Byggföretagande och byggprojektledning

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2022, vår 2021, vår 2020

Kurskod:
BG327A version 1
Engelsk benämning:
Construction Economics and Management
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
26 januari 2018
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
26 januari 2018

Förkunskapskrav

Godkända kurser: BG319A – Samhällsbyggnad och ingenjörsarbete: En introduktion.
Godkända delmoment: Inlämningsuppgift I3 i BG315A

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen är obligatorisk för högskoleingenjörsexamen i byggteknik.

Syfte

Kursen syftar till att studenterna utvecklar kunskap och färdighet inom byggekonomi och byggprojektledning utifrån byggföretagets projektbaserade- och industriella produktion.

Innehåll

Kursen behandlar centrala begrepp och metoder inom:

 • företagsekonomi för bygg- och fastighetsföretag
 • byggprojektledning, däribland kostnads-, tids- och kvalitetsstyrning och andra kunskapsområden enligt PMBoK
 • entreprenad- och upphandlingsform, entreprenadjuridik och industriellt byggande

Lärandemål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för grundläggande företagsekonomiska begrepp och metoder
 • redogöra för innebörden av industrialiserat byggande i relation till projektbaserad byggproduktion
 • redogöra för grundläggande metoder i byggprojektsammanhang

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs ska studenten kunna:
 • utföra grundläggande företagsekonomiska analyser
 • använda grundläggande metoder inom byggprojektmetodik
 • arbeta fram en byggprojektplan för ett givet projekt
 • använda programvara för ekonomiska kalkyler och planering av byggprojekt.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs ska studenten kunna:
 • värdera användningen av olika företagsekonomiska kalkylmetoder
 • värdera olika planeringsmetoders tillämplighet i byggprojekt
 • värdera byggprojektledningsplanens tillämpning
 • värdera industriella produktionsmetoder i relation till platsbyggda alternativ

Arbetsformer

Kursens lärandeaktiviteter utgörs av föreläsningar,övningar och handledning. Undervisningen baseras på verkliga byggprojekt. Kursen kräver självstudier och genomförs till viss del som grupparbete.

Bedömningsformer

Examinationen består av:

 • Tentamen - Byggföretagande (5 hp)
 • Inlämningsuppgift - Byggprojektledningsplan (5 hp)
 • Tentamen - Byggprojektledning (5 hp)
För godkänt slutbetyg krävs minst godkänt betyg G på examinationens tre delmoment.
Slutbetyg baseras på betyget från Tentamen – Byggprojektledning.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Andersson, G. och Greve, J. (2016) ”Kalkyl och budget: grundläggande om kalkylering och budgetering”, Studentlitteratur, ISBN: 9789144116105
 • Hallin, A. och Gustavsson, T. K. (2015) ”Projektledning”, Upplaga 2, Liber, ISBN 9789147114801
 • Byggandets Kontraktskommitté (2004), ”AB04. Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings-, och installationsentreprenader”, Svensk Byggtjänst, ISBN 9789173330886
 • Kompletterande kurslitteratur som tillhandahålls av institutionen

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs upphört att ges eller genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Materialvetenskap och tillämpad matematik.

Mer information om utbildningen

Studentservice TS - Malmö Universitet,
Niclas Andersson, Kursansvarig
Telefon: 040-6657112

Anmälan

18 januari 2021 - 06 juni 2021 Dagtid 50% Malmö Schema Schema (1) Schema (2) Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

17 januari 2022 - 05 juni 2022 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program