Lyssnandets pedagogik med fokus på barns meningsskapande

Kursen erbjuds ej.

Du kan hitta vårt nuvarande utbud på http://edu.mau.se.
Har du frågor om kursen kontakta institutionen, se Kontakt.

 

Sammanfattning

Kursen, som i första hand riktar sig till studenter md erfarenhet av arbete i förskoleverksamhet, syftar till att studenterna ska förvärva kunskaper, färdigheter och handlingskompetens som möjliggör ett pedagogiskt arbete i en mångkulturell förskola där samtliga barns språkutveckling, lärande och meningsskapande stimuleras och utmanas.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

Urval:

högskolepoäng 20% betyg 40% högskoleprov 40%

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2012

Kurskod:
BU122F version 1,2
Engelsk benämning:
Pedagogy of Listening with a Focus on Children's Meaning Making
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Inrättandedatum:
10 december 2010
Fastställandedatum:
09 augusti 2012
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
03 september 2012
Ersätter kursplan fastställd:
17 augusti 2011

Kursbeskrivning

Kursen, som i första hand riktar sig till studenter med erfarenhet av arbete i förskoleverksamhet, syftar till att studenterna ska förvärva kunskaper, färdigheter och handlingskompetens som möjliggör ett pedagogiskt arbete i en mångkulturell förskola där samtliga barns språkutveckling, lärande och meningsskapande stimuleras och utmanas.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Sidoämne inom lärarutbildningen.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten

  • kunna skapa miljöer och situationer där barns kultur- och meningsskapande synliggörs, förhandlas och utmanas
  • kunna dokumentera barns lärandeprocesser, språkutveckling, menings- och kulturskapande med hjälp av flera olika dokumentationstekniker
  • kunna skapa miljöer och lärandesituationer där barns språkande och kommunicerande utmanas och stimuleras med fokus på de hundra språken

Lärandemål för betyget Väl godkänd anges av kursledarenvid kursstarten.

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Examinationen består av två delar. Del ett består av en muntlig redovisning där barns språkande och lärande dokumenteras i film. Bearbetningen av filmen består av receptionssamtal i grupp. Del två är indivuell och består av två delar, en skriftlig rapport och en gestaltning i rummet kring lärandemiljöer och läroprocesser.

Innehåll eller kursinnehåll

Kursen tar avstamp i studenternas dokumentationer kring barns lärprocesser och meningsskapande. Dokumentationerna som utgår från kursmålen bearbetas och analyseras fortlöpande under seminarier, receptionssamtal och under gestaltande aktiviteter.

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer som kan utgöras av föreläsningar, litteraturseminarier, diskussion och egen produktion. Ett utvecklingsarbete planeras, genomförs och utvärderas. Utvecklingsarbetet är en del av en lärandeprocess där teori och praktik i utbildning vävs ihop. Under utbildningen utgör pedagogisk dokumentation ett redskap när det gäller att föra in praktiska erfarenheter från förskolorna. Den pedagogiska dokumentationen utgör också ett underlag för analys, reflektion och teoretiska diskussioner. Studenternas erfarenheter och inflytande är en viktig förutsättning och utgångspunkt för teoretisk forskningsanknytning samt litteraturstudier.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Lenz Taguchi, Hillevi (2012). Pedagogisk dokumentation som aktiv agent. Introduktion till Intra-Aktiv pedagogik Malmö:Gleerups Utbildning AB

Johannesen, Nina och Sandvik, Ninni (2009). Små barns delaktighet och inflytande - några perspektiv. Stockholm: Liber AB (105 s)

Palmer, Anna (2012) Hur blir man matematisk? Att skapa nya relationer till MATEMATIK OCH GENUS i arbetet med yngre barn. Stockhom: Liber AB

Skolverket (2012). Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan-Pedagogisk dokumentation. Stockholm: Fritzes förlag

Svenning, Bente (2011) //Vad berättas om mig? Barns rättigheter och möjligheter till inflytande i förskolans dokumentation Lund:// Studentlitteratur AB (110 s)

Filmer och övrigt tryckt material

Kursvärdering

Studenterna får inflytande i undervisningen genom att det kontinuerligt under pågående kurs ges möjlighet till återkoppling och reflektion över kursens innehåll och genomförande. Kursen avslutas med en individuell, skriftlig kursvärdering utifrån kursens syfte och mål. Dessa kursvärderingar ligger till grund för den återkoppling kursledaren och studenterna/kursdeltagarna gör i anslutningen till kursens avslutning.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på Institutionen för Barndom, utbildning och samhälle.

Mer information om utbildningen

Per Dahlbeck, Kursansvarig
Pia Nilsson, Kursansvarig
Ann-Marie Nilsson, studieadministratör