Akademiskt skrivande för lärarutbildningen

Sammanfattning

”Kursen vänder sig i första hand till blivande och nuvarande lärar- och förskollärarstudenter som behöver utveckla och stärka sin förmåga att uttrycka sig akademiskt i skrift. Kursen ger inledningsvis en teoretisk grund kring skriftspråket och dess betydelse för vetenskaplig kommunikation. Därefter blir kursen mer praktiskt orienterad, med övningar i vilka studenten såväl får träna sig i att analysera olika skriftsituationer som i att formulera sig utifrån de krav som ställs på akademiskt skrivande. Avslutningsvis behandlar kursen kritisk och konstruktiv läsning av andras texter. Kursen innehåller flera moment som sker på distans, men också universitetsförlagda tillfällen med handledning och gruppdiskussioner.”

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

Urval:

högskolepoäng 20% betyg 40% högskoleprov 40%

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2018

Kurskod:
BU132F version 1
Engelsk benämning:
Academic Writing in Teacher Education
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
13 februari 2018
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
13 februari 2018

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Syfte

Kursen syftar till att utveckla och stärka den nuvarande eller blivande lärarstudentens akademiska skrivande, dels gällande förståelse för skriftspråkets betydelse för vetenskaplig kommunikation, dels i förhållande till det konkreta skrivhantverket.

Innehåll

Kursen ger inledningsvis en teoretisk grund kring skriftspråket och dess betydelse för vetenskaplig kommunikation, och går därefter över till mer praktiskt orienterade övningar där studenten såväl får träna sig i att analysera skriftsituationer som i att formulera sig utifrån de krav som ställs på akademiskt skrivande. Avslutningsvis behandlar kursen kritisk och konstruktiv läsning av andras texter.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  • Reflektera över skriftspråkets betydelse för vetenskaplig kommunikation
  • Analysera en skriftsituation utifrån kontext, mottagare och språk
  • Formulera sig i skrift på ett funktionellt och kontextanpassat sätt
  • Använda sig av korrekt referenshantering samt resonera kring dess funktion
  • Granska och ge konstruktiv feedback på andras texter

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer så som seminarier, föreläsningar, gruppdiskussioner, nätbaserade övningar, texthandledning och kamratrespons. Kursens genomförande bygger på att studenterna deltar i ett gemensamt kunskapsbyggande med kurskamrater och lärare genom att aktivt bidra med egna erfarenheter, reflektioner, tolkningar och perspektiv, vid såväl fysiska som digitala möten.

Bedömningsformer

Portfolio, 7,5 hp, examinerar lärandemål 1-5.
Betygskriterier delges av kursledaren vid kursstart.

Betygsskala

Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Ask, Sofia (2011). Hållbara texter. Grunderna i formellt skrivande. Stockholm: Liber (s. 7-86) (80 s.)
Berglund, Sara (2017). Skriv- och referensanvisningar. Malmö: Malmö högskola (12 s.)
Blomström, Vendela & Wennerberg, Jeanna (2015). Akademiskt läsande och skrivande. Lund: Studentlitteratur (s. 9-26, 83-116, 147-175, 183-194) (88 s.)
Hoel, Torlaug Løkensgard (2010). Skriva på universitet och högskolor: En bok för lärare och studenter. Lund: Studentlitteratur (262 s.)
Zinsser, William (2006). On Writing Well. The Classic Guide to Writing Nonfiction. New York: HarperCollins Publishers (s. 3-31, 49-91, 147-164, 241-252) (110 s.)

Kursvärdering

Universitetet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av universitetet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på institutionen Barn-unga-samhälle.

Mer information om utbildningen

Sara Berglund, Kursansvarig
Telefon: 040-6658176
Anders Eskilsson, studieadministratör
Telefon: 040-6658141