Projektledning och byggproduktion

Kursen erbjuds ej.

Du kan hitta vårt nuvarande utbud på http://edu.mau.se.
Har du frågor om kursen kontakta institutionen, se Kontakt.

 

Sammanfattning

Kursen syftar till att ge kursdeltagarna möjlighet att skapa sig kunskap och färdighet inom projektmetodik, företagsekonomiska begrepp och metoder samt industriellt byggande och dess hinder och möjligheter.

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: BG319A-Samhällsbyggnad och ingenjörsarbete: En introduktion.
Godkända delmoment: Inlämningsuppgift I3 i BG315A eller motsvarande.

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2019

Kurskod:
BG323A version 2
Engelsk benämning:
Project and Construction Management
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
20 augusti 2018
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
21 januari 2019
Ersätter kursplan fastställd:
14 juni 2017

Förkunskapskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: BG319A-Samhällsbyggnad och ingenjörsarbete: En introduktion.
Godkända delmoment: Inlämningsuppgift I3 i BG315A eller motsvarande.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i examensfordringarna för högskoleingenjörsexamen i byggteknik.

Syfte

Kursen syftar till att ge kursdeltagarna möjlighet att skapa sig kunskap och färdighet inom projektmetodik, företagsekonomiska begrepp och metoder samt industriellt byggande och dess hinder och möjligheter.

Innehåll

Kursen behandlar centrala begrepp och metoder och deras möjligheter och begränsningar inom projektledningsområdet med utgångspunkt i följande kunskapsområden:

 • Integrerad projektstyrning
 • Omfattningsstyrning
 • Tidsstyrning
 • Kostnadsstyrning
 • Kvalitetsledning
 • Personalhantering
 • Kommunikationshantering
 • Riskhantering
 • Intressenthantering
I kursen behandlas även centrala begrepp och metoder inom företagsekonomi och industriellt byggande, så som:
 • Årsredovisning
 • Investeringsbedömning
 • Kassaflödesanalys
 • Resultatplanering
 • Produktkalkylering
 • Industriellt byggande – hinder och möjligheter

Lärandemål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs ska studenten kunna:

 • förklara grundläggande projektmetodiska begrepp och metoder
 • förklara grundläggande företagsekonomiska begrepp och metoder
 • förstå innebörden av industriellt byggande och känna till dess hinder och möjligheter
Färdighet och förmåga
För godkänd kurs ska studenten kunna:
 • använda projektmetodik inom kunskapsområdena integration, omfattning, tid, kostnad, kvalitet, personal, kommunikation, intressenter och risk
 • arbeta fram en projektledningsplan för ett givet projekt
 • använda datorhjälpmedel för projektplanering, t.ex. kalkyl- och planeringsprogram
 • använda kalkylprogram för företagsekonomiska beräkningar
 • planera för industriella produktionsalternativ utifrån ett projektperspektiv på grundläggande nivå
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs ska studenten kunna:
 • värdera planeringsmetoders tillämpning
 • värdera företagsekonomiska kalkylmetoders tillämpning
 • värdera projektledningsplanens tillämpning
 • värdera industriella produktionsmetoder i relation till platsbyggda alternativ

Arbetsformer

Lärandeaktiviteterna i kursen utgörs huvudsakligen av föreläsningar och övningar samt av seminarier/workshops där något specifikt tema avhandlas gemensamt i halv- eller helklass. Arbetet med inlämningsuppgifter och projektledningsplan är till stora delar datorbaserat, förväntas kräva självstudier i hög omfattning och genomförs företrädesvis i grupper om två studenter eller i undantagsfall individuellt.

Bedömningsformer

För slutbetyget godkänt (G) krävs:

• Godkänd tentamen, företagsekonomi och industriellt byggande, 3 hp (UV)
• Godkända inlämningsuppgifter, företagsekonomi och industriellt byggande, 2 hp (UG)
• Godkänd tentamen, projektledning, 5 hp (UV)
• Godkänd projektledningsplan och muntlig presentation, 5 hp (UG)
För slutbetyget väl godkänd (VG) krävs dessutom betyget väl godkänd (VG) på båda tentamina.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteraturen bildar underlag för inlämningsuppgifter, projektledningsplanen och för den skriftliga tentamen och utgörs av:
 • Andersson, G. och Greve, J. (2016) Kalkyl och budget: grundläggande om kalkylering och budgetering, Studentlitteratur, ISBN: 9789144116105
 • Hallin, A. och Gustavsson, T. K. (2015) Projektledning. Upplaga 2, Liber, ISBN 9789147114801
 • Kompletterande kurslitteratur som görs tillgänglig via lärplattform eller på annat sätt

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs upphört att ges eller genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Materialvetenskap och tillämpad matematik.

Mer information om utbildningen

Studentservice TS - Malmö Universitet,
Niclas Andersson, Kursansvarig
Telefon: 040-6657112