Akademisk text - RASK

Sammanfattning

Det övergripande syftet med kurserna i RASK är att utveckla studentens färdigheter inom centrala områden för akademiker. Målet är att studenten ska utveckla verktyg för att lyckas med sina studier och fokusera sin kompetensutveckling mot arbetslivet.

Kursen tar upp frågor kring att läsa och bekanta sig med olika texter från olika akademiska discipliner. Betoningen ligger på förståelsen för texternas syfte, form och funktion. Syfte är att du ska utveckla din förmåga att identifiera och förstå den akademiska textens utmärkande drag, med tyngdpunkt på innehåll, form och verkan, hur olika texter disponeras och formuleras och för vilket ändamål.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

Urval:

högskolepoäng 32% betyg 34% högskoleprov 34%

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2021, vår 2021, höst 2020, vår 2020, höst 2019, vår 2019

Kurskod:
AK104F version 1
Engelsk benämning:
Academic Text - RASK
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
27 augusti 2018
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
21 januari 2019

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Syfte

Kursens syfte är att öka studentens förmåga att identifiera och förstå den akademiska textens utmärkande drag, med tyngdpunkt på innehåll, form och verkan, hur olika texter disponeras och fomuleras och i vilket ändamål.

Innehåll

Kursen tar upp frågor kring att läsa och bekanta sig med olika texter från olika akademiska discipliner. Betoningen ligger på förståelsen för texternas syfte, form och funktion.

Lärandemål

Efter genomgången kurs förväntas studenten:

- ha förståelse för olika akademiska texters innehåll, form och verkan
- ha förmåga att resonera om och identifiera olika typer av akademiska texter och dispositionsprinciper, t.ex. beskrivande, utredande, argumenterande och diskuterande texter
- ha förmåga att utifrån en texts innehåll, form och verkan välja ut relevant information
- ha förståelse för vikten av språklig precision och referenshantering.

Arbetsformer

Arbetsformerna är föreläsningar, självstudier och diskussionsseminarier där studenten utvecklar färdigheter i att förstå och reflektera över texternas innehåll, syfte och mål.

Bedömningsformer

Studentens prestationer bedöms i en individuell skriftlig hemtenta. För att erhålla betyget Godkänd på ett kursmoment krävs att studenten har fullgjort uppgiften.

Det ges minst två omtentamenstillfällen för studenter som inte slutfört tentamen med godkänt resultat vid ordinarie tentamensperiod. Omtentamen ges i samma examinationsform som vid det ordinarie examinationstillfället.

Betygsskala

Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Ask, Sofia (2005) Akademisk skriftspråkskompetens i praktiken. Studenter möter universitetets textvärldar (s. 93-115) i Lindgren, Maria (red.) Den skrivande studenten. Idéer, erfarenheter och forskning från Textverkstaden vid Växjö universitet. Rapporter från Växjö universitet. Humaniora Nr 15 2005. (18 sidor)

Lindstedt, Inger (2002) Textens hantverk. Om retorik och skrivande. Studentlitteratur. Lund. (146 sidor)

Utöver litteraturlistan kommer ca 200 sidor att tillkomma.

Kursvärdering

Alla studenter ges möjlighet att vid slutet av kursen ge skriftliga eller muntliga kommenterar.


Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på Institutionen för Akademiskt lärarskap.

Mer information om utbildningen

Bo Norlund, Kursansvarig
Telefon: 040-6657215
Anita Marttila, studieadministratör
Telefon: 040-6657345

Anmälan

18 januari 2021 - 28 februari 2021 Dagtid 50% Malmö Anmälningskod: mau-16127

Öppen för sen anmälan

Ansök

09 augusti 2021 - 29 augusti 2021 Dagtid 75% Malmö Öppnar för anmälan 19 februari 2021.

30 augusti 2021 - 10 oktober 2021 Dagtid 50% Malmö Öppnar för anmälan 15 mars 2021.