Strukturmekanik, bärverksanalys

Sammanfattning

Kursens syfte är att studenten utvecklar kunskaper om och färdigheter i att modellera och analysera strukturer, särskilt med tonvikt på fackverk och ramar.

Behörighetskrav

Minst 7,5 hp i byggnadsmekanik och minst 5 hp i linjär algebra.

Denna kurs ges som en del av program:

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2020, höst 2019, höst 2018, höst 2017, höst 2016, höst 2015

Kurskod:
BG306A version 1,1
Engelsk benämning:
Structural Mechanics, Analysis of Structures
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
19 januari 2015
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
31 augusti 2015
Ersätter kursplan fastställd:
22 januari 2014

Förkunskapskrav

Minst 7,5 hp i byggnadsmekanik och minst 5 hp i linjär algebra.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen kan ingå i högskoleingejörsexamen i byggteknik och ges även som fristående kurs.

Syfte

Kursens syfte är att studenten utvecklar kunskap om att välja fysikaliskt riktiga modeller samt att kunna använda en generell elementbaserad analys för tillämpningar primärt på strukturer såsom fackverk och ramar.

Innehåll

Kursen omfattar:

 • Matrisalgebra
 • Introduktion till diskreta system
 • Elementformulering för stång och balk
 • Elementbaserad analys av plana fackverk och ramar
 • Modelleringsaspekter; symmetri, leder i ramar, bivillkor, statisk kondensering, reducerade ekvationssystem
 • Fjädrande upplag
 • Analys av ramar och fackverk med hänsyn tagen till geometrisk ickelinjäritet (andra ordningens teori) och instabilitet
 • Endimensionella flödesproblem; värmeledning, diffusion, grundvattenströmning, rörströmning och elektrisk ström
 • Analys av ramar och fackverk med hänsyn tagen till materiell ickelinjäritet

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten:

 • kunna teoretiskt modellera stänger, balkar, fackverk och ramar samt endimentionella flödesproblem som värmeledning, diffusion och grundvattenströmmning
Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
 • använda elementbaserad förskjutningsmetod för att analysera fackverk och ramar
 • upprätta beräkningsmodeller för konstruktioner, inkluderande att indela strukturen i element, definiera frihetsgrader, upplagsvillkor och laster
 • genomföra datorberäkningar för analys av aktuella konstruktioner och flödesproblem
 • skriftligt redovisa förutsättningar, beräkningsmodell och resultat från handberäkningar och datorberäkningar för olika tillämpningsexempel inom givna tidsramar
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten:
 • kunna utvärdera om beräkningsresultat överensstämmer med beräkningsförutsättningar och uppställd beräkningsmodell

Arbetsformer

Föreläsningar/seminarier cirka 30 tim, övningar cirka 30 tim samt självstudier cirka 140 tim.

Bedömningsformer

För betyget godkänd krävs att studenten är godkänd på

 • inlämningsuppgifter (3.5 hp)
 • skriftlig tentamen (4 hp)
För betyget Väl Godkänd krävs dessutom betyget Väl Godkänd på tentamen.
Student som har godkänts på tentamen och erhållit betyget Godkänd får genomgå förnyad prövning för högre betyg, innan slutbetyg för kursen är rapporterat.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Austrell, P.E., Dahlbom, O., Lindemann, J., Olsson, A., Olsson, K.-G., Persson, K. et.al. (2004). CALFEM ver 3.4 - A finite element toolbox. Studentlitteratur AB, Lund. Finns även att hämta som en PDF-fil på webben.
 • Dahlblom, O. & Olsson, K.-G. (2010). Strukturmekanik - modellering och analys av ramar och fackverk. Studentlitteratur AB, Lund.

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).


Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Materialvetenskap och tillämpad matematik.

Mer information om utbildningen

Studentservice TS - Malmö Universitet,
Kristian Stålne, Kursansvarig
Telefon: 040-6657196