Husbyggnad - teknik och funktion

Sammanfattning

Behörighetskrav

BY301I Samhällsbyggnad och ingenjörsarbete: En introduktion, 20 hp

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2015, vår 2014, vår 2013

Kurskod:
BY302I version 3,1
Engelsk benämning:
Building Construction - Technology and Function
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Inrättandedatum:
11 mars 2010
Fastställandedatum:
01 november 2012
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
21 januari 2013
Ersätter kursplan fastställd:
26 oktober 2011

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att studenten ska utveckla grundläggande kunskaper och färdigheter i att utforma tekniskt, energimässigt och miljömässigt goda byggnader. I denna process ska studenten anlägga ett helhets- och livscykelperspektiv.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen är obligatorisk för högskoleingenjörsexamen i byggteknik.

Förkunskapskrav

BY301I Samhällsbyggnad och ingenjörsarbete: En introduktion, 20 hp

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Studenten ska efter godkänd kurs kunna redogöra för:

 • byggtekniska krav som kan ställas på husbyggnader och enskilda byggnadskonstruktioner
 • grundläggande fysikaliska processer som påverkar byggnadens klimatskyddande egenskaper
 • olika byggnadsmaterials egenskaper relaterat till bärförmåga, inneklimat och miljöpåverkan
 • grundläggande begrepp och samband inom byggnadsmekanik och hållfasthetslära samt hur olika strukturelement fungerar

Färdighet och förmåga
Studenten ska efter godkänd kurs kunna:
 • tolka och dra slutsatser kring lärandemålen under kunskap och förståelse
 • genomföra energitekniska beräkningar för klimatskalet hos husbyggnader på en nivå som motsvarar aktuella myndighetskrav
 • bestämma fukt- och värmelaster som påverkar en specifik byggnadskonstruktion
 • utforma och redovisa husbyggnaders klimatskiljande delar med hänsyn till teknisk funktion
 • analysera, kvantitativt och kvalitativt, den byggnadsfysikaliska funktionen hos byggnadsdelar
 • tillämpa relevanta delar av de nationella kraven på byggnader i Sverige, framförallt vad gäller fuktskydd, energihushållning och värmeisolering
 • analysera och använda olika metoder och verktyg för att välja material
 • välja en lämplig modell för att analysera bärverk såsom balkar, pelare, fackverk och ramar, samt kunna bestämma inre krafter, spänningar och deformationer
 • bestämma huvudspänningar och huvudriktningar vid ett tvådimensionellt spänningstillstånd
 • tolka, använda och skapa information i såväl en digital modell som på en ritning
 • visa fömåga att arbeta och samverka i arbetslag och grupper med olika sammansättningar
 • skriftligt redovisa lösningen av ett problem (förutsättningar, antaganden, beräkningar, resultat, slutsatser) på ett tydligt sätt inom givna tidsramar, samt muntligt kunna genomföra en redovisning inför en grupp
 • analysera och värdera olika tekniska utformningars konsekvens för byggnadens tekniska och miljömässiga funktioner
 • diskutera och värdera materialval utifrån miljöpåverkan och livscykelperspektiv
 • bedöma rimligheten i ett erhållet beräkningsresultat

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

För betyget godkänd krävs:

 • tre godkända tentamina 12 hp (4+4+4)
 • godkända examinationsuppgifter 8 hp
För betyget väl godkänd krävs dessutom betyget väl godkänd på samtliga tentamina.

Student som har godkänts på en tentamen får genomgå förnyad prövning för högre betyg.

Innehåll eller kursinnehåll

Kursen behandlar:

 • funktionskrav på byggnader, lagstiftning och byggregler med anknytning till husbyggande
 • byggnadsmaterial: uppbyggnad, struktur, egenskaper, användning, miljöaspekter, restprodukthantering och miljövärdering
 • fysikaliska processer som inverkar på byggnadens klimatskyddande egenskaper: värme-, luft- och fukttransport, energiberäkningar och energieffektivitet, fuktproblematik
 • teknisk utformning av olika byggnadsdelar (grunder, ytterväggar, fönster, tak med mera) utifrån olika aspekter (t ex fukt, energi, underhåll, miljö)
 • undersökningar och mättekniker för byggnadsmaterial, byggnadsfysik, innemiljö
 • introduktion till strukturmekaniken (byggnadsmekanik och hållfasthetslära som omfattar beräkning av krafter, spänningar och deformationer i enkla bärverk, två-dimensionella spänningstillstånd, knäckning)

Arbetsformer

Föreläsningar/seminarier ca 80 timmar
Övningar ca 80 timmar
Handledning 10 timmar
Självstudier ca 365 timmar

Av föreläsningar och övningar är cirka 20 timmar obligatoriska gästföreläsningar och laborationer.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Hela kursen
 • Burström, P-G. (2007). Byggnadsmaterial. Studentlitteratur, Lund.
 • Burström, P-G. (2007). Byggnadsmaterial. Övningar. Studentlitteratur, Lund.
 • Heyden, S., Dahlbom, O., Olsson, A. & Sandberg, G. (2008). Introduktion till Strukturmekaniken. Studentlitteratur, Lund.
 • Peterson, B.-Å. (2009). Tillämpad byggnadsfysik. Studentlitteratur, Lund.
 • Sandin, K. (2004). Praktisk husbyggnadsteknik. Studentlitteratur, Lund.

Referenslitteratur
 • Abel, E. & Elmroth, A. (2008). Byggnaden som system. Forskningsrådet Formas, Stockholm.
 • Björk, C. & Reppen, L. (2003). Så byggdes husen 1880-2000. Forskningsrådet Formas, Stockholm.
 • Elmarsson, B. & Nevander, L.-E. (2009) Fukthandbok Praktik och teori. Svensk Byggtjänst, Stockholm.
 • Hens, H. (2007). Building Physics - Heat, Air and Moisture. Erst&Sohn, Berlin.
 • Hens, H. (2011). Applied Building Physics: Boundary Conditions, Building Performance and Material Properties. Erst&Sohn, Berlin.
 • Lundblad, D. & Hult, M. (2006). Farliga material. Forskningsrådet Formas, Stockholm.

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet finns tillgänglig. Kursansvarig informerar om resultatet och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingen.


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Materialvetenskap och tillämpad matematik.

Mer information om utbildningen

Rolf Andersson, Kursansvarig
Telefon: 040-6658181
Kristina Olsson, studieadministratör
Telefon: 040-6657610