Biomedicinsk teknologi III, examensarbete

Kursen erbjuds ej.

Du kan hitta vårt nuvarande utbud på http://edu.mau.se.
Har du frågor om kursen kontakta institutionen, se Kontakt.

 

Sammanfattning

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet samt godkänd kurs i BT110A, BT311A och BT512A eller förvärvat kunskaper som av Malmö högskola bedöms likvärdiga.

Urval:

högskolepoäng 60% betyg 20% högskoleprov 20%

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2013, vår 2012, vår 2011

Kurskod:
BT562A version 1
Engelsk benämning:
Biomedical Technology III, Bachelor Degree project, 30 ECTS
Fördjupningsnivå
G2E
Huvudområden:
Biomedicinsk teknologi
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Inrättandedatum:
22 november 2006
Fastställandedatum:
09 november 2009
Beslutande instans:
Fakulteten för hälsa och samhälle
Gäller från:
18 januari 2010

Kursbeskrivning

Kursens syfte är att studenten fördjupar sina kunskaper i biomedicinsk teknologi samt inom vetenskaplig metodik och etik.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt godkänd kurs i BT110A, BT311A och BT512A eller förvärvat kunskaper som av Malmö högskola bedöms likvärdiga.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- identifiera relevanta frågeställningar av betydelse för biomedicinsk teknologi,
- kritiskt analysera vetenskapliga modeller, teorier och metoder,
- tillämpa sina kunskaper inom området vetenskaplig metodik i ett examensarbete,
- tillämpa forskningsetiska principer och regler för forskningsetisk granskning,
- sammanställa, analysera och presentera undersökningsresultat,
- hålla ett vetenskapligt föredrag omfattande 30 minuter,
- utarbeta en vetenskaplig poster,
- självständigt under handledning genomföra och dokumentera ett examensarbete inom huvudområdet biomedicinsk teknologi, och
- försvara eget examensarbete samt opponera på annan students arbete.

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

För godkänd examination krävs ett godkänt examensarbete, godkänt opponentskap av annan studerandes uppsats samt ett godkänt vetenskapligt föredrag.

Rätt till omtentamen
Student som underkänts i kursen, ges möjlighet till minst två omtentamina på samma kursinnehåll och med samma krav. Studenten har därutöver rätt att tentera på samma kurs vid efterföljande kurstillfällen enligt samma regel. Denna genomföres då utbildningsplats samt lärare och handledare finns att tillgå.
Om en kurs upphört eller genomgått större förändringar har studenten, inom ett år efter det att förändringen skett, rätt till två omtentamina baserade på den kursplan som gällde vid registreringen på kursen.
Tentamen och omtentamen genomförs enligt i studiehandledningen fastställda tider.

Innehåll eller kursinnehåll

I kursen fördjupas studentens kunskaper i biomedicinsk teknologi samt kunskaper i vetenskapligt arbetet. Studenten utvecklar sin förmåga att självständigt kunna analysera problem inom biomedicin, samt ökar sin förmåga till tolkning och analys av forskningsresultat. Vidare skall studenten tillägna sig fördjupade kunskaper i forskningsmetodik och forskningsetik. Under kursen skriver studenten en uppsats utifrån en godkänd projektplan. Examensarbetet skall vara ett självständigt fördjupningsarbete inom biomedicinsk teknologi.

Arbetsformer

Undervisningen är projektorienterad och formas utifrån studentens kunskaper, färdigheter och erfarenheter. Studenten tränar aktivt kunskapssökande, kritiskt tänkande och problemlösning. Studenten genomför ett fördjupningsarbete inom huvudområdet biomedicinsk teknologi. Arbetsformen är främst eget uppsatsarbete, handledning och seminarier. Arbetet redovisas skriftligt i form av en vetenskaplig uppsats och försvaras muntligt vid seminarium. Seminarier ingår som obligatoriska moment under kursen liksom examination med respondent- och opponentskap.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Backman J. (2008). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur. 223 s

Vetenskapliga artiklar relevanta för examensarbetets inriktning tillkommer

Kursvärdering

En summativ kursvärdering genomförs i anslutning till varje delkurs slutförande. Kursansvarig lärare återkopplar resultatet till studenterna på schemalagd tid. Minnesanteckningar från återkopplingen med ändringsförslag upprättas och görs tillgängligt på kursens hemsida samt återkopplas till de studenter som påbörjar kursen vid nästkommande kurstillfälle.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för hälsa och samhälle på institutionen Biomedicinsk vetenskap.

Mer information om utbildningen

Håkan Eriksson, kursansvarig
Telefon: 040-6657925