Byggproduktionsplanering

Kursen erbjuds ej.

Du kan hitta vårt nuvarande utbud på http://edu.mau.se.
Har du frågor om kursen kontakta institutionen, se Kontakt.

 

Sammanfattning

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: BY305J-Projektledning och byggproduktion eller BG323A-Projektledning och byggproduktion.

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2019

Kurskod:
BG317A version 3,2
Engelsk benämning:
Construction Production Planning
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
15 februari 2019
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
02 september 2019
Ersätter kursplan fastställd:
14 februari 2019

Förkunskapskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: BY305J-Projektledning och byggproduktion eller BG323A-Projektledning och byggproduktion.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen kan ingå i högskoleingejörsexamen i byggteknik och ges även som fristående kurs.

Syfte

Kursen syftar till att studenten ska utveckla fördjupade kunskaper om och färdigheter i att planera och upphandla byggprojekt med särskilt fokus på byggentreprenörens anbudskalkylering och förberedande arbete inför byggproduktionsfasen.

Innehåll

I kursen behandlas följande teman:

 • Val av upphandlingsform
 • Byggdelskalkylering
 • Anbudskalkylering (t.ex. BidCon)
 • Riskhantering i projekt
 • Tidsplanering (t.ex. PlanCon)
 • APD- och arbetsmiljöplanering (t.ex. SketchUp eller Revit)

Lärandemål

Kunskaper och förståelse
För godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för innebörden av vanligen förekommande upphandlingsformer
 • beskriva innehåll och funktion i ett förfrågningsunderlag med hänvisning till AF AMA (Administrativa Föreskrifter)
 • förklara grundläggande principer och metoder för byggdels- och anbudskalkylering
 • redogöra för metoder för hantering av osäkerhet i byggproduktionsplanering
 • presentera centrala begrepp och metoder för tidsplanering av byggprojekt
Färdighet och förmåga
För godkänd kurs ska studenten kunna:
 • upprätta en komplett anbudskalkyl för ett byggprojekt med hjälp av datorstöd
 • skapa, med hjälp av datorstöd, en produktionsplan med utgångspunkt i projektets anbudskalkyl
 • använda datorsystem för planering och visualisering av byggarbetsplatsens utformning (APD-planering) med hänsyn till arbetsmiljö och logistik
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs ska studenten kunna:
 • värdera för- och nackdelar med olika upphandlingsformer med avseende på bland annat kostnad, tid och riskfördelning utifrån olika aktörers perspektiv
 • förklara och värdera planeringsmetoders tillämpning i byggprojektplanering
 • visa förmåga att kritiskt värdera och förhålla sig till möjligheter och risker med olika arbets- och produktionsmetoder

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier, övningar och självstudier samt projektarbete.

Bedömningsformer

För slutbetyget godkänt (G) krävs:
• Godkända inlämningsuppgifter, 3 hp (UV)
• Godkänd tentamen (muntlig), 1,5 hp (UG)
• Godkänd tentamen (skriftlig), 3 hp (UV)
För slutbetyg väl godkänd (VG) krävs dessutom betyget väl godkänd (VG) på tentamen (skriftlig) och inlämningsuppgifter.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Eriksson, P-E., Hane, J., (2014). Entreprenadupphandlingar - Hur kan byggherrar främja effektivitet och innovation genom lämpliga upphandlingsstrategier? Uppdragsforskning 2014:4, Se http://www.konkurrensverket.se/publikationer/
 • Utöver ovanstående litteratur tillkommer en samling vetenskapliga artiklar.

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs upphört att ges eller genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.


Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Materialvetenskap och tillämpad matematik.

Mer information om utbildningen

Studentservice TS - Malmö Universitet,
Niclas Andersson, Kursansvarig
Telefon: 040-6657112