Husbyggnad, Ventilation och innemiljö

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2023, vår 2022, vår 2021, vår 2020

Kurskod:
BG322A version 2
Engelsk benämning:
Building Construction, Ventilation and Indoor Environment
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
15 februari 2019
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
02 september 2019
Ersätter kursplan fastställd:
09 februari 2016

Förkunskapskrav

BG324A: Skriftlig tentamen 2, 8 hp och Inlämningsuppgift Installationsteknik samt akustiklaboration, 6 hp

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i examensfordringarna för högskoleingenjörsexamen i byggteknik.

Syfte

Kursen syftar till att studenten ska fördjupa sin förståelse för hur ventilationen påverkar innemiljön, komforten och energianvändningen i en byggnad. Kursen syftar även till att studenten ska kunna utforma och dimensionera vanliga ventilationssystem i en byggnad.

Innehåll

Kursen behandlar:


 • Innemiljöfaktorer
 • Ventilationssystemets komponenter
 • Dimensionering av ventilationssystem

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Studenten ska efter godkänd kurs kunna:

 • beskriva ventilationskoncept och de mest förkommande typerna av ventilationssystem med tillhörande värme- och kylsystem
 • förstå nyckelbegrepp kring luftkvalitet och ha en baskunskap om ämnen som kan förekomma i innemiljön och deras påverkan på människor och miljö
 • förklara de signifikanta faktorer som krävs för att skapa ett energieffektivt ventilationssystem
 • förstå hur utformningen av ett ventilationssystem kommer att påverka brandgasspridningen i en byggnad via ventilationssystemet vid en brand
 • visa kännedom om och kunna diskutera aktuellt forskningsläge inom ventilation och innemiljö i byggnader

Färdighet och förmåga
Studenten ska efter godkänd kurs kunna:
 • beräkna energianvändningen, genomföra energianalyser och föreslå energieffektiviseringsåtgärder för ventilationssystem
 • göra lämpliga komponentval i projekteringsskedet för att skapa både hygieniska, termiska och energieffektiva lösningar
 • visa förmåga till samarbete i grupp, kunna muntligt och skriftligt, i dialog med andra grupper, presentera och diskutera sina resultat och slutsatser
 • analysera funktionskrav och luftflödeskrav och förklara hur ventilationssystem ska utformas för att uppnå dessa krav
 • utforma och dimensionera ventilationssystem som skapar ett termiskt och hygieniskt tillfredsställande inneklimat med tillräcklig tillförsel av luft till rum och undvika drag
 • beräkna tryckfall för ventilationskomponenter och motsvarande tryckuppsättning för ventilationsfläktar
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Studenten ska efter godkänd kurs kunna:
 • välja ventilationssystem som ska användas i kombination med olika värme- och kylsystem
 • värdera vilka ventilationstekniska system som kan vara möjliga och lämpliga i byggnader med höga krav på energianvändning
 • kritiskt analysera ventilationstekniska lösningar i termer av innemiljö och energieffektiva aspekter samt kunna identifiera fel, risker och begränsningar

Arbetsformer

Undervisningen sker i föreläsnings- eller seminarieform med övningar.

Bedömningsformer

Bedömningen av inlämningsuppgifter och skriftlig tentamen preciseras i dokumentet Ramverk för bedömning vid examination, Byggingenjörsutbildningen, Malmö högskola (tillgängligt elektroniskt).
För betyget godkänd krävs:

 • Godkänd tentamen 5 hp
 • Godkända inlämningsuppgifter 2,5 hp
För betyget Väl godkänd krävs dessutom att tentamen värderats som Väl godkänd.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Bluyssen, Philomena (2009) The Indoor Environment Handbook : How to Make Buildings Healthy and Comfortable. London : Taylor and Francis. Tillgänglig som E-bok.
 • Warfing, C & Dahlblom, M (2016) Projektering av VVS-installationer - Övningar. Lund: Studentlitteratur
 • Warfvinge, C. & Dahlblom, M. (2010). Projektering av VVS-installationer. Lund: Student-litteratur
 • Artikelsamling tillhandahålls
Referenslitteratur
 • Abel, E. & Elmroth, A (2012). Byggnaden som system. Lund: Studentlitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs upphört att ges eller genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Materialvetenskap och tillämpad matematik.

Mer information om utbildningen

Studentservice TS - Malmö Universitet,
Simon Siggelsten, Kursansvarig
Telefon: 040-6657749

Anmälan

18 januari 2021 - 28 mars 2021 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

17 januari 2022 - 27 mars 2022 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

16 januari 2023 - 26 mars 2023 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program