Karriär - RASK

Sammanfattning

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

Urval:

högskolepoäng 32% betyg 34% högskoleprov 34%

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2021, vår 2020, vår 2019

Kurskod:
AK105F version 1
Engelsk benämning:
Career - RASK
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
05 februari 2019
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
05 februari 2019

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Syfte

Kursens syfte är att studenten skall utveckla färdigheter för att beskriva sin akademiska kompetens, personlighet och värderingar i förhållande till olika arbetsrelaterade områden.

Innehåll

Kursen innehåller praktiska övningar och föreläsningar där studenten utvecklar sin självkännedom och får reflektera kring sina akademiska studiers relation till arbetsmarknadens krav samt att marknadsföra sin kompetens och kvalifikation.

Lärandemål

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

- beskriva sina kompetenser med utgångspunkt i studier och annan erfarenhet
- reflektera över sina kompetenser i relation till relevanta arbetsområden
- kommunicera sina kompetenser efter mottagarens behov
- utforma en ansökan med CV och personligt brev
- ha kännedom om vilka delar av arbetsmarkanden som är relevanta med utgångspunkt i studier, intresse och önskad karriärväg.

Arbetsformer

Arbetsformerna är föreläsningar, övningar, självstudier.

Bedömningsformer

Studentens prestationer bedöms i en individuell skriftlig hemtenta. För att erhålla betyget Godkänd på ett kursmoment krävs att studenten har fullgjort uppgiften.

Det ges minst två omtentamenstillfällen för studenter som inte slutfört tentamen med godkänt resultat vid ordinarie tentamensperiod. Omtentamen ges i samma examinationsform som vid det ordinarie examinationstillfället.

Betygsskala

Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Carlsson, Torild, 2006. Äntligen måndag? : myter och möjligheter i arbetslivet. Stockholm. Bokförlaget Langenskiöld. ISBN: 91-97-57183-0

Referenslitteratur:

Schwieler, E. 2007. (16 sid) Anställningsbarhet – Begrepp, principer och premisser, UPC-rapport 2007:2, Universitetspedagogiskt centrum, Stockholms universitet

Utöver detta tillkommer föreläsningsmaterial och artiklar som tilhandahålles av kursansvarig omfattande 50 sidor.

Kursvärdering

Studenter som deltar i eller har avslutat en kurs ska ges möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av universitetet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på Institutionen för Akademiskt lärarskap.

Mer information om utbildningen

Anmälan

07 juni 2021 - 27 juni 2021 Dagtid 100% Malmö Öppnar för anmälan 19 februari 2021.