Husbyggnad, teknik och funktion

Sammanfattning

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c. Eller: Fysik B, Kemi A, Matematik D.


Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet 8/A8

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2021, vår 2020, vår 2019

Kurskod:
BG315A version 2,1
Engelsk benämning:
Building Construction, Technology and Function
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
13 november 2018
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
21 januari 2019
Ersätter kursplan fastställd:
15 mars 2017

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c. Eller: Fysik B, Kemi A, Matematik D.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i examensfordringarna för högskoleingenjörsexamen i byggteknik.

Syfte

Kursen syftar till att studenten ska utveckla grundläggande kunskaper och färdigheter i att utforma tekniskt, energimässigt och miljömässigt goda byggnader.

Innehåll

Kursen behandlar:

 • funktionskrav på byggnader, lagstiftning och byggregler med anknytning till husbyggande
 • byggnadsmaterial: uppbyggnad, struktur, egenskaper, användning, miljöaspekter, restprodukthantering och miljövärdering
 • fysikaliska processer som inverkar på byggnadens klimatskyddande egenskaper: värme-, luft- och fukttransport, energiberäkningar och energieffektivitet, fuktproblematik
 • teknisk utformning av olika byggnadsdelar utifrån olika aspekter
 • undersökningar och mättekniker för byggnadsmaterial, byggnadsfysik och innemiljö
 • introduktion till strukturmekaniken (byggnadsmekanik och hållfasthetslära som omfattar beräkning av krafter, spänningar och deformationer i enkla bärverk, två-dimensionella spänningstillstånd, knäckning)

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Studenten ska efter godkänd kurs kunna redogöra för:

 • byggtekniska krav som kan ställas på husbyggnader och enskilda byggnadskonstruktioner
 • grundläggande fysikaliska processer som påverkar byggnadens klimatskyddande egenskaper
 • olika byggnadsmaterials egenskaper relaterat till bärförmåga, inneklimat och miljöpåverkan
 • grundläggande begrepp och samband inom byggnadsmekanik och hållfasthetslära samt hur olika strukturelement fungerar

Färdighet och förmåga
Studenten ska efter godkänd kurs kunna:
 • tolka och dra slutsatser kring lärandemålen under kunskap och förståelse
 • genomföra energitekniska beräkningar för klimatskalet hos husbyggnader på en nivå som motsvarar aktuella myndighetskrav
 • bestämma fukt- och värmelaster som påverkar en specifik byggnadskonstruktion
 • utforma och redovisa husbyggnaders klimatskiljande delar med hänsyn till teknisk funktion
 • analysera, kvantitativt och kvalitativt, den byggnadsfysikaliska funktionen hos byggnadsdelar
 • tillämpa relevanta delar av de nationella kraven på byggnader i Sverige, framförallt vad gäller fuktskydd, energihushållning och värmeisolering
 • analysera och använda olika metoder och verktyg för att välja material
 • välja en lämplig modell för att analysera bärverk såsom balkar, pelare, fackverk och ramar, samt kunna bestämma inre krafter, spänningar och deformationer
 • bestämma huvudspänningar och huvudriktningar vid ett tvådimensionellt spänningstillstånd
 • tolka, använda och skapa information i såväl en digital modell som på en ritning
 • visa fömåga att arbeta och samverka i grupper med olika sammansättningar
 • skriftligt redovisa lösningen av ett problem (förutsättningar, antaganden, beräkningar, resultat, slutsatser) på ett tydligt sätt inom givna tidsramar, samt muntligt kunna genomföra en redovisning inför en grupp
 • analysera och värdera olika tekniska utformningars konsekvens för byggnadens tekniska och miljömässiga funktioner
 • diskutera och värdera materialval utifrån miljöpåverkan och livscykelperspektiv
 • bedöma rimligheten i ett erhållet beräkningsresultat

Arbetsformer

Föreläsningar/seminarier ca 80 timmar
Övningar ca 80 timmar
Handledning i grupp 10 timmar
Självstudier ca 365 timmar

Av föreläsningar och övningar är cirka 10 timmar obligatoriska gästföreläsningar och laborationer.

Bedömningsformer

För betyget godkänd krävs:

 • tre godkända tentamina 13 hp (3+5+5)
 • godkända inlämningsuppgifter 7 hp
För betyget väl godkänd krävs dessutom betyget väl godkänd på samtliga tentamina.

Student som har erhållit betyget Godkänd på tentamina får genomgå förnyad prövning för högre betyg, innan slutbetyg för kursen är rapporterat.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Hela kursen
 • Burström P-G, Nilvér K (2018) Byggnadsmaterial, Studentlitteratur, Lund
 • Burström P-G, (2018) Byggnadsmaterial: Övningar, Studentlitteratur Lund
 • Heyden, S, Dahlbom, O, Olsson, A, Sanndberg, G (2017) Introduktion till strukturmekaniken, Studentlitteratur Lund
 • Peterson, B-Å (2018), Tillämpad byggnadsfysik, Studentlitteratur Lund
Referenslitteratur
 • Elmarsson, B. & Nevander, L.-E. (2009). Fukthandbok Praktik och teori. Svensk Byggtjänst, Stockholm.
 • Lundblad, D. & Hult, M. (2006). Farliga material. Forskningsrådet Formas, Stockholm.
 • Spetz, K. (2015). Ritteknik, Studentlitteratur, Lund.
 • Strandberg, B. (2014). Bygga hus. Illustrerad bygglära, Studentlitteratur, Stockholm.

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs upphört att ges eller genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.


Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Materialvetenskap och tillämpad matematik.

Mer information om utbildningen

Studentservice TS - Malmö Universitet,
Rolf Andersson, Kursansvarig
Telefon: 040-6658181

Anmälan

18 januari 2021 - 06 juni 2021 Dagtid 67% Malmö Schema Schema (1A) Schema (1B) Schema (2A) Schema (2B) Detta kurstillfälle ges som en del av ett program