Grundläggande musik

Sammanfattning

Kursen vänder sig i första hand till blivande och nuvarande lärar- och förskollärarstudenter som vill utveckla sina teoretiska och praktiska kunskaper i musik, och/eller förberedas inför utbildningsval med musikinriktning på Malmö universitet. Genom praktisk instrumentkännedom, musikteori och ensemblespel på bas, trummor, gitarr och piano introduceras musikens grunder. Kursen, som innehåller varierande arbetsformer, såsom workshops, seminarier och ensemblespel, anpassas delvis efter de sökandes behov och önskemål.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

Urval:

högskolepoäng 20% betyg 40% högskoleprov 40%

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2018

Kurskod:
BU133F version 1
Engelsk benämning:
Basic Music
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
13 februari 2018
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
13 februari 2018

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Syfte

Kursens syfte är att studenten ska utveckla grundläggande kunskaper i praktiskt musicerande och musikteori.

Innehåll

Musikens grunder introduceras i kursen genom praktisk instrumentkännedom, musikteori och ensemblespel anpassat för studenter utan större erfarenheter av musikaliskt utövande. Studenten får spela samt ackompanjera sång med bas, trummor, gitarr och piano. Under kursen arbetar studenten framförallt med musik och sånger som kan användas i förskola och grundskola.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  • praktiskt hantera form och funktion beträffande de vanligaste musikaliska stilarterna i förskola och skola
  • spela de instrument, på en grundläggande nivå, som ingår i en pop/rock ensemble
  • redogöra för och resonera kring musikens grundläggande byggstenar

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer, såsom workshops, seminarier och ensemblespel. Kursens upplägg och anpassas till viss del efter studentens egna kunskaper och behov.

Bedömningsformer

Prov 1: Praktiskt ensemblespel (Practical Ensemble Play), 5 hp. I detta prov examineras lärandemål 1 och 2.
Prov 2: Muntlig tentamen (Oral Examination), 2,5 hp. I detta prov examineras lärandemål 3.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Jansson, Roine (2011). Stora musikguiden: musikteori för alla. (2. uppl.) Danderyd: Notfabriken (208 s.)
Nilsson, Birger & Gren, Katarina (red.) (1997). Musik-Skatten. Mölndal: Lutfisken (160 s.)
Nilsson, Birger & Gren, Katarina (red.) (2004). Elefantboken barnvisor och sånglekar. (2 uppl.) Mölndal: Lutfisken (208 s.)
Fler noter och musiktryck tillkommer vid kursstart.

Kursvärdering

Universitetet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av universitetet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på institutionen Barn-unga-samhälle.

Mer information om utbildningen

Tobias Allvin, Kursansvarig
Telefon: 040-6657433
Anders Eskilsson, studieadministratör
Telefon: 040-6658141