Samhällsbyggnad och ingenjörsarbete: En introduktion

Kursen erbjuds ej.

Du kan hitta vårt nuvarande utbud på http://edu.mau.se.
Har du frågor om kursen kontakta institutionen, se Kontakt.

 

Sammanfattning

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c. Eller: Fysik B, Kemi A, Matematik D.


Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet 8/A8

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2014

Kurskod:
BY301I version 2,2
Engelsk benämning:
Built Environment and Engineering work: An Introduction
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Fastställandedatum:
12 maj 2014
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
01 september 2014

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c. Eller: Fysik B, Kemi A, Matematik D.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen är obligatorisk för högskoleingenjörsexamen i byggteknik.

Syfte

Kursen syftar till att studenten ska utveckla övergripande kunskap om och förståelse av byggandets del i en hållbar samhällsutveckling, och om de aktörer, regler och processer som medverkar vid planering, produktion och förvaltning. Dessutom ska studenten utveckla förståelse av olika yrkesroller i olika skeden av byggprocessen och sådant underlag som utgör informationsbärare. Studenten utvecklar även kunskap i grundläggande byggteknik, i begrepp och enklare tekniska lösningar och tränas i användning av enklare informationsmodeller samt i att skriva rapporter.

Innehåll

Kursen behandlar:

 • högskoleingenjörens roll och arbetsuppgifter
 • hållbar samhällsutveckling, hållbart byggande
 • byggbranschen och dess struktur
 • grunderna i byggteknik, byggtekniska lösningar och byggnaden som system
 • definitioner och begrepp inom byggandet
 • samhällsbyggnadsprocessen
 • lagstiftning som påverkar byggandet
 • informationsproduktion och informationsflöden i byggprocessens olika skeden (BIM)
 • principer vid redovisning av handlingar
 • grundläggande metoder för genomförande av byggprojekt – kravställande, planering, organisation, ekonomistyrning, kvalitets- och miljöstyrning
 • informationssökning och källkritisk analys
 • presentation och kommunikation
 • introduktion till vetenskapligt skrivande
 • ledarskap och samverkan

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna visa:

 • kännedom om byggbranschen och dess struktur samt vanligt förekommande arbetsuppgifter för en högskoleingenjör
 • kännedom om vad en hållbar samhällsutveckling innebär för byggande och ingenjörsarbete
 • kunskaper om grundläggande definitioner och begrepp inom byggandet.
 • kännedom om byggteknik- och arkitekturhistoria
 • kunskap om en byggnads tekniska uppbyggnad och byggnaden som ett system
 • kunskap om samhällsbyggnadsprocessen samt projektprocessens olika skeden och medverkande aktörer och deras uppgifter
 • kännedom om vilka krav samhället och projektintressenter kan komma att ställa på ett byggprojekt
 • kännedom om den lagstiftning som påverkar byggandet
 • kännedom om projekterings- produktions- och förvaltningsprocesserna och om informationsproduktion och informationsflöden i dessa processer (BIM)
 • kännedom om den redovisningsteknik som används inom branschen
 • kunskap om grundläggande metoder för kravställande, planering, organisation, ekonomistyrning samt kvalitets- och miljöstyrning av ett byggprojekt
 • kännedom om arbetet i en projektgrupp och om de roller som kan förekomma samt grundläggande kunskap om samarbete och ledarskap i grupper
 • grundläggande kunskap i informationssökning och källkritisk analys av inhämtad information
 • grundläggande kunskap i muntlig och skriftlig framställning

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten visa:
 • grundläggande färdigheter i att modellera med hjälp av objektsorienterad programvara
 • färdighet i att kunna producera enklare ritningar och rapporter och att muntligt kunna redovisa resultatet
 • förmåga att självständigt kunna skissa, visualisera, presentera och kommunicera byggteknisk information
 • förmåga att analysera och redovisa enklare processer
 • förmåga att arbeta självständigt och i grupp och ta ansvar för sitt eget lärande och för samproduktion
 • förmåga att kunna planera och genomföra uppgifter inom givna tidsramar

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten:
 • visa viss förståelse för teknikens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för dess nyttjande

Arbetsformer

Föreläsningar/seminarier ca 95 timmar
Övningar ca 70 timmar
Självstudier ca 345 timmar
Handledning 8 timmar
Obligatoriska studiebesök ca 15 timmar

Bedömningsformer

För betyget godkänd krävs:

 • godkänd skriftlig tentamen (10 hp)
 • godkänt projektarbete (4 hp)
 • godkända inlämningsuppgifter (6 hp)

För betyget väl godkänd krävs dessutom betyget väl godkänd på tentamen.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Litteratur och övriga läromedel
 • Andersen, E.S. & Schwencke, E. (1998). Projektarbete – en vägledning för studenter. Studentlitteratur, Lund.
 • Christiansson, H., Hansson, B. & Olander, S. (2009). Begrepp i bygg- och fastighetssektorn. Svensk Byggtjänst, Stockholm.
 • Mattsson, P. & Örtenblad, A. (2008). Smått och Gott om vetenskapliga rapporter och referensteknik. Studentlitteratur, Lund.
 • Regelsamling för byggande, BBR (Kan laddas ned digitalt från www.boverket.se).
 • Strandberg, B. (2014) Bygga hus. Illustrerad bygglära. Studentlitteratur, Lund.
 • Artikelsamling/föreläsningsmaterial.

Referenslitteratur
 • Abel, E. & Elmroth, A. (2012). Byggnaden som system. (Andra reviderade upplagan) Studentlitteratur, Lund.
 • Bodin, A., Hidemark, J., Stintzing, M., Andersson, A. & Nyström, S. Arkitektens handbok. (senaste upplagan). Addera Förlag, Stockholm.
 • Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder). (Kan laddas ned digitalt från Boverket www.boverket.se)
 • ByggaBoDialogen. Utbildning i byggande för hälsosam innemiljö och effektiv energi- och resursanvändning för byggherre, projektör, arkitekt, planerare eller projektledare m.fl. (2010). Boverket. (Kan laddas ned digitalt från Boverket www.boverket.se).
 • PBL – Plan- och bygglagen. (Kan laddas digitalt ned från Notisum www.notisum.se).
 • Regelsamling för konstruktion – Boverkets konstruktionsregler, BKR. (Kan laddas ned digitalt från Boverket www.boverket.se).
 • Sandin, K. (2007). Praktisk husbyggnadsteknik. Studentlitteratur, Lund.
 • Sveriges Byggindustrier. Fakta om Byggandet (senaste upplagan). (Kan laddas ned digitalt från Sveriges Byggindustrier www.bygg.org)
 • Sveriges Byggindustrier (2012). Byggarbetsplatsens teknikhandbok 2013. Sveriges Byggindustrier.
 • Svenska Teknik & Designföretagen. Branschöversikten (senaste uppl.).
 • Svenska språknämnden (2008). Svenska skrivregler. Liber, Stockholm.

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Materialvetenskap och tillämpad matematik.

Mer information om utbildningen

Anders Peterson, Kursansvarig
Kristina Olsson, studieadministratör
Telefon: 040-6657610