Bygg- och fastighetsekonomi

Sammanfattning

Kursens syfte är att studenten ska utveckla kunskap och förmåga för att kunna göra ekonomiska beräkningar och bedömningar av byggprojekt och fastighetsförvaltning.

Behörighetskrav

BY305J Projektledning och byggproduktion

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2016, höst 2015

Kurskod:
BG316A version 1
Engelsk benämning:
Building and Real Estate Economics
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
05 februari 2015
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
31 augusti 2015

Förkunskapskrav

BY305J Projektledning och byggproduktion

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen kan ingå i högskoleingenjörsexamen i byggteknik och ges även som fristående kurs.

Syfte

Kursens syfte är att studenten ska utveckla kunskap och förmåga för att kunna göra ekonomiska beräkningar och bedömningar av byggprojekt och fastighetsförvaltning.

Innehåll

I kursen behandlas följande ämnesområden:

 • Resultat och balansräkning (översiktlig introduktion)
 • Aktivitets- och byggdelskalkylering
 • Tidig kalkylering (byggherrens tidiga kalkyl)
 • Anbudskalkylering (datorstödd kostnadskalkylering)
 • Investeringsbedömning
 • Låneformer
 • Produktkalkylering (Självkostnads- och bidragskalkyl)
 • Kassaflöden

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för grundläggande byggnads- och fastighetsekonomiska begrepp och metoder såsom tidig kalkylering med referensobjekt, anbudskalkylering, investeringsbedömning, produktkalkylering, cash flow analyser
Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
 • upprätta kostnadskalkyler i tidigt skede med hjälp av referensobjekt
 • utföra investeringsanalyser med t.ex. nuvärdesmetoden, annuitetsmetoden, intern-räntemetoden
 • genomföra självkostnadskalkyler med t.ex. påläggskalkylering och ABC-kalkylering (aktivitetsbaserad kalkylering)
 • upprätta beräkningsmodeller för fastigheters underhållsplanering
 • använda datorprogram för ekonomiska analyser
 • skriftligt och muntligt redovisa och förklara förutsättningar, beräkningsmodeller och resultat från beräkningar för olika tillämpningsexempel
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
 • värdera om erhållet beräkningsresultat överensstämmer med beräkningsförutsättningar och uppställd beräkningsmodell

Arbetsformer

Föreläsningar/seminarier/övningar cirka 60 timmar – varav cirka 6 timmar är obligatoriska – samt självstudier cirka 140 tim.

Bedömningsformer

För godkänd kurs krävs:

 • Godkända inlämningsuppgifter, 1,5 hp
 • Godkänd skriftlig tentamen, 3 hp
 • Godkänd muntlig tentamen, 3 hp
För slutbetyget Väl godkänd krävs betyget Väl godkänd på samtliga delmoment.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Hansson, B., Olander, S. & Persson, M. (senaste uppl.). Kalkylering vid bygg- och fastighetsutveckling. Svensk Byggtjänst, Lund.

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs upphört att ges eller genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Materialvetenskap och tillämpad matematik.

Mer information om utbildningen

Mats Persson, Kursansvarig
Telefon: 040-6657882
Kristina Olsson, studieadministratör
Telefon: 040-6657610