Samhällsbyggnad och ingenjörsarbete: En introduktion

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2021, höst 2020

Kurskod:
BG319A version 1,2
Engelsk benämning:
Built Environment and Engineering Work: An Introduction
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
12 juni 2020
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
31 augusti 2020
Ersätter kursplan fastställd:
26 augusti 2019

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c. Eller: Fysik B, Kemi A, Matematik D.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i examensfordringarna för högskoleingenjörsexamen i byggteknik.

Syfte

Kursen syftar till att studenten ska utveckla övergripande kunskap om och förståelse av byggandets del i en hållbar samhällsutveckling, och om de aktörer, regler och processer som medverkar vid planering, produktion och förvaltning. Dessutom ska studenten utveckla förståelse av olika yrkesroller i olika skeden av byggprocessen och sådant underlag som utgör informationsbärare. Studenten utvecklar även kunskap i grundläggande byggteknik, i begrepp och enklare tekniska lösningar och utvecklar grundläggande färdighet i att producera enklare digitala informationsmodeller samt i att skriva rapporter.

Innehåll

Kursen behandlar:

 • högskoleingenjörens roll och arbetsuppgifter
 • hållbar samhällsutveckling, hållbart byggande
 • byggbranschen och dess struktur
 • grunderna i byggteknik, byggtekniska lösningar och byggnaden som system
 • arkitekturhistoria
 • definitioner och begrepp inom byggandet
 • samhällsbyggnadsprocessen
 • lagstiftning som påverkar byggandet
 • informationsproduktion och informationsflöden i byggprocessens olika skeden (BIM)
 • principer vid redovisning av handlingar
 • grundläggande metoder för genomförande av byggprojekt – kravställande, planering, organisation, ekonomistyrning, kvalitets- och miljöstyrning
 • informationssökning och källkritisk analys
 • presentation och kommunikation
 • introduktion till vetenskapligt skrivande
 • ledarskap och samverkan

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna visa:

 • kännedom om byggbranschen och dess struktur samt vanligt förekommande arbetsuppgifter för en högskoleingenjör
 • kännedom om vad en hållbar samhällsutveckling innebär för byggande och ingenjörsarbete
 • kunskaper om grundläggande definitioner och begrepp inom byggandet
 • kännedom om byggteknik- och arkitekturhistoria
 • kunskap om en byggnads tekniska uppbyggnad och byggnaden som ett system
 • kunskap om samhällsbyggnadsprocessen samt projektprocessens olika skeden och medverkande aktörer och deras uppgifter
 • kännedom om vilka krav samhället och projektintressenter kan komma att ställa på ett byggprojekt
 • kännedom om den lagstiftning som påverkar byggandet
 • kännedom om projekterings- produktions- och förvaltningsprocesserna och om informationsproduktion och informationsflöden i dessa processer (BIM)
 • kännedom om den redovisningsteknik som används inom branschen
 • kunskap om grundläggande metoder för kravställande, planering, organisation, ekonomistyrning samt kvalitets- och miljöstyrning av ett byggprojekt
 • kännedom om arbetet i en projektgrupp och om de roller som kan förekomma samt grundläggande kunskap om samarbete och ledarskap i grupper
 • grundläggande kunskap i informationssökning och källkritisk analys av inhämtad information
 • grundläggande kunskap i muntlig och skriftlig framställning
Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten visa:
 • grundläggande färdigheter i att modellera med hjälp av objektorienterad programvara
 • färdighet i att kunna producera enklare ritningar och rapporter och att muntligt kunna redovisa resultatet
 • förmåga att sammanställa relevant information från olika källor och med utgångspunktfrån detta skriva text av vetenskaplig karraktär
 • förmåga att självständigt kunna skissa, visualisera, presentera och kommunicera byggteknisk information
 • förmåga att analysera och redovisa enklare processer
 • förmåga att arbeta självständigt och i grupp och ta ansvar för sitt eget lärande samt för samproduktion
 • förmåga att kunna planera och genomföra uppgifter inom givna tidsramar

Arbetsformer

Kursen omfattar cirka 400 timmar och olika arbetsformer såsom föreläsningar, övningar, seminarier, studiebesök etc. förekommer. Den obligatoriska delen utgörs av cirka 15 timmar.

Bedömningsformer

Bedömningen av inlämningsuppgifter och skriftlig tentamen preciseras i dokumentet Ramverk för bedömning vid examination, Byggingenjörsutbildningen, Malmö högskola (tillgängligt elektroniskt).
För betyget Godkänd krävs:

 • godkända skriftliga tentamina (8 hp)
 • godkända inlämningsuppgifter (7 hp)

Betygsskala

Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Byggarbetsplatsens teknikhandbok (2020), Byggföretagen, Göteborg
 • Mattsson, P. & Örtenblad, A. (2008). Smått och Gott om vetenskapliga rapporter och referensteknik. Studentlitteratur, Lund
 • Regelsamling för byggande, BBR (Kan laddas ned digitalt från www.boverket.se)
 • Strandberg, B. (2018). Bygga hus. Illustrerad bygglära. Studentlitteratur, Lund
 • Artikelsamling/föreläsningsmaterial.
Referenslitteratur
 • Abel, E. & Elmroth, A. (2012). Byggnaden som system. (Andra reviderade upplagan) Studentlitteratur, Lund.
 • Björk, C., Nordling, L. & Reppen, L. (2015). Sa° byggdes villan: svensk villaarkitektur fra°n 1890 till 2010. Stockholm: Formas.
 • Björk, C., Kallstenius, P. & Reppen, L. (2013). Sa° byggdes husen 1880-2000, Stockholm: Svensk Byggtja¨nst
 • Bodin, A., Hidemark, J., Stintzing, M., Andersson, A. & Nyström, S. Arkitektens handbok. (senaste upplagan). Addera Förlag, Stockholm
 • Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder). (Kan laddas ned digitalt från Boverket www.boverket.se)
 • PBL – Plan- och bygglagen. (Kan laddas digitalt ned från Notisum www.notisum.se)
 • Spetz, K. (2015). Ritteknik, Studentlitteratur, Lund
 • Svenska språknämnden (2008). Svenska skrivregler. Liber, Stockholm

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs upphört att ges eller genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.


Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Materialvetenskap och tillämpad matematik.

Mer information om utbildningen

Studentservice TS - Malmö Universitet,
Mats Persson, Kursansvarig
Telefon: 040-6657882

Anmälan

30 augusti 2021 - 16 januari 2022 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

31 augusti 2020 - 17 januari 2021 Dagtid 50% Malmö Schema Detta kurstillfälle ges som en del av ett program