Husbyggnad: projektering, modellering och analys

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2018, vår 2017, vår 2016, vår 2015

Kurskod:
BG305A version 1,1
Engelsk benämning:
Building Construction: Design, Modelling and Analysis
Fördjupningsnivå
G2F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
28 oktober 2015
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
18 januari 2016

Förkunskapskrav

Kursen BY303I Byggnaden som system samt minst 7,5 hp i datorstödd projektering.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i högskoleingenjörsexamen i byggteknik.

Syfte

Kursen syftar till att studenten ska utveckla kunskaper om och färdigheter i byggnadsprojektering, baserad på en byggnadsinformationsmodell (BIM) samt analys av denna.

Innehåll

Byggprocessen: Projekteringsprocessen.
Redovisningsteknik: Program-, bygglovs-, system-, bygg- och relationsritningar samt beskrivningar.
Modelleringsteknik: Funktionalitet och användning. Datorsimuleringar.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna

 • redogöra för projekteringsprocessen och förekommande typer av husbyggnadsprojektering
 • redogöra för modelleringstekniker och deras tillämpning i bygg- och förvaltningsprocessen i stort
 • redogöra för konstruktionstekniska principer
 • redogöra för installationstekniska principer, avseende tekniker för en god innemiljö
 • redogöra för modelleringstekniker för simulering av bärförmåga, fuktförhållanden, innemiljö och energiomsättning i byggnader
 • visa förståelse av projekteringens betydelse för det byggdas kvalitet, resurseffektivitet och miljöegenskaper
 • visa kännedom om den lagstiftning som påverkar projekteringsprocessen

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna
 • visa förmåga att driva enklare projekteringsarbete utifrån en datormodell av husbyggnader och installationer i dessa
 • visa förmåga att använda modelleringstekniker för husbyggnadsprojektering och med hjälp av dessa producera bygglovs- och bygghandlingar
 • visa förmåga att bedöma behovet av extraordinärt utredningsarbete på expertnivå i samband med projektering av komplicerade byggnader
 • visa förmåga att hantera ändrade projekteringsförutsättningar under projekteringsprocessen
 • visa förmåga till lagarbete och samverkan

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna
 • värdera betydelsen av ömsesidig respekt och förståelse mellan olika parter i projekteringsprocessen för ett gott utfall av projekteringsprocessen
 • värdera olika parters behov och förutsättningar för ett samlat gott utfall av projekteringsarbetet

Arbetsformer

Föreläsningar och övningar cirka 100 timmar samt självstudietid cirka 300 timmar.

Bedömningsformer

För betyget Godkänd krävs:

 • Godkänd skriftlig tentamen (5 hp)
 • Godkända inlämningsuppgifter varav merparten utförs i grupp (10 hp)

Betygsskala

Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Hela kursen
 • Bodin, A., Hidemark, J., Stintzing, M., Andersson, A.& Nyström, S. (red.) (2012). Arkitektens handbok. Byggenskap förlag, Stockholm.
 • BBR (2011). Regelsamling för byggregler – Boverkets byggregler, BBR 18. Boverket, Publikationsservice.
 • Isaksson, T., Mårtensson, A. & Thelandersson, S. (2011). Byggkonstruktion. Studentlitteratur, Lund.
 • Warfvinge, C. & Dahlblom, M. (2010). Projektering av VVS-installationer. Student-litteratur, Lund.
 • Kompletterande material.

Referenslitteratur
 • Abel, E. & Elmroth, A. (2012). Byggnaden som system. Studentlitteratur, Lund.
 • Eastman, C., Teicholz, P., Sacks, R. & Liston, K. (2011). BIM Handbook: A Guide to Building Information Modeling for Owners; Managers; Designers; Engineers and Contrac-tors. Wiley, Chichester.
 • Petersson, B-Å. (2010). Tillämpad byggnadsfysik. Studentlitteratur, Lund.
 • Spetz, K. (2015). Ritteknik, Studentlitteratur, Lund.

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs upphört att ges eller genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.


Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Materialvetenskap och tillämpad matematik.

Mer information om utbildningen

Studentservice TS - Malmö Universitet,
Rafid Khazal, Kursansvarig
Telefon: 040-6657180