Markbyggnad

Sammanfattning

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav:
Godkänd inlämningsuppgift I1 (provkod 1903) från kursen BG324A, Godkänd tentamen (provkod 1803) från kursen BG315A,
alternativt Godkänd inlämningsuppgift I1 (provkod 1903) från kursen BG324A, Godkänd inlämningsuppgift I1 (provkod 1805) från kursen BG315A.

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2022, vår 2021, vår 2020

Kurskod:
BG325A version 1,2
Engelsk benämning:
Civil Engineering Construction
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
21 november 2019
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
20 januari 2020
Ersätter kursplan fastställd:
26 november 2018

Förkunskapskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav:
Godkänd inlämningsuppgift I1 (provkod 1903) från kursen BG324A, Godkänd tentamen (provkod 1803) från kursen BG315A,
alternativt Godkänd inlämningsuppgift I1 (provkod 1903) från kursen BG324A, Godkänd inlämningsuppgift I1 (provkod 1805) från kursen BG315A.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i examensfordringarna för högskoleingenjörsexamen i byggteknik.

Syfte

Kursen syftar till att studenten ska utveckla kunskap och förståelse för aspekter som berör mark- och vattenförsörjningsfrågor inom samhällsbyggandet. Studenten ska få en god inblick i geologiska och geotekniska förhållanden som påverkar byggande, samt bli väl förtrogen med de vanligast förekommande geokonstruktionerna. Kursen syftar även till att studenten utvecklar kunskap om geodetisk mätningsteknik samt förmåga att tillämpa den i mätningar och beräkningar inom byggbranschen.

Innehåll

 • Sveriges geologi - urberget och de lösa jordlagren
 • Olika geologiska material och deras egenskaper
 • Fundamentala begrepp inom jordmekaniken presenteras varvid geotekniska egenskaper, främst hållfasthet och deformation behandlas
 • De vanligaste grundläggningsmetoderna och de vanligaste geokonstruktionerna vid byggande i jord med fokus på byggnader. Infrastruktur behandlas översiktligt.
 • Grundläggande strömningstekniska begrepp
 • Rörgravar
 • Vattenledningsnät och magasinering
 • Avloppsnät och pumpning av avloppsvatten
 • Dagvattenhantering
 • Höjdmätning och planmätning
 • Kartprojektioner
 • Feluppskattningar
 • Positionsbestämning med satelliter (GNSS)
 • Miljöaspekter vid dag- och spillvattenhantering

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten visa kunskap om och förståelse av:

 • geodetiska mät- och beräkningsmetoder inom byggbranschen samt grunderna i geografiska informationssystem (GIS)
 • felutjämning med minsta kvadratmetoden
 • kommunala system för dag-, spill- och tappvatten – ledningar, magasinering och pumpsystem
 • grunderna i geologi och särskilt Sveriges geologi med avseende på jord, berg, grundvatten, ytvatten och topografi
 • grunderna i geoteknik och jordmekanik, särskilt grundläggningsteknik samt kunna utföra de vanligast förekommande verifieringarna i bruksgränstillstånd och brottgränstillstånd
Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
 • utföra inmätnings- och utsättningsarbete
 • utföra geodetiska beräkningar av koordinater, höjder och utsättningsdata
 • självständigt analysera ett kartmaterial för att därefter kunna bedöma vilka geodetiska data, mätmetoder och beräkningar som krävs för att ta fram erforderlig utsättningsdata
 • dimensionera enklare system inom vatten och avloppshantering
 • läsa en geologisk och geoteknisk karta, upprätta en geologisk och geoteknisk sektion med lagerföljder - en typlagerföljd - och därmed beskriva en jordvolym i tre dimensioner, samt kunna tolka, värdera och använda dessa kunskaper vid geoteknisk projektering
 • utföra enklare beräkningar och dimensionering av geokonstruktioner med avseende på bärighet, sättningar, jordtryck och stabilitet
 • visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning
 • visa förmåga att se helheten och kunna koppla olika teknikdiscipliner till varandra, i denna kurs särskilt konstruktion, VA, geoteknik och mätteknik
Värderingsförmåga och förhållningsätt
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
 • utvärdera kvalitén på olika mätningar
 • värdera miljökonsekvenserna av olika markbyggnadsmoment

Arbetsformer

Föreläsningar ca 75 tim, övningar ca 35 tim, fältmätningar ca 15 tim, studiebesök ca 5 tim, gästföreläsningar ca 5 tim och självstudietid ca 265 tim. Fältmätningar, studiebesök och gästföreläsningar är obligatoriska moment.

Bedömningsformer

Krav för godkänt: Godkända skriftliga deltentamina (geoteknologi 5 hp, vattenteknik 3 hp, mätningsteknik 4 hp), godkända inlämningsuppgifter (geoteknik 1,5 hp ) och godkända fältmätningar 1,5 hp.

För betyget Väl Godkänd krävs dessutom att summan av poängen (viktade med avseende på antalet hp) från de tre olika tentamina är minst 80 % av den maximala poängsumman.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Johansson, L. (2020). Kompendium Geoteknik.
 • Lidström, V. (2013). Vårt Vatten. Stockholm: Svenskt Vatten-Vattenbokhandeln
 • Ollvik, L. (2015). Geodesi – Intro till ingenjörsgeodesi med beräkningsuppgifter, Lund: KFS i Lund AB

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs upphört att ges eller genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Materialvetenskap och tillämpad matematik.

Mer information om utbildningen

Studentservice TS - Malmö Universitet,
Lars Johansson, Kursansvarig

Anmälan

18 januari 2021 - 06 juni 2021 Dagtid 50% Malmö Schema Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

17 januari 2022 - 05 juni 2022 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program