Byggnaden som system

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2015, höst 2014, höst 2013, höst 2012

Kurskod:
BY303I version 2
Engelsk benämning:
The building as a system
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Inrättandedatum:
14 april 2011
Fastställandedatum:
13 juni 2012
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
03 september 2012
Ersätter kursplan fastställd:
24 augusti 2011

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att studenten ska utveckla kunskaper om och färdigheter i att utforma husbyggnader ur byggnads- och installationsperspektiv utifrån en systemsyn.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen är obligatorisk för högskoleingenjörsexamen i byggteknik.

Förkunskapskrav

BY302I Husbyggnad - teknik och funktion 20 hp

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Studenten ska efter godkänd kurs kunna redogöra för:

 • ett systemtänkande kring byggnads- och installationsteknik som syftar till att få dessa teknikaspekter att samverka för ett hälsosamt, optimalt och ekologiskt husbyggande
 • myndighetskrav och grundläggande dimensioneringsprinciper vad avser inomhusmiljö, energihushållning och bärförmåga
 • grunderna för byggnadstekniskt brandskydd och byggnadsakustik för husbyggnader
 • grundläggande samband mellan hälsorisker och brister i inomhusmiljön
 • olika typer av system för värme, kyla, ventilation, vatten och avlopp samt deras uppbyggnad, funktion och egenskaper
 • grundläggande konstruktionstekniska begrepp och redskap för att kunna dimensionera enskilda konstruktionsdelar

Färdighet och förmåga
Studenten ska efter godkänd kurs kunna:
 • tillämpa ingenjörsmetoder för dimensionering av bygg- och installationstekniska lösningar baserade på lärandemålen under kunskap och förståelse
 • analysera och värdera olika tekniska utformningars konsekvenser för byggnadens tekniska och miljömässiga funktioner
 • tolka, utforma och redovisa byggnads- och installationstekniska konstruktionslösningar kopplat till en digital modell
 • skriftligt redovisa lösningen på ett problem (förutsättningar, antaganden, beräkningar, resultat, slutsatser) på ett tydligt sätt inom givna tidsramar
 • bedöma rimligheten i ett erhållet beräkningsresultat

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

För betyget godkänd krävs:

 • godkända tentamina 14 hp (2 hp, 6 hp respektive 6 hp)
 • godkända inlämningsuppgifter 6 hp

För betyget väl godkänd på kursen krävs betyget väl godkänd på samtliga tentamina.

Innehåll eller kursinnehåll

Kursen behandlar:

 • Konstruktionsteknik
 • Byggnadsteknik
 • Installationsteknik
 • Byggnadstekniskt brandskydd och byggnadsakustik

Arbetsformer

Föreläsningar/seminarier ca 80 timmar
Övningar ca 60 timmar
Handledning ca 10 timmar
Självstudier ca 385 timmar

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Isaksson, T., Mårtensson, A. & Thelandersson, S. (2011). Byggkonstruktion. Studentlitteratur, Lund.
 • Mårtensson, A. (2010). Byggkonstruktion: Regel- och formelsamling. Studentlitteratur, Lund.
 • Pettersson, B.Å. (2010). Tillämpad byggnadsfysik. Studentlitteratur, Lund.
 • Sandin, K. (2004). Praktisk husbyggnadsteknik. Studentlitteratur, Lund.
 • Warfvinge, C. & Dahlblom, M. (2010). Projektering av VVS-installationer. Studentlitteratur, Lund.
 • Anvisade tidskriftsartiklar och mindre publikationer (tillhandahålles).

Referenslitteratur
 • Abel, E. & Elmroth, A. (2008). Byggnaden som system. Formas, Stockholm.
 • Nilsson E., Johansson, A-C., Brunskog, J., Sjökvist, L-G. & Holmberg, D. (2008). Grundläggande Akustik. KFS AB, Lund.
 • Boverkets byggregler, BBR (senaste versionen kan hämtas från Boverkets webbplats)
 • Stine, D.J. (2011). Design integration using Autodesk Revit 2011. SDC publications ISBN 978-1-58503-607-3

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet finns tillgänglig. Kursansvarig informerar om resultatet och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingen.


Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Materialvetenskap och tillämpad matematik.

Mer information om utbildningen

Simon Siggelsten, Kursansvarig
Telefon: 040-6657749
Kristina Olsson, studieadministratör
Telefon: 040-6657610