Byggteknikhistoria som ingenjörskonst

Sammanfattning

Kursen behandlar den utveckling som skett inom byggtekniksområdet och hur arkitekturens utveckling har dragit nytta av den. Ett antal byggnadsverk som illustrerar den här utvecklingen kommer att studeras under kursloppet med tonvikt på de tekniska innovativa lösningar som gjorde dem anmärkningsvärda inom sina områden. Byggverken varierar och kan vara allt från skyskrapor till broar.
Kursen riktar sig främst till den som är allmänt intresserad av byggnadstekniska innovationer som utvecklats under senaste århundradet.
Kursen riktar sig också till arkitekts- ingenjörsstudenter som behöver inspiration inför sina examensarbeten.
Kursen är öppen för yrkesverksamma ingenjörer som behöver en överblick över den utveckling som skett i byggbranschen under senaste århundradet.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2. Eller: Engelska B, Samhällskunskap A.


Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet 6/A6

Urval:

betyg 66% högskoleprov 34%

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2020

Kurskod:
BG125A version 1
Engelsk benämning:
History of Building Technology as Engineering Art
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
20 januari 2020
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
31 augusti 2020

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2. Eller: Engelska B, Samhällskunskap A.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen är en fristående kurs.

Syfte

Kursen syftar till att studenterna utvecklar kunskaper om hur byggtekniker har utvecklats och vad som varit drivkrafterna.

Innehåll

 • Byggnadsteknikshistoria med fokus på den utveckling som har skett under de senaste hundra åren.
 • Teknisk och arkitektonisk utvecklingen inom byggtekniken.
 • Samverkan mellan ingenjörer och arkitekter i utvecklingen av nya byggnadstekniker.
 • Fysiska och kulturella miljöns påverkan på byggnadstekniker.
 • Arkitekters anpassning av byggnaders utformning utifrån varierande fysikaliska och kulturella miljöer.
 • Tekniska lösningar hos byggnadsverk som illustrerar framväxten av olika byggnadsinnovationer.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för byggnadsteknikens utveckling och hur olika drivkrafter lett fram till denna utveckling
 • redogöra för grundläggande byggtekniska begrepp som används i byggteknikområdet
 • redogöra för sambandet mellan byggteknik och arkitektur, hur samverkan mellan dessa kompetenser varit en drivkraft för innovation inom byggnadstekniken.
Färdighet och förmåga
För godkänd kurs ska studenten kunna:
 • muntligt och skriftligt förklara utformningen av byggnader utifrån tekniska, kulturella och miljömässiga synvinklar
 • placera byggnadstekniska framsteg i en tidsperiod och beskriva vad som karaktäriserar denna.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs ska studenten kunna:
 • förklara vikten av konstruktivt samspel mellan ingenjörer och arkitekter.
 • identifiera möjligheter och hinder för innovation inom byggteknikområdet.

Arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, övningsuppgifter, seminarier samt studiebesök.

Bedömningsformer

Studenternas prestationer bedöms dels genom inlämningsuppgifter (2,5 hp) som redovisas muntligt och skriftligt, dels genom skriftlig tentamen (5 hp).
För betyget godkänd krävs godkända inlämningsuppgifter och aktiv närvaro på seminarier samt godkänd skriftlig tentamen.
För betyget väl godkänd krävs dessutom väl godkänd på skriftlig tentamen.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Samuelsson, S. (2015) Ingenjörens konst”, Balkong Förlag, Stockholm
Utöver ovanstående litteratur tillkommer en samling vetenskapliga artiklar.
Referenslitteratur
 • Mofett M. et al,(2017) A World History of Architecture, Laurence King Publishing Ltd, London. (Latest edition).
 • Salvadori, M. (2002) Why Building Stand Up, W.W. Norten& Company, Inc. New York. USA.
 • Silver, P et al (2013) Introduction to Architectural Technology, Laurence King Publishing Ltd, London.

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs inte längre ges eller har genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Materialvetenskap och tillämpad matematik.

Mer information om utbildningen

Studentservice TS - Malmö Universitet,
Basam Behsh, Kursansvarig

Anmälan

31 augusti 2020 - 17 januari 2021 Dagtid 25% Malmö Schema