Det lilla barnet - att arbeta med de yngsta barnen i förskolan

Sammanfattning

Kursens syfte är att studenten ska få fördjupade kunskaper om de yngsta barnen, deras utveckling och lärande. Efter genomgången kurs ska studenten ha utvecklat förmågan att dokumentera sitt barngruppsarbete, kunna planera och genomföra ett utvecklingsarbete
med användande av estetiska uttrycksformer.
Kursen innehåller varierande arbetsformer, litteraturstudier, föreläsningar och seminarier.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet samt högskoleutbildning inom ämnesområdet pedagogik om minst 7,5 hp.

Urval:

högskolepoäng 60% betyg 20% högskoleprov 20%

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2017, vår 2017, höst 2016, vår 2016, höst 2015, vår 2015, höst 2014

Kurskod:
BU128F version 1,1
Engelsk benämning:
Toddlers - Working with the Youngest Children in Pre-School
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Fastställandedatum:
15 maj 2014
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
01 september 2014
Ersätter kursplan fastställd:
24 februari 2014

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt högskoleutbildning inom ämnesområdet pedagogik om minst 7,5 hp.

Syfte

Kursen syftar till att studenterna skall få kunskaper om de yngsta barnens utveckling och lärande i förskolan. Vidare avser kursen att studenterna skall utveckla sin förmåga att i praktiskt arbete med små barn samt integrera olika estetiska uttrycksformer i detta arbete.

Innehåll

Kursen behandlar forskning med inriktning på små barn, såsom teorier kring lärande och utveckling, social förståelse och social utveckling.

Kursen behandlar de estetiska uttrycksformernas betydelse för små barns lärande och utveckling. Studenternas tillämpning av dessa uttrycksformer är en del av kursen.

En del av kursen består av fältstudier där studenterna utför pedagogisk dokumentation och gör efterföljande analys.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten

  • kunna tillämpa och förhålla sig till forskning och teoribildning avseende de yngsta barnens utveckling och lärande
  • kunna planera och genomföra en samlingsstund i småbarnsgrupp med hjälp av estetiska uttrycksformer samt dokumentera och analysera samlingen med hjälp av video
  • kunna dokumentera ett barngruppsarbete och utifrån denna dokumentation reflektera, analysera och dra slutsatser
  • ha utvecklat sin pedagogiska och didaktiska förmåga i hur man skapar och utvecklar goda lärande situationer och utvecklingsmiljöer i förskolan

Arbetsformer

Kursens arbetsformer kan utgöras av litteraturstudier, seminarier, föreläsningar, grupparbeten och redovisningar samt fältstudier i småbarnsgrupp. Praktiska moment är också en del av kursen. Arbetsformerna utvecklas med utgångspunkt från kursens syfte och mål i samverkan mellan studerande och kursledare. Som underlag för en individuell uppsats ingår en observationsuppgift på en småbarnsavdelning.

De moment som kräver obligatorisk närvaro anges av kursledare vid kursstart.

Bedömningsformer

Examinationen består av en individuellt muntlig och skriftlig analys av en självvärderingsfilm samt en individuell uppsats där studenten har varit ute och gjort samspelsobservation av småbarn på förskola. Studenterna skall koppla detta till kurslitteraturen eller annan teoribildning avseende ny forskning på små barn. Vidare en individuell uppgift där estetiska uttrycksformer ingår.

Betygskriterier anges av kursledare vid kursstart.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Arnesson, Eriksson Marie (2010) En bra start om inskolning och föräldrakontakt i förskolan. Stockholm: Lärarförbundets förlag

Brodin, Marianne & Hylander Ingrid (1999), Att bli sig själv. Daniel Sterns teori i förskolans vardag. Stockholm: Liber AB (120s)

Fennefoss, A.T.& Jansen K.E. (2009) Småbarnspedagogik och praktikberättelser pedagogisk dokumentation i förskolan Malmö:// Gleerup

Johansson, Eva & Pramling Samuelsson, Ingrid (2003)
Förskolan – barns första skola. Lund: Studentlitteratur (c:a 50s)

Johannesson, Nina & Sandvik, Ninni (2008)
Små barns delaktighet och inflytande Stockholm:Liber AB


Lökken, Gunvor, Haugen, Synnöve, Röthle, Monika (2005)
Småbarnspedagogik, fenomenologiska och estetiska förhållningssätt. Liber AB:Stockholm 250s

Lökken, Gunvor (2008)
Toddlarkultur om ett-och tvååringars sociala umgänge i förskolan Lund: Studentlitteratur

Smidt, Sandra (2013)
Bruner och de små barnens kommunikationsutvecklingutveckling Lund: Studentlitteratur

Utbildningsdepartementet (1998)
Läroplan för förskolan Lpfö 98. Stockholm: Fritzes

Wehner-Godée,
Lyssnandets och seendets villkor, pedagogisk dokumentation-DVD bok//

Kursvärdering

Studenterna får inflytande i undervisningen genom att det kontinuerligt under pågående kurs ges möjlighet till återkoppling och reflektion över kursens innehåll och genomförande. Kursen avslutas med en individuell, skriftlig kursvärdering utifrån kursens syfte och mål. Dessa kursvärderingar ligger till grund för den återkoppling kursledaren och studenterna/kursdeltagarna gör i anslutning till kursens avslutning.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på institutionen Barn-unga-samhälle.

Mer information om utbildningen

Sanne Vils, Kursansvarig
Telefon: 040-6658662
Anders Eskilsson, studieadministratör
Telefon: 040-6658141