Husbyggnad, hållbart byggande

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2018

Kurskod:
BG320A version 1
Engelsk benämning:
Building Construction, Sustainable Building
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
09 februari 2016
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
29 augusti 2016

Förkunskapskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: BG319A-Samhällsbyggnad och ingenjörsarbete: En introduktion och BG315A-Husbyggnad, teknik och funktion och BG313A-Byggnaden som system.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i examensfordringarna för högskoleingenjörsexamen i byggteknik.

Syfte

Kursen syftar till att studenterna ska fördjupa sina kunskaper inom ämnesområdet hållbart byggande med tyngdpunkten på miljöaspekter samt att utveckla både sina generiska och analytiska färdigheter. Dessutom skall studenten utveckla sin syn på etiska frågor kopplade till byggingenjörens yrkesroll.

Innehåll

Kursen innehåller följande moment:

 • Centrala miljörelaterade byggfrågor
 • Fördjupning inom två miljörelaterade områden
 • Etiska frågor kopplade till byggingenjörens yrkesroll

Lärandemål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten:

 • visa kunskap om och förståelse för frågeställningar inom hållbart byggande
 • kunna beskriva centrala problem kopplade till byggnaders miljöbelastning

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten kunna:
 • analysera och kritiskt granska texter inom ämnet hållbart byggande
 • muntligt och skriftligt jämföra och kritiskt diskutera information från olika källor
 • identifiera problem och orsaker samt formulera relevanta åtgärder för att minska byggnaders miljöbelastning
 • visa utvecklad förmåga att skriftligt och muntligt presentera egna arbeten samt opponera på andras

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten visa:
 • förmåga att kritiskt värdera och förhålla sig till möjligheter och risker med tekniska lösningar på miljöproblem
 • insikt i ingenjörens möjligheter, begränsningar och ansvar med avseende på ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter på tekniska lösningar
 • insikter om etiska frågeställningar förknippade med yrkesrollen

Arbetsformer

Föreläsningar/seminarier cirka 20 timmar, övningar/handledning cirka 15 timmar samt självstudier cirka 165 timmar.

Bedömningsformer

Bedömningen av inlämningsuppgifter och skriftlig tentamen preciseras i dokumentet Ramverk för bedömning vid examination, Byggingenjörsutbildningen, Malmö universitet (tillgängligt elektroniskt).
För betyget Godkänd krävs: Godkända inlämningsuppgifter samt aktiv närvaro på obligatoriska moment 6 hp och Godkänd på skriftlig tentamen 1,5p.

Betygsskala

Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Hansson, Sven Ove (2009) Teknik och etik. Avdelningen för Filosofi, Institutionen för Filosofi och Teknikhistoria, KTH, Stockholm. Tillgänglig på internet: www.infra.kth.se/fil/
 • Artiklar mm. Elektroniskt tillgängliga.

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs upphört att ges eller genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Materialvetenskap och tillämpad matematik.

Mer information om utbildningen

Studentservice TS - Malmö Universitet,
Catarina Thormark, Kursansvarig
Telefon: 040-6657242

Anmälan

09 november 2020 - 17 januari 2021 Dagtid 50% Malmö Schema Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

08 november 2021 - 16 januari 2022 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

07 november 2022 - 15 januari 2023 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program