Byggnaden som system

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2018, höst 2017, höst 2016

Kurskod:
BG313A version 1
Engelsk benämning:
The Building as a System
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
05 februari 2015
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
29 augusti 2016

Förkunskapskrav

Minst 10 hp från kursen BG315A Husbyggnad, teknik och funktion.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i examensfordringarna för högskoleingenjörsexamen i byggteknik.

Syfte

Kursen syftar till att studenten ska utveckla kunskaper om och färdigheter i att utforma husbyggnader ur byggnads- och installationsperspektiv utifrån en systemsyn.

Innehåll

Kursen behandlar:

 • Konstruktionsteknik
 • Byggnadsteknik
 • Installationsteknik
 • Byggnadstekniskt brandskydd och byggnadsakustik

Lärandemål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs ska studenten kunna redogöra för:

 • myndighetskrav och grundläggande dimensioneringsprinciper vad avser inomhusmiljö, energihushållning och bärförmåga
 • grunderna för byggnadstekniskt brandskydd och byggnadsakustik för husbyggnader
 • grundläggande samband mellan hälsorisker och brister i inomhusmiljön
 • olika typer av system för värme, kyla, ventilation, vatten och avlopp samt deras uppbyggnad, funktion och egenskaper
 • grundläggande konstruktionstekniska begrepp och redskap för att kunna dimensionera enskilda konstruktionsdelar

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs ska studenten kunna:
 • tillämpa ingenjörsmetoder för dimensionering av bygg- och installationstekniska lösningar baserade på lärandemålen under kunskap och förståelse
 • analysera och värdera olika tekniska utformningars konsekvenser för byggnadens tekniska och miljömässiga funktioner
 • tolka, utforma och redovisa byggnads- och installationstekniska konstruktionslösningar kopplat till en digital modell
 • skriftligt redovisa lösningen på ett problem (förutsättningar, antaganden, beräkningar, resultat, slutsatser) på ett tydligt sätt inom givna tidsramar
 • bedöma rimligheten i ett erhållet beräkningsresultat

Arbetsformer

Föreläsningar/seminarier ca 80 timmar
Övningar ca 60 timmar
Handledning i grupp ca 10 timmar
Självstudier ca 385 timmar

Bedömningsformer

För betyget godkänd krävs:

 • Skriftlig tentamen 1, 7 hp (UV).
 • Skriftlig tentamen 2, 7 hp (UV).
 • Inlämningsuppgifter, 6 hp (UG).
För betyget Väl godkänd på hela kursen krävs dessutom betyget Väl godkänd på skriftlig tentamina 1 och 2.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Isaksson, T., Mårtensson, A. & Thelandersson, S. (senaste upplagan). Byggkonstruktion. Studentlitteratur, Lund.
 • Mårtensson, A. (senaste upplagan). Byggkonstruktion: Regel- och formelsamling. Studentlitteratur, Lund.
 • Pettersson, B.Å. (senaste upplagan). Tillämpad byggnadsfysik. Studentlitteratur, Lund.
 • Warfvinge, C. & Dahlblom, M. (senaste upplagan). Projektering av VVS-installationer. Studentlitteratur, Lund.
 • Anvisade tidskriftsartiklar och mindre publikationer (tillhandahålles elektroniskt).
Referenslitteratur
 • Abel, E. & Elmroth, A. (2012). Byggnaden som system. Formas, Stockholm.
 • Nilsson E., Johansson, A-C., Brunskog, J., Sjökvist, L-G. & Holmberg, D. (2008). Grundläggande Akustik. KFS AB, Lund.
 • Boverkets byggregler, BBR (senaste versionen kan hämtas från Boverkets webbplats)
 • Stine, D.J. (2011). Design integration using Autodesk Revit 2011. SDC publications
 • Strandberg, B. (2014). Bygga hus. Illustrerad bygglära. Studentlitteratur, Lund.

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs upphört att ges eller genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Materialvetenskap och tillämpad matematik.

Mer information om utbildningen

Studentservice TS - Malmö Universitet,
Rolf Andersson, Kursansvarig
Telefon: 040-6658181