Konstruktionsteknik, fördjupning

Sammanfattning

Behörighetskrav

Byggnadsmekanik motsvarande minst 7,5 hp och Byggkonstruktion motsvarande minst 7,5 hp.

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2020, höst 2019, höst 2018, höst 2017, höst 2016, höst 2015, höst 2014

Kurskod:
BG308A version 1
Engelsk benämning:
Structural Engineering, Advanced Course
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
22 januari 2014
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
01 september 2014

Förkunskapskrav

Byggnadsmekanik motsvarande minst 7,5 hp och Byggkonstruktion motsvarande minst 7,5 hp.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen kan ingå i högskoleingenjörsexamen i byggteknik.

Syfte

Kursen syftar till att studenten ska fördjupa sin förståelse för verkningssättet hos stål, betong- och träkonstruktioner samt utveckla sin förmåga att utforma, dimensionera och kontrollera vanliga konstruktionselement.

Innehåll

Kursen behandlar verkningssättet hos enklare konstruktionselement i stål, betong och trä. Den behandlar också konstruktiv utformningen hos anslutningar och förband.

Lärandemål

Kunskaper och förståelse

Studenten ska efter godkänd kurs kunna:

 • redogöra för verkningssättet hos vanliga konstruktiva lösningar
 • redogöra för principen av en byggnads statiska funktion

Färdighet och förmåga

Studenten ska efter godkänd kurs kunna:

 • visa förmåga att utforma, dimensionera och kontrollera vanliga konstruktiva lösningar
 • visa färdighet i att använda datorprogram för att lösa relevanta uppgifter

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Studenten ska efter godkänd kurs kunna:

 • värdera olika konstruktiva lösningar

Arbetsformer

Undervisningen sker i föreläsnings- eller seminarieform med övningar.

Föreläsningar och övningar cirka 30 tim samt självstudietid 170 tim .

Bedömningsformer

För betyget Godkänt krävs:

 • Godkänd tentamen (5 hp)
 • Godkända inlämningsuppgifter (2.5 hp)

För betyget Väl godkänd krävs:

 • Väl godkänd tentamen (5 hp)
 • Godkända inlämningsuppgifter (2.5 hp)

Student som har godkänts på tentamen och erhållit betyget Godkänd får genomgå förnyad prövning för högre betyg, innan slutbetyg för kursen är rapporterat.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Al-Emerani, M., Engström, B. Johansson, M. & Johansson, P. (2011) Bärande Konstruktioner Del 2, Rapport 2011, Institutionen för Bygg- och miljöteknink, Avdelningen för Konstruktionsteknik, Chalmers
 • Kompendium som tillhandahålls.

Referenslitteratur

 • Isaksson, T., Mårtensson, A. & Thelandersson, S. (2011). Byggkonstruktion. Studentlitteratur, Lund.
 • Mårtensson, A. (2010). Byggkonstruktion: Regel- och formelsamling. Studentlitteratur, Lund.

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).


Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Materialvetenskap och tillämpad matematik.

Mer information om utbildningen

Studentservice TS - Malmö Universitet,
Rolf Andersson, Kursansvarig
Telefon: 040-6658181

Anmälan

09 november 2020 - 17 januari 2021 Dagtid 50% Malmö Schema Anmälningskod: mau-08410 Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

Öppen för sen anmälan

Ansök