Husbyggnad, projektering

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2023, vår 2022, vår 2021, vår 2020, vår 2019

Kurskod:
BG321A version 1
Engelsk benämning:
Building Construction, Design
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
09 februari 2016
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
29 augusti 2016

Förkunskapskrav

Kursen BG313A Byggnaden som system samt minst 7,5 hp i datorstödd projektering.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i examensfordringarna för högskoleingenjörsexamen i byggteknik.

Syfte

Kursen syftar till att studenten ska utveckla kunskaper om och färdigheter i husbyggnadsprojektering med särskilt fokus på byggnadsinformationsmodell (BIM) som arbetsmetod.

Innehåll

Byggprocessen: Projekteringsprocessen
Redovisningsteknik: Program-, bygglovs- och arbetshandlingar

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för projekteringsprocessen och förekommande typer av husbyggnadsprojektering
 • redogöra för modelleringstekniker och deras tillämpning i bygg- och förvaltningsprocessen i stort
 • redogöra för konstruktionstekniska principer
 • redogöra för modelleringstekniker för simulering av bärförmåga
 • visa kännedom om den lagstiftning som påverkar projekteringsprocessen

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
 • visa förmåga att driva enklare projekteringsarbete utifrån en datormodell av husbyggnader
 • visa förmåga att använda modelleringstekniker för husbyggnadsprojektering och med hjälp av dessa producera bygglovs-, bygg- och arbetshandlingar
 • visa förmåga att hantera ändrade projekteringsförutsättningar under projekteringsprocessen
 • visa förmåga till lagarbete och samverkan

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
 • värdera olika parters behov och förutsättningar för ett samlat gott utfall av projekteringsarbetet
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens

Arbetsformer

I kursen används arbetsformer som föreläsningar och övningar. En stor del av tiden används till eget arbete och arbete i grupp.

Bedömningsformer

Bedömningen av inlämningsuppgifter och skriftlig tentamen preciseras i dokumentet Ramverk för bedömning vid examination, Byggingenjörsutbildningen, Malmö högskola (tillgängligt elektroniskt).
För betyget Godkänd krävs:

 • Godkända inlämningsuppgifter varav merparten utförs i grupp

Betygsskala

Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Bodin, A., Hidemark, J., Stintzing, M., Andersson, A.& Nyström, S. (red.) (senaste upplagan). Arkitektens handbok. Byggenskap förlag, Stockholm
 • BBR Regelsamling för byggregler – Boverkets byggregler. Boverket, Publikationsservice. (Kan laddas ned digitalt från Boverkets webbplats)
 • Kompletterande material.
Referenslitteratur
 • Gustafsson, A. (2015). Bygglovsboken, Studentlitteratur, Lund
 • Isaksson, T., Mårtensson, A. & Thelandersson, S. (2011). Byggkonstruktion. Studentlitteratur, Lund
 • Spetz, K. (2015). Ritteknik, Studentlitteratur, Lund

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs upphört att ges eller genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Materialvetenskap och tillämpad matematik.

Mer information om utbildningen

Studentservice TS - Malmö Universitet,
Rafid Khazal, Kursansvarig
Telefon: 040-6657180

Anmälan

17 januari 2021 - 28 mars 2021 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

17 januari 2022 - 27 mars 2022 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

16 januari 2023 - 26 mars 2023 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program