågor i mindre grupper.
I diskussioner av aktuella ämnen tränas studenten inför slutprovet i muntlig färdighet.
Vetenskaplig metod och projektarbete 7,5 fup
Föreläsningar ges för inhämtandet av kunskap om vetenskaplig metod, akademiskt skrivande samt hur man opponerar och responderar på projektarbeten. I seminarier tränas studenten att kritiskt granska och jämföra källor. Studenten skriver ett projektarbete där skrivprocessen stöds av kontinuerlig handledning.
Läsförståelse och skriftlig färdighet II 6 fup
Varierade arbetsformer används där studenten arbetar mot målen på olika sätt genom inläsning och analys av texter i kurslitteraturen samt genom diskussioner och aktivt deltagande i ett nätforum. Studenten utvecklar sin kunskap i grammatik genom deltagande i föreläsningar och genom skriftliga övningsuppgifter samt i den processinriktade uppsatsskrivningen där även formen för slutprovet i skriftlig färdighet tränas.
I diagnostiska läsförståelseprov tränas studenten inför slutprovet i läsförståelse.

Bedömningsformer

Läsförståelse och skriftlig färdighet I 5,5 fup
Lärandemål 1, 3, 4 och 5 examineras genom en salstentamen där studentens läsförståelse av nutidsorienterande text samt kunskap om dessa texters grammatiska uppbyggnad prövas, 3,5 fup (U-V).
Lärandemål 2, 3, 5 och 6 bedöms genom att studenten skriver en argumenterande uppsats, 2,0 fup (U-VG).

Kommunikation ur ett omvärldsperspektiv 11 fup

Lärandemål 1 och 4 examineras dels genom en skriftlig hemtentamen i svensk skönlitteratur, 2 fup (U-V), dels genom en muntlig examination i grupp där två skönlitterära böcker jämförs, diskuteras och relateras till genre. Studenten ska även skriftligt redogöra för en frågeställning i anslutning till litteraturen, 2 fup (U-G).
Lärandemål 2 och 5 examineras genom en muntlig tentamen i mindre grupp där svensk arbetsmarknad och regelverk för välfärdssystemet analyseras och diskuteras. Studenten ska även skriftligt redogöra för en fråga i anslutning till ämnet, 2 fup (U-G). Lärandemål 5 examineras även genom ett slutprov i muntlig färdighet vilket dels sker i grupp, dels individuellt, 1,5 fup (U-V).
Lärandemål 3 examineras genom fortlöpande muntliga framställningar i skilda genrer, 3,5 fup (U-V).
Vetenskaplig metod och projektarbete 7,5 fup
Lärandemål 1 och 2 examineras genom en hemtentamen i vetenskaplig metod där kritisk källgranskning ingår, 1,5 fup (U-V).
Lärandemål 3 och 4 examineras genom ett projektarbete skrivet i grupp. Studenten ska även individuellt skriva en reflekterande text om projektarbetets olika moment och genomförande, 4,5 fup (U-V).
Lärandemål 5 examineras genom att studenterna ska respondera eget projektarbete och opponera på ett annat projektarbete. Studenten ska även individuellt lämna in en skriftlig redogörelse för hur länkningen mellan frågeställning och svar knyts ihop i det arbete som opponeras på, 1,5 fup (U-V).

Läsförståelse och skriftlig färdighet II 6 fup
Lärandemål 1, 2, 4 och 5 examineras genom en salstentamen, 3 fup (U-V).
Lärandemål 2, 3 och 5 examineras genom ett slutprov i när- och översiktsläsning, 1,5 fup (U-V)
Lärandemål 4 och 5 examineras genom ett slutprov där studenten skriver en resonerande uppsats, 1,5 fup (U-V).
För betyget Godkänd på hel kurs krävs att samtliga moment är godkända. För betyget Väl godkänd på hel kurs krävs dessutom betyget Väl godkänd på minst 15 fup.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Fasth, Cecilia & Kannermark, Anita (2019) Form i fokus C med facit. Lund: Folkuniversitets förlag.

Mathlein, Marianne (2007) Avancerad Grammatik. Stockholm: Liber.

Thuren, Torsten (2007) Vetenskapsteori för nybörjare. Stockholm:Liber AB (s. 16-34).

Åström, Monika (2018) Språkporten. Svenska som andra språk 1, 2, 3. Lund: Studentlitteratur.

Två skönlitterära böcker, ca 800 sidor. Svensk ordbok. Extra
instuderingsmaterial, ca 100 sidor.

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs upphört att ges eller genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.

Övrigt

Undervisningsspråk är svenska.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på Institutionen för Akademiskt lärarskap.

Mer information om utbildningen

Josefin Bergfeldt, Kursansvarig
Telefon: 040-6657214
Anita Marttila, studieadministratör
Telefon: 040-6657345

Anmälan

30 augusti 2021 - 05 juni 2022 Kvällstid 50% Malmö Öppnar för anmälan 15 mars 2021.

31 augusti 2020 - 06 juni 2021 Kvällstid 50% Malmö Schema