Lärarrollens komplexitet

Kurs - avancerad nivå - 7.5 hp

Kursplan för studenter vår 2018

Kurskod:
BU605F version 1
Engelsk benämning:
The Complexity of the Role of the Teacher
Fördjupningsnivå
A1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Fastställandedatum:
19 september 2017
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
15 januari 2018

Förkunskapskrav

En yrkesexamen avsedd för undervisning om minst 90 hp med/samt ett självständigt arbete om 15 hp, alternativt en yrkesexamen avsedd för undervisning om minst 180 hp, alternativt kandidatexamen i pedagogik, alternativt studie- och yrkesvägledarexamen med ett självständigt arbete om 15 hp.

Syfte

Kursen syftar till att studenten ska utveckla en fördjupad förståelse för lärarrollens komplexitet med utgångspunkt i olika framträdande utbildningsfilosofiska diskussioner.

Innehåll

Under kursen problematiseras vad det innebär att vara lärare i relation till såväl lärarens egen som barnets/elevens etiska strävan efter det goda livet, samt hur utbildningsfilosofin kan fungera som en resurs i en kritisk diskussion om lärarens roll i förhållande till mediedebatter och politiska styrdokument. Olika metaforer för lärarskap diskuteras, utifrån hur de kan fördjupa och/eller komplicera bilden av läraren. Även betydelsen av olika möjliga ideal för lärarrollen diskuteras (såsom altruism, kärlek till kunskap, lärarskap som kall), samt hur olika skönlitterära porträtt av lärarrollen kan användas för att fördjupa diskussionen om vad det innebär att vara lärare.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna

  • redogöra för olika utbildningsfilosofiska perspektiv kring lärarrollens komplexitet
  • diskutera betydelsen av fördjupad förståelse för lärarens roll i relation till läraruppdraget, pedagogisk praktik och samtida utbildningspolitisk debatt
  • kritiskt analysera relationen mellan lärarens och barnets/elevens självutveckling
  • beskriva och problematisera olika etiska ideal i förhållande till lärarrollen utifrån såväl teori som egna erfarenheter

Arbetsformer

Kursen bygger på regelbundna litteraturseminarier med inslag av kortare föreläsningar/introduktioner och studentpresentationer. Responsgivning studenterna emellan tillämpas genomgående i kursen.

Bedömningsformer

Kursen examineras genom ett avslutande paper.
Betygskriterier delges av kursledaren vid kursstart.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Carr, David (2003). Making Sense of Education: An Introduction to the Philosophy and Theory of Education and Teaching. New York: Routledge (294 s.)
Frank, Jeff (2017). Love and work: a reading of John Williams’ Stoner. Ethics and Education, pp 233-242 (10 s.) Tillgänglig på: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17449642.2017.1316900
Higgins, Chris (2003). Teaching and the good life: a critique of the ascetic ideal in education. Educational Theory, 53(2), pp. 131-154 (24 s.) Tillgänglig på: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1741-5446.2003.00131.x/abstract
Maxwell, Bruce (2014). ‘Teacher as Professional’ as Metaphor: What it Highlights and What it Hides. Journal of Philosophy of Education, 49(1), pp. 86-106 (20 s.) Tillgänglig på: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1467-9752.12106/abstract
Tubbs, Nigel (2005). Philosophy of the Teacher. Malden, MA: Blackwell Publishing (246 s.)
Williams, John (2014). Stoner. Stockholm: Natur & kultur (293 s.)
Winch, Chris (2017). Teachers’ Know-How: A Philosophical Investigation. Malden, MA: Wiley-Blackwell (232 s.)
Litteratur kan tillkomma vid kursstart.

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).


Kursrapporter