Arkitektur och teknik

Sammanfattning

Kursens syfte är att studenten att ska utveckla förmåga att uppfatta och beskriva arkitektur samt förmåga att utforma byggnadsdetaljer med avseende på både arkitektonisk gestaltning och teknisk funktion. Tyngdpunkten i kursen ligger på att genom iakttagelse och skissning utveckla förståelse av dels hur arkitekter arbetar, dels växelspelet mellan arkitektur och teknik.

Behörighetskrav

Grundläggande kunskaper i byggnadsfysik och byggnadsmaterial motsvarande minst 12 hp.

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2020, höst 2019, höst 2018, höst 2017, höst 2016, höst 2015, höst 2014

Kurskod:
BG309A version 1
Engelsk benämning:
Architectural Engineering
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
22 januari 2014
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
01 september 2014

Förkunskapskrav

Grundläggande kunskaper i byggnadsfysik och byggnadsmaterial motsvarande minst 12 hp.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen kan ingå i högskoleingenjörsexamen i byggteknik och ges även som fristående kurs.

Syfte

Kursens syfte är att studenten ska utveckla förmåga att utforma byggnadsdetaljer med avseende på teknisk funktion och arkitektonisk gestaltning. Tyngdpunkten i kursen ligger på att genom iakttagelse utveckla förståelse för växelspelet mellan arkitektur och teknik.

Innehåll

 • Arkitektur, arkitekturhistoria och konstruktionsteknik
 • Träning i att uppfatta, tolka, reflektera över och kommunicera en byggnads karaktär
 • Verktyg för att ta fram och presentera förslag samt framställa ritningar

Lärandemål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs ska studenten kunna:

 • visa kännedom om den arkitekturhistoriska utvecklingen med tonvikt på tiden från sent 1880-tal till idag
 • redogöra för grundläggande arkitektoniska begrepp
 • på en grundläggande nivå visa förståelse för samspel mellan arkitektonisk gestaltning och byggteknisk utformning
 • visa kännedom om olika synsätt på förändringar och bevarande av byggnader
 • visa förståelse för att en byggnadsteknisk uppgift kan ha ett stort antal olika lösningar

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs ska studenten kunna:

 • göra en enkel beskrivning och analys av en byggnads arkitektur och tidstypiska särdrag
 • uppvisa en grundläggande förmåga att utforma en teknisk lösning till en given arkitektonisk gestaltning
 • argumentera för val av lösning och material med avseende på såväl tekniska funktioner som aspekter på miljöbelastning och genomförande
 • presentera förslag på byggnadstekniska lösningar i digital form

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs ska studenten kunna:

 • visa förmåga till en utforskande och reflekterande arbetsprocess
 • diskutera och värdera arkitektoniska och praktiska konsekvenser av förändringar av byggnader
 • värdera olika byggnadstekniska lösningar med avseende på tekniska funktioner

Arbetsformer

Föreläsningar ca 20 timmar, övningar ca 20 timmar och självstudietid ca 160 timmar.

Bedömningsformer

För betyget godkänd krävs att studenten är godkänd på:

 • inlämningsuppgifter (5 hp)
 • skriftlig tentamen (2,5 hp)

Skriftlig tentamen examinerar kännedom om den arkitekturhistoriska utvecklingen med tonvikt på tiden från sent 1880-tal till idag samt grundläggande arkitektoniska begrepp. Inlämningsuppgifterna examinerar övriga lärandemål.

För betyget Väl Godkänd krävs dessutom betyget Väl Godkänd på tentamen.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Artikelkompendium.
 • Björk, C., Nordling, L., Reppen, L. (2009). Så byggdes villan – svensk villaarkitektur från 1890-2010. Stockholm, Forskningsrådet Formas.

Referenslitteratur

 • Addis, B. (2007) Building: 3000 years of design, engineering and construction, Phaidon
 • Björk, C., Kallstenius,P., Reppen, L. (2003). Så byggdes husen 1890-2000. Stockholm, Forskningsrådet Formas.
 • Bodin, A., Bodin, A., Hidemark, J., Nyström, S. & Stintzing, M. (2011). Arkitektens handbok. Byggenskap Förlag, Stockholm.
 • Karlson, Valfrid, (1855-1935). (1988) Sekelskiftets byggteknik : om arkitekten Valfrid Karlson. Red Cecilia Björk. Stockholm: Svensk byggtjänst.
 • Petersson, B-Å. (2010). Tillämpad byggnadsfysik. Studentlitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).


Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Materialvetenskap och tillämpad matematik.

Mer information om utbildningen

Studentservice TS - Malmö Universitet,