Form, material och visualisering

Sammanfattning

Kursen syftar till att studenten utvecklar fördjupade kunskaper och färdigheter i digital modellering av objekt i 3D samt utvecklar en grundläggande kompetens inom visualisering.

Behörighetskrav

Kurser om minst 7,5 hp i CAD.

Denna kurs ges som en del av program:

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2020, höst 2019

Kurskod:
BG304A version 2
Engelsk benämning:
Form, Material and Visualization
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
20 augusti 2018
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
02 september 2019
Ersätter kursplan fastställd:
17 februari 2015

Förkunskapskrav

Kurser om minst 7,5 hp i CAD.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen kan ingå i högskoleingenjörsexamen i byggteknik, maskinteknik eller produktutveckling och design.

Syfte

Kursen syftar till att studenten utvecklar fördjupade kunskaper och färdigheter i digital modellering av objekt i 3D samt utvecklar en grundläggande kompetens inom visualisering.

Innehåll

Kursen innehåller följande moment:

 • Visualisering, teknik, system och metoder
 • Layout, digital presentation och digital skissteknik med digital bildbehandling
 • Form, 3D-modellering och gestaltning
 • Material och applikationer för olika discipliner inom bygg, maskin och produktutveckling

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Studenten ska efter genomgången kurs:

 • kunna redogöra för grundläggande begrepp, metoder och tekniker för att bygga avancerade virtuella modeller
Färdigheter och förmåga
Studenten ska efter genomgången kurs:
 • visa god förmåga i att använda program för att framställa virtuella modeller
 • kunna visualisera objekt och producera bilder med programvara
 • ta fram presentationsmaterial för ett objekt och muntligt presentera och skriftligt kunna redovisa det
 • visa förmåga att planera och med relevanta metoder genomföra uppgifter inom givna tidsramar
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Studenten ska efter genomgången kurs:
 • värdera vilka visualisering- och modelleringsprogram som kan användas för att lösa en given problemställning

Arbetsformer

Kursen bygger på föreläsningar och övningar och med ett stort inslag av individuellt arbete.
Föreläsningar och övningar samt självstudietid.

Bedömningsformer

Krav för godkänd:

 • Godkänt projektarbete 3 hp med muntlig presentation och skriftliga redovisningar.
 • Godkända inlämningsuppgifter 4,5 hp

Betygsskala

Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur:
 • Kurskompendium som tillhandahålles digitalt.
Referenslitteratur:
 • Brightman, Michael (2016) Sketchup & Layout for Architecture: The Step by Step Workflow of Nick Sonder, Bizfound, LLC, Wiley, ISBN: 9780996539326
 • Cardos, Jamie (2013) Crafting 3D, Photorealism, Lighting, Working flows in 3ds Max, mental ray and V-Ray, 3dtotal Publishing, ISBN: 9780956817150
 • De Jongh, R., SketchUp 7.1 for Architectural Visualization: Beginner's Guide, Packt Publishing, ISBN: 9781847199461
 • Krygiel, E., Read, P. & Vandezande, J. (2012) Mastering Autodesk Revit Architecture 2015, Sybex, ISBN: 9781118862858
 • Tal, Daniel (2016), Sketchup for Site Design 2E, John Wiley & Sons Inc, ISBN: 9781118985076
 • Tal, Daniel (2013) Rendering in SketchUp, Wiley. ISBN: 9780470642191

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs upphört att ges eller genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.


Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Materialvetenskap och tillämpad matematik.

Mer information om utbildningen

Studentservice TS - Malmö Universitet,
Rafid Khazal, Kursansvarig
Telefon: 040-6657180

Anmälan

09 november 2020 - 17 januari 2021 Dagtid 50% Malmö Schema Anmälningskod: mau-08409 Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

Öppen för sen anmälan

Ansök