Markbyggnad

Sammanfattning

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: BY302I-Husbyggnad - teknik och funktionMA300A-Linjär algebra med tillämpningar.

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2019, vår 2016, vår 2015, vår 2014

Kurskod:
BY304I version 1,2
Engelsk benämning:
Civil Engineering Construction
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
13 januari 2014
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
20 januari 2014
Ersätter kursplan fastställd:
19 november 2012

Förkunskapskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: BY302I-Husbyggnad - teknik och funktionMA300A-Linjär algebra med tillämpningar.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen är obligatorisk för högskoleingenjörsexamen i byggteknik.

Syfte

Kursen syftar till att studenten skall utveckla kunskap och förståelse för aspekter som berör mark- och vattenförsörjningsfrågor inom samhällsbyggandet. Kursen syftar även till att studenten utvecklar kunskap om geodetisk mätningsteknik samt förmåga att tillämpa den i mätningar och beräkningar förekommande inom byggbranschen.

Innehåll

 • Sveriges geologi - urberget och de lösa jordlagren
 • Olika geologiska material och deras egenskaper
 • Fundamentala begrepp inom jordmekaniken presenteras varvid geotekniska egenskaper, främst hållfasthet och deformation behandlas
 • De vanligaste grundläggningsmetoderna och de vanligaste geokonstruktionerna vid byggnation i jordlager
 • Grundläggande strömningstekniska begrepp
 • Rörgravar
 • Vattenledningsnät och magasinering
 • Avloppsnät och pumpning av avloppsvatten
 • Dagvattenhantering
 • Höjdmätning och planmätning
 • Kartprojektioner
 • Feluppskattningar
 • Satellitmätning
 • Miljöaspekter vid dag- och spillvattenhantering

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten visa kunskap om och förståelse av:

 • geodetiska mät- och beräkningsmetoder inom byggbranschen samt grunderna i geografiska informationssystem (GIS)
 • felutjämning med minsta kvadratmetoden
 • kommunala ledningssystem för dag- spill- och tappvatten och hur magasinering och pumpning kommer in i processen.
 • grunderna i geologi och särskilt Sveriges geologi med avseende på jord, berg, grund-vatten, ytvatten och topografi
 • grunderna i jordmekanik och särskilt grundläggningsteknik
Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten:

 • kunna utföra inmätnings- och utsättningsarbete
 • kunna utföra geodetiska beräkningar av koordinater, höjder och utsättningsdata
 • självständigt kunna analysera ett kartmaterial för att därefter kunna bedöma vilka geodetiska data, geodetiska mätmetoder och geodetiska beräkningar som krävs för att producera erforderlig utsättningsdata
 • kunna dimensionera enklare system inom vatten och avloppshantering
 • kunna läsa en geologisk karta, upprätta en geologisk sektion med lagerföljder - en typlagerföljd - och därmed beskriva en jord/bergmassa i tre dimensioner
 • kunna utföra enklare jordmekaniska beräkningar avseende bärighet, sättningar och jordtryck
 • visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning

Värderingsförmåga och förhållningsätt
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
 • utvärdera kvalitén på olika mätningar
 • värdera miljökonsekvenserna av olika markbyggnadsmoment

Arbetsformer

Föreläsningar ca 75 tim, övningar ca 35 tim, fältmätningar ca 15 tim, studiebesök ca 5 tim, gästföreläsningar ca 5 tim och självstudietid ca 265 tim. Fältmätningar, studiebesök och gästföreläsningar är obligatoriska moment.

Bedömningsformer

Krav för godkänt: Godkända skriftliga deltentamina (geoteknologi 5 hp, vattenteknik 3 hp, mätningsteknik 4 hp), godkända inlämningsuppgifter (mätningsteknik 0,5 hp och geoteknik 1 hp ) och godkända fältmätningar 1,5 hp.

För betyget Godkänd krävs:

 • Godkända inlämningsuppgifter (1,5 hp)
 • Godkända fältmätningar (1,5 hp)
 • Godkända tentamina (6 hp + 3 hp + 4 hp).

För godkända tentamina krävs minst 60 % av den totala poängsumman på respektive tentamen.

För betyget Väl Godkänd krävs dessutom:
 • att summan av poängen (viktade med avseende på antalet hp) från de tre olika tentamina är minst 80 %.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Lidström, V. (2011). Vårt Vatten. Svenskt Vatten-Vattenbokhandeln, Stockholm.
 • Ollvik, L. (2011). Kompendium i geodetisk mätningsteknik AK, KFS i Lund AB, Lund.
 • Svensson, C. (senaste uppl.). Kompendium i teknisk geologi, KFS i Lund AB, Lund
 • Johansson, L (2012) Geoteknik med jordmekanik (finns tillgänglig via It's Learning)
 • Johansson, L (2012) Övningskompendium i geoteknik med jordmekanik (finns tillgänglig via It's Learning)

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet finns tillgänglig. Kursansvarig informerar om resultatet och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingen.


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Materialvetenskap och tillämpad matematik.

Mer information om utbildningen

Mats Persson, Kursansvarig
Telefon: 040-6657882
Kristina Olsson, studieadministratör
Telefon: 040-6657610