Byggproduktionsstyrning

Kursen erbjuds ej.

Du kan hitta vårt nuvarande utbud på http://edu.mau.se.
Har du frågor om kursen kontakta institutionen, se Kontakt.

 

Sammanfattning

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: BY305J-Projektledning och byggproduktion.

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2017

Kurskod:
BG318A version 2
Engelsk benämning:
Construction Production Control
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
06 februari 2017
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
28 augusti 2017

Förkunskapskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: BY305J-Projektledning och byggproduktion.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen kan ingå i högskoleingejörsexamen i byggteknik.

Syfte

Kursen syftar till att studenten ska utveckla fördjupade kunskaper om och färdigheter i att styra och leda byggprojekt med särskilt fokus på byggentreprenörens tillämpning av byggnadsinformationsmodeller (BIM) under byggproduktionsfasen.

Innehåll

I kursen används byggnadsinformationsmodeller, BIM-modeller, som underlag för mängdberäkning, kostnadskalkylering, tidsplanering mm. Nedanstående ämnesområden behandlas i kursen:

 • Riskhantering i projekt
 • Produktionskalkylering
 • Produktionsplanering, lokalitetsbaserad tidsplanering
 • Processtyrning, logistik
 • Hantering av ändrings- och tilläggsarbeten
 • Arbetsmiljöplanering
 • Produktionsuppföljning

Lärandemål

Kunskaper och förståelse
För godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för grundläggande metoder för riskhantering i byggprojekt
 • förklara centrala begrepp och metoder för produktionskalkylering
 • redogöra för principerna för lokalitetsbaserad tidsplanering
 • förklara begrepp och principer för produktionsuppföljning avseende tid och kostnad
Färdighet och förmåga
För godkänd kurs ska studenten kunna:
 • genomföra en grundläggande riskanalys för ett byggprojekt
 • använda datoriserade projektstyrningshjälpmedel (BIM) för mängdavtagning, kostnadskalkylering och tidsplanering
 • upprätta en lokalitetsbaserad produktionstidsplan och använda denna som underlag för processtyrning och logistik avseende byggnadsmaterial
 • hantera och analysera effekten av ändrings- och tilläggsarbeten med avseende på aspekter såsom tid, ekonomi, entreprenadjuridik
 • utföra uppföljning av produktionen med avseende på tid och ekonomi
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs ska studenten kunna:
 • värdera och förhålla sig till möjligheter och risker med olika produktionsmetoder mot bakgrund av bland annat ekonomi, tid och arbetsmiljö
 • värdera möjligheter och hinder med tillämpning av byggnadsinformationsmodeller för effektiv byggproduktionsstyrning
 • värdera betydelsen av väl fungerande byggproduktionsstyrning för ett lyckat projekt­resultat utifrån entreprenörens, beställarens och andra aktörers perspektiv

Arbetsformer

Föreläsningar/seminarier ca 20 timmar, övningar ca 30 timmar samt självstudier och projektarbete ca 150 timmar.

Bedömningsformer

För godkänd kurs krävs:

 • Godkända inlämningsuppgifter, 1,5 hp
 • Godkänd skriftlig tentamen, 3 hp
 • Godkänd muntlig tentamen, 3 hp
För slutbetyget Väl godkänd krävs dessutom betyget Väl godkänd på tentamina.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur
 • Révai, Ervin (2012). Byggstyrning. 4., [utök. och omarb.] uppl. Stockholm: Liber. ISBN: 9789147100569

Kompletterande artiklar och annat material delas ut under kursens gång

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs upphört att ges eller genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.


Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Materialvetenskap och tillämpad matematik.

Mer information om utbildningen

Niclas Andersson, Kursansvarig
Telefon: 040-6657112
Kristina Olsson, studieadministratör
Telefon: 040-6657610