Facility Management

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2016, höst 2015, höst 2014

Kurskod:
BG307A version 1
Engelsk benämning:
Facility Management
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
05 februari 2014
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
01 september 2014

Förkunskapskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: BY305J-Projektledning och byggproduktion.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen kan ingå i högskoleingenjörsexamen i byggteknik.

Syfte

Kursens syfte är att studenten utvecklar förståelsen av fastighetsförvaltning med inriktning mot strategiska helhetslösningar för facility management.

Innehåll

Kursen innehåller följande moment:

 • Facility Management - grunder och tillämpning
 • Beställarstrategier vid anskaffning av fastighetsrelaterade verksamheter
 • Upphandlingsteknik för fastighets- och verksamhetsrelaterad service
 • Upphandlingsprojekt - planering och upphandling av fastighetsanknuten service

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten visa kunskap om:

 • Facility Management och fastighetsrelaterade tjänster (1)
 • strategier för anskaffning av fastighetsrelaterade tjänster (2)
 • grundläggande upphandlingsteknik av fastighetsrelaterade tjänster (3)
 • branschstandarder och lagar som stödjer och reglerar såväl privat som offentlig upphandling (4)

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
 • ta fram beslutsunderlag för beställarens strategi för anskaffning av fastighetsrelaterade tjänster (5)
 • analysera behovet av fastighetsrelaterade tjänster som grund för utformning av ett servicekoncept (6)
 • genomföra upphandlingar av fastighetsrelaterade tjänster med stöd av standardavtal (7)
 • utforma förfrågningsunderlag och förslag till kontrakt för upphandling av fastighetsrelaterade tjänster (8)
 • utforma en enkel kravformulering för verksamhetens och brukarens krav (9)
 • utifrån identifierat behov och förutsättningar förmedla lösningsförslag för fastighetsrelaterade tjänster (10)

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
 • visa objektivitet och vara kritiskt analyserande vid utvärdering av anbud och granskning vid utförandet av fastighetsrelaterade tjänster (11)
 • visa på ett kritiskt analyserande förhållningssätt vid utformning av strategier inom Facility Management (12)
 • kritiskt reflektera och visa förståelse hur man genom effektiva fastighetsrelaterade tjänster når lönsamhet och utvecklar relationer med hänsyn till omvärlden (13)

Arbetsformer

Föreläsningar/seminarier ca 32 timmar, övningar ca 16 timmar, samt projektarbete och självstudietid ca 152 timmar.

Bedömningsformer

Formerna för att bedöma studenternas prestationer:

 • Tentamen, 2,5 hp, (lärandemål under kunskap och förståelse (U/G/VG))
 • Projektarbete, 4,5 hp, genomförs i grupp och presenteras skriftligt (lärandemål under färdighet och förmåga samt värderingsförmåga och förhållningssätt (U/G/VG))
 • Muntlig presentation av projektarbete och opponering på projektarbete, 0,5 hp (lärandemål 11 (U/G))

Krav för Godkänd: Godkänd tentamen, godkänt projektarbete och godkänd muntlig presentation samt opponering.
Krav för Väl godkänd: Väl godkänd tentamen, väl godkänt projektarbete och godkänd muntlig presentation och opponering.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur
 • Atkin, B & Brooks, A. (2009) Total Facilities Management, Blackwell Publishing, third edition, 2009.
 • Hansson, B och Pemsel, S. (2011) Beställarens nycklar till framgång, AB Svensk Byggtjänst, ISBN 578-91-7333-500-3, 2011.
 • Sveriges Kommuner och Landsting (2009). UFOS Antologi om offentligt fastighetsföretagande del 1. Stockholm: (www.offentligafastigheter.se/web/page.aspx?pageid=6228)

Referenslitteratur
 • AB Svensk Byggtjänst & Aff-kommittén (2003). ABFF 04 Allmänna bestämmelser för entreprenader inom fastighetsförvaltning och verksamhetsanknutna tjänster. Stockholm: AB Svensk Byggtjänst.
 • AB Svensk Byggtjänst & Aff-kommittén (2010). Aff-definitioner 10. Termer och tjänster. Stockholm: AB Svensk Byggtjänst.
 • AB Svensk Byggtjänst & Aff-kommittén (2010). Vägledning och upphandlingsföreskrifter 10. Vägledning för strategi- och upphandlingsprocess inom fastighetsförvaltning och verksamhetsanknutna tjänster. Stockholm: AB Svensk Byggtjänst
 • AB Svensk Byggtjänst & Aff-kommittén (2006). ADM 06. Hjälpmedel för att upprätta beskrivning av administrativa arbetsuppgifter i förvaltningsentreprenader. Stockholm: AB Svensk Byggtjänst
 • AB Svensk Byggtjänst & Aff-kommittén (2006). SF 06. Hjälpmedel för att upprätta särskilda föreskrifter för fastighetsförvaltning och verksamhetsanknutna tjänster
 • AB Svensk Byggtjänst & Aff-kommittén (2006). Objektbeskrivning 06. Hjälpmedel för att upprätta beskrivningar av förvaltningsobjekt. Stockholm: AB Svensk Byggtjänst
 • AB Svensk Byggtjänst & Aff-kommittén (2006). Gränsdragningslista 06. Hjälpmedel för att upprätta gränsdragningslistor i förvaltningsentreprenader. Stockholm: AB Svensk Byggtjänst
 • AB Svensk Byggtjänst & Aff-kommittén (2006). Teknik 06. Hjälpmedel för att upprätta beskrivning av tekniska arbetsuppgifter i förvaltningsentreprenader. Stockholm: AB Svensk Byggtjänst
 • Sveriges Kommuner och Landsting (2009). UFOS Antologi om offentligt fastighetsföretagande del 2-6. Stockholm: (www.offentligafastigheter.se/web/page.aspx?pageid=6228)

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).


Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Materialvetenskap och tillämpad matematik.

Mer information om utbildningen

Karin Staffansson Pauli, Kursansvarig
Telefon: 040-6657233
Kristina Olsson, studieadministratör
Telefon: 040-6657610