Interkulturell kommunikation

Sammanfattning

Interkulturell kommunikation är den kommunikation som sker mellan människor med olika kulturell bakgrund. Det handlar om att förhålla sig till sin egen och andras kultur och om att medvetandegöra den variation som finns i våra kontakter. Kursen behandlar kommunikativa beteenden och riktar sig både till dem som i sitt yrkesliv är i kontakt med människor med olika bakgrund och till dem som har ett allmänt intresse för kommunikation och kulturmöten.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

Urval:

högskolepoäng 32% betyg 34% högskoleprov 34%

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2021, vår 2021, höst 2020, vår 2020

Kurskod:
AK401F version 1,1
Engelsk benämning:
Intercultural Communication
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
15 januari 2020
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
15 januari 2020
Ersätter kursplan fastställd:
02 december 2019

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Syfte

Syftet med kursen är att studenten ska tillägna sig en medvetenhet och kunskap om kultur, att förstå grundläggande begrepp och processer. Kursen syftar också till att belysa ett analytiskt förhållningssätt till egna och andras värderingar.

Innehåll

Kursen behandlar dels språk och olika kommunikationsmönster, dels kulturbegreppet och kulturella normer och värderingar. Dessa begrepp diskuteras inledningsvis på kursen tillsammans med andra centrala begrepp inom området för interkulturell kommunikation.

Kursen innehåller följande moment varje moment motsvarar 7,5hp.

1. Språket och kulturen – kulturell perception och kommunikationen i mångkulturella möten: I detta moment behandlas kommunikation och identitet. Identitetsbegreppet problematiseras på basis av interkulturella relationer mot bakgrund av teoretiska modeller och synsätt.

2. Interkulturalitet: I detta moment är den praktiska kulturkompetensen i fokus. Ur ett interkulturellt perspektiv behandlar detta moment å enda sidan samtalsstrategier, kommunikativ kompetens, värderingar och attityder, å andra sidan samhälls- och kulturvetenskaplig forskning och dess tillämpning.

Lärandemål

Syftet med kursen är att de studerande efter genomgången kurs skall ha grundläggande kunskaper om och ett kritiskt förhållningssätt till centrala problemområden inom det flervetenskapliga ämnesområdet Interkulturell kommunikation.

Kunskaper och förståelse

Efter avslutad kurs skall studenten:

  • ha goda kunskaper om grundläggande begrepp och processer inom området för interkulturell kommunikation,
  • ha en god förståelse för social interaktion,
  • ha en god förståelse för kulturmöten och den kommunikation som sker i dessa,
  • vara förtrogen med analyser av kulturmötet, dess termer och begrepp, med särskild hänsyn till etniska och genusrelaterade aspekter, samt de metoder som används inom ämnesområdet interkulturell kommunikation,
  • ha förståelse för komplexiteten i den kommunikation som försiggår i interkulturella möten

Färdigheter och förmågor

Efter avslutad kurs skall studenten:
  • kunna uttrycka sig reflekterande och objektivt kring kursens innehåll i tal och skrift,
  • kunna göra kopplingar mellan teorier och en kommande yrkesverksamhet,
  • kunna referera till relevanta vetenskapliga texter inom ämnesområdet

Värderingsförmågor och förhållningssätt

Efter avslutad kurs skall studenten:
  • uppvisa en förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap inom ämnesområdet interkulturell kommunikation
  • uppvisa ett kritiskt förhållningssätt till ämnesområdets centrala teoribildningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter

Arbetsformer

Undervisningen ges i form av föreläsningar och seminarier varvat med praktiska gruppövningar. Kursen präglas av ett problem- och temaorienterat arbetssätt , vilket innebär att studenter och lärare tillsammans diskuterar olika sätt att förhålla sig i frågor som rör kursinnehållet. Detta arbetssätt ställer också krav på studenternas självstudier och förmåga att ta ansvar.

Bedömningsformer

Studentens prestationer examineras genom fyra fördjupningsuppgifter och en avslutande skriftlig tentamen.

1. Uppgift 1 (Moment 1): Skriftlig inlämning individuellt(1 hp)
2. Uppgift 2 (Moment 1): Skriftlig inlämning gruppvis (2,5 hp)
3. Uppgift 3 (Moment 2): Muntligt seminarieredovisning gruppvis (2 hp)
4. Uppgift 4 (Moment 2): Skriftlig inlämning gruppvis (2 hp)
5. Skriftlig tentamen individuellt (7,5 hp)

Omexamination
Det ges minst två omexaminationstillfällen för studenter som inte slutfört examinationerna med godkänt resultat vid ordinarie examinationsperiod. Omexamination ges i samma examinationsform som vid det ordinarie examinationstillfället. Omexamination av grupparbete för enskild student ges som skriftlig inlämningsuppgift.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Bennett, Milton J. (2013 (1998)) Basic Concepts of Intercultural Communication. Nicholas Brealey Publishing LTD: London (Valda delar)

Herlitz, Gillis (2007) Kulturgrammatik Uppsala Publishing house AB:Uppsala.

Hastrup, Kirsten (2010) Kultur – den flexibla gemenskapen. Studentlitteratur: Lund. (Valda delar).

Illman, Ruth & Nynäs, Peter (2017) Kultur, människa, möte. ett humanistiskt perspektiv. Studentlitteratur: Lund.

Nilsson, Björn & Waldemarson Anna-Karin (2016) Kommunikation – Samspel mellan människor. (3:e upplagan) Författarna och Studentlitteratur: Lund.

Stier, Jonas (2019) Kulturmöten - en introduktion till interkulturella studier. Studentlitteratur: Lund.

Utöver vad som anges i litteraturlistan kan annat material tillkomma om maximalt 100 sidor.

Kursvärdering

Alla studenter ges möjlighet att vid slutet av kursen ge skriftliga och muntliga kommenterar. En sammanställning av resultatet finns tillgänglig på fakulteten. Därutöver förekommer möjligheter till skriftlig eller muntlig utvärdering efter enskilda delkurser


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på Institutionen för Akademiskt lärarskap.

Mer information om utbildningen

Bo Norlund, Kursansvarig
Telefon: 040-6657215
Anita Marttila, studieadministratör
Telefon: 040-6657345

Anmälan

18 januari 2021 - 06 juni 2021 Kvällstid 50% Malmö Anmälningskod: mau-16138

Öppen för sen anmälan

Ansök

30 augusti 2021 - 16 januari 2022 Kvällstid 50% Malmö Öppnar för anmälan 15 mars 2021.

31 augusti 2020 - 17 januari 2021 Kvällstid 50% Malmö Schema